Arvioinnin toimeksianto ja työn organisointi

Valtiovarainministeriö on määritellyt arviointikohteet vuotta 2015 koskevalle peruspalvelujen saatavuuden arvioinnille (VM/1900/00.02/2015). Arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirastojen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat liikenteen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin.

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin teemana ovat lapset ja nuoret. Valittu teema kytkeytyy hallitusohjelmaan. Vuotta 2015 koskevan arvioinnin tarkoituksena on kerätä alueellista lähtötilannetietoa siitä, mitä hallitusohjelman toteuttaminen merkitsee lasten ja nuorten kannalta. Hallituskauden edetessä on tarkoitus toteuttaa vastaavien kohteiden arviointi uudelleen hallitusohjelman toimenpiteiden alueellisten vaikutusten seuraamiseksi.

Arviointikohteet on ryhmitelty aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaisesti. Aluehallintovirastojen suorittaman valtakunnallinen arviointi tuottaa osaltaan tietoa mm. peruspalvelujen tila –raporttiin. Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö eivät esittäneet arviointikohteita vuotta 2015 koskien.

Arvioinnin taustatiedoiksi valtakunnalliseen arviointiraporttiin ja alueellisiin arviointiraportteihin tulee koota väestötiedot. Lisäksi raportin toimintaympäristökuvaukseen pyydetään sisällyttämään arviointiteemaan liittyvät indikaattorit.

Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallisen raportin kartta-aineisto, graafit ja taulukot ja niiden analyysit tallennetaan Pation tietovarantoon ja toimitetaan valtiovarainministeriölle Kunnallistalouden- ja hallinnon neuvottelukunnan arviointijaoston käyttöön 31.1.2016 mennessä sellaisessa muodossa, että tietoja voidaan käyttää Peruspalvelujen tola –raporttia valmisteltaessa.

Valtakunnallinen raportti valmistellaan kokonaisuudessaan valmiiksi 31.3.2016 mennessä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto koordinoi valtakunnallisen raportin valmistelua. Aluehallintovirastot valmistelevat aluekohtaiset raportit, joiden pohjana on aluehallintoviraston toimialue 31.5.2016 mennessä. Arviointi toteutetaan ja kaikki raportit julkaistaan ainoastaan Patiossa.

Vuoden 2015 arviointikohteet ovat valtiovarainministeriön ohjauskirjeen mukaan seuraavat:

 

Lapset ja nuoret

1.Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit

Esiopetuksen toimeenpano

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Opettajien lomautukset

Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus

 

2.Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit

Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskelijahuollossa

Lasten ja nuorten (7-16 v.) mahdollisuus turvalliseen ja innostavaan toimintaan iltapäivään (klo 12-17) koulupäivän päättymisen ja vanhempien kotiintulon välillä

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutukset liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kirjastotoimi

 

Yleiset arviointikohteet

Pelastustoimen osalta tehdään ainoastaan alueelliset arvioinnit

Ennalta ehkäisevä työ (valistuksen ja neuvonnan satavuus ja saavutettavuus)

Nopean avun saanti (hälytyspalvelujen kysyntä)

Nopean avun saanti (hälytyspalvelujen saatavuus)

 

Peruspalvelujen arvioinnin kehittämiseksi on perustettu Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinaatioryhmä, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 7.1.2016. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Erkkilä (Pohjois-Suomen AVI) ja sihteerinä Olli Aulaskari (Pohjois-Suomen AVI).