Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta?

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus pysyi ennallaan. Alueelliset erot olivat edelleen suuria ammatillisen koulutuksen saavutettavuudessa enintään 10 kilometrin etäisyydellä. Itäsuomalaisilla nuorilla oli huonoin tilanne.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa mitattiin, millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista peruskoulutusta, johon haetaan yhteishaussa. Manner-Suomessa 77,6 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui enintään 10 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä. Alueelliset erot ammatillisen koulutuksen saavutettavuudessa olivat edelleen suuret. Etelä-Suomi ylitti ainoana maan keskiarvon. Lounais-Suomen alue pääsi lähelle keskiarvoa. Pohjois-Suomen alueen ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä oli hieman parantunut vuoteen 2013 verrattuna, joskin se edelleen oli yli seitsemän prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskiarvon. Itä-Suomen nuorilla oli yli 15 prosenttiyksikköä heikompi ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä kuin Manner-Suomessa keskimäärin, eroa eteläsuomalaisiin nuoriin kertyi yli 26 prosenttiyksikköä. Vuoteen 2013 verrattuna lounaissuomalaisten, länsi- ja sisäsuomalaisten, itäsuomalaisten ja lappilaisten nuorten ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä oli hieman laskenut. (Taulukko 6.6.1.).

Tarkasteltaessa ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta 30 kilometrin etäisyydellä alueelliset erot tasaantuivat. Keskimäärin 95,6 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 30 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä. Korkein saavutettavuus oli lounaissuomalaisilla nuorilla. Manner-Suomen keskiarvon alle jäivät Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueet. Kaikilla näillä alueilla saavutettavuus heikkeni vuoteen 2013 verrattuna.

Alhaisin saavutettavuusprosentti oli Lapin alueella, eroa eteläsuomalaisnuorten tilanteeseen oli lähes 13 prosenttiyksikköä ja Manner-Suomen keskimääräiseen arvoon yli 10 prosenttiyksikköä. Lähes joka viides lappilaisnuori asui yli 30 kilometrin päässä lähimmästä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä. (Taulukko 6.6.1.).

Ammatillisen koulutuksen kartassa oli 106 kuntaa, joissa yhdelläkään 16-vuotiaalla ei ollut alle 10 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspistettä. Vuonna 2013 tällaisia kuntia oli 100. Ammatillisen koulutuksen hyvä saavutettavuus oli 50 kunnassa. (Kartta 6.6.1.).

Taulukko 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Kartta 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus