Henkilöstön näkemykset palvelujen riittävyydestä

Valtakunnallinen arviointi

Millainen on opiskelijoille tarjolla olevien palvelujen riittävyys opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöiden, terveydenhoitajien ja lääkäreiden arvioimana?

Opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöiden ja opiskeluterveydenhuollossa toimivien terveydenhoitajien ja lääkäreiden arvioiden mukaan opiskelijoille tarjolla olevat terveydenhoitajapalvelut ovat pääosin riittäviä. Puutteita on lääkäri- ja psykologipalvelujen, sosiaalihuollon palvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen verkostojen riittävyydessä.

 

Opiskelijoille tarjolla olevien palvelujen koettu riittävyys opiskeluterveydenhuollon henkilöstön arvioimana

Opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöiden arvioiden mukaan terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluja oli hyvin tarjolla opiskeluterveydenhuollossa. Suuri osa arvioi myös, että täysi-ikäisille opiskelijoille oli tarjolla terveyskeskuksen psykiatrisen sairaanhoitajan tai depressiohoitajan palveluja. Terveyskeskuksen tai opiskeluterveydenhuollon psykologipalveluja sekä toisella asteella opiskeluhuollon kuraattoripalveluja arvioitiin myös olevan tarjolla suuressa osassa kuntia.

Vastuuhenkilöistä suurin osa oli sitä mieltä, että terveydenhoitajapalvelut olivat olleet täysin tai melko riittäviä viimeisten kahden vuoden aikana (2014–2015). Eniten riittämättömyyttä vastuuhenkilöt arvioivat olleen terveyskeskuksen tai opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon psykologipalveluissa, lääkäripalveluissa sekä terveyskeskuksen päihdetyöntekijän palveluissa.

Noin kolmannes vastuuhenkilöistä arvioi, että opiskelijoille tarjolla olevia terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluja sekä toisella asteella opiskeluhuollon kuraattoripalveluja oli lisätty viimeisten kahden vuoden aikana (2014–2015). Lähes kolmannes oli sitä mieltä, että terveyskeskuksen tai opiskeluterveydenhuollon psykologipalveluja oli lisätty. Lisäksi noin puolet raportoi, että opiskeluhuollon psykologipalveluja toisella asteella oli lisätty viimeisten kahden vuoden aikana. (Taulukko 15.6.1.)

Yli kolme neljännestä (79 %) opiskeluterveydenhuollossa toimivista terveydenhoitajista ja lääkäreistä arvioi, että terveydenhoitajapalvelut olivat täysin tai melko riittävät heidän vastuualueelleen kuuluvissa oppilaitoksissa. Alle puolet (43 %) arvioi lääkäripalvelut riittäviksi. Opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöt arvioivat sekä terveydenhoitajapalvelut (95 %) että lääkäripalvelut (62 %) riittävämmiksi kuin opiskeluterveydenhuollossa toimivat terveydenhoitajat ja lääkärit.

Terveydenhoitajista ja lääkäreistä kaksi kolmannesta piti kuraattoripalveluja riittävinä ja vähän yli kolmannes psykologipalveluja. Noin kolmannes arvioi muut sosiaalihuollon palvelut (mm. lastensuojelun) sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen verkostot riittäviksi. Eniten riittämättömyyttä arvioitiin olevan lääkäri- ja psykologipalveluissa, muissa sosiaalihuollon palveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen verkostoissa. Terveydenhoitajilla ja lääkäreillä oli eniten epätietoisuutta opiskelijoille tarjolla olevien sosiaalihuollon palvelujen riittävyydestä. (Kuvio 15.6.1.).

Opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöistä lähes kaikki olivat sitä mieltä, että kunnassa oli järjestetty terveydenhuoltolain mukaisia ehkäiseviä mielenterveyspalveluja opiskeluterveydenhuollossa sekä toisen asteen opiskelijoille että ammattikorkeakouluopiskelijoille. Yli 90 prosentin mukaan myös ehkäiseviä päihdepalveluja oli järjestetty opiskeluterveydenhuollossa. Sairaanhoidollisia mielenterveys- ja päihdepalveluja oli järjestetty vastuuhenkilöiden arvioiden mukaan huomattavasti harvemmin kuin ehkäiseviä mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Avoimissa vastauksissa vastuuhenkilöt toivat esille, että terveydenhoitajien mielenterveys- ja päihdetyön osaamista on vahvistettu ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö kuuluu jokaisen työhön opiskeluterveydenhuollossa. Toisaalta opiskeluterveydenhuollossa ei useinkaan ole sairaanhoidollisia päihdepalveluja, vaan sieltä opiskelijat ohjataan jatkohoitoon esimerkiksi A-klinikalle. Jos opiskelija ohjataan muihin palveluihin, koordinaatiovastuun opiskelijan terveydenhuollosta tulee säilyä opiskeluterveydenhuollossa.

 

Kuvio 15.6.1. Opiskelijoille tarjolla olevien palvelujen riittävyys terveydenhoitajien ja lääkäreiden arvioimana (n = 315).

Lähde: THL: Vaikuttavat mielenterveysinterventiot osana opiskeluterveydenhuoltoa -tiedonkeruu 2015

Taulukko 15.6.1. Opiskelijoille tarjolla olevat palvelut, niiden riittävyys ja määrän muutos viimeisten kahden vuoden aikana (2014–2015) opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöiden arvioimana (n = 78).

Lähde: THL: Vaikuttavat mielenterveysinterventiot osana opiskeluterveydenhuoltoa -tiedonkeruu 2015