Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Valtakunnallinen arviointi

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus

Johtopäätökset

 • Toisen asteen koulutuksen saavutettavuudessa on alueellisia eroja niin lukiokoulutuksen, ammatillisen toisen asteen kuin kolmen eri koulutusalan saavutettavuuden osalta kaikissa 17–28 prosenttiyksikköä.

Toimenpide-ehdotukset

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huolehtia, että nuorille on tarjolla riittävä määrä toisen asteen koulutuksen aloituspaikkoja eikä nyt alkanut trendi pääse jatkumaan, etenkin kun 16-vuotiaiden määrän ennustetaan lyhyen notkahduksen jälkeen ylittävän nykyisen tason vuonna 2020 ja siitä edelleen nousevan.
 • Nuorten aikuisten (20–24-vuotiaiden) toisen asteen tutkintojen määrän nostaminen nykyisestä reilusta 80 prosentista on olennaista myös yhteisötakuun kannalta. Onkin tarpeen seurata, vaikuttavatko todellisuudessa maantieteelliset saavutettavuuserot siihen, kuinka paljon nuoria jää koulutuksen ulkopuolelle.
 • Mitoituksessa on otettava huomioon suoraan peruskoulusta hakevat sekä aiemmin peruskoulunsa päättäneiden määrä. Samalla on hyvä tarkastella saavutettavuuden eroja.
 • Valtion on tuettava harvaan asuttujen alueiden toisen asteen koulutuksen tarjonnan säilymistä. Erityisesti on tuettava pienten lukioiden olemassaoloa, sillä se vaikuttaa laadukkaan yleissivistävän opetuksen saavutettavuuteen. Lisäksi on huolehdittava, että myös harvaan asutuilla alueilla on kyllin monipuolisia ammatillisen koulutuksen opetuspisteitä.
 • Koulutuksen järjestäjien on edistettävä toisen asteen koulutuksen verkostoitumista, monimuoto-opetuksen kehittämistä ja teknologian hyödyntämistä.
 • Eri oppilaitosten ja oppilaitosmuotojen välistä yhteistyön kehittämistä on syytä jatkaa.
 • Varsinkin haja-asutusalueilla on julkisen liikenteen toimivuus varmistettava, jotta koulutuksen saavutettavuus turvataan.
 • Koulutuksen järjestäjien on tarjottava asuntolapalveluja kodin ulkopuolella asuville, joskin ensisijaisesti koulutuksen tulee olla saavutettavissa kotoa käsin. Opinto-ohjaajien tulee kannustaa nuoria punnitsemaan myös omalle sukupuolelle ei-tyypillisiä koulutus- ja oppiainevalintoja.
 • Kuntien on huolehdittava sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen opinto-ohjauksen saatavuudesta ja riittävyydestä sekä elinikäisen ohjauksen kehittämisestä.
 • Kuntien on panostettava oppilas- ja opiskelijahuollon yhdenvertaiseen saatavuuteen sekä opiskelijoiden osallisuuteen.

 

Aluehallintovirastojen alueellisten arviointien johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset