Käytettävissä olevat palvelut ja henkilöstömitoitus

Valtakunnallinen arviointi

Onko peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla käytettävissä opiskeluhuoltopalveluja ja millainen on palvelujen henkilöstömitoitus?

Opiskeluhuoltopalveluja on aiempaa paremmin peruskoulujen ja lukioiden käytettävissä, toisaalta ammatillisten oppilaitosten tilanne on huonontunut lääkäripalveluja lukuun ottamatta.

 

Käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Lukuvuonna 2014–2015 terveydenhoitajan palvelut olivat käytettävissä lähes kaikissa (99 %) ja lääkärin 88 prosentissa peruskouluista (Kuvio 15.7.1). Vastaavasti psykologipalveluja oli 88 prosentissa ja koulukuraattorin/sosiaalityöntekijän palveluja 95 prosentissa kouluista. Peruskoulujen käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa on tapahtunut myönteistä kehitystä lukuvuodesta 2008–2009 lähtien (Kuvio 15.7.1). Erityisesti seurantajaksolla on parantunut lääkäri-, psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuus kouluissa.

Peruskoulujen käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa oli havaittavissa alueellisia eroja lukuvuonna 2014–2015. Eniten puutteita oli psykologipalveluissa Lapin aluehallintoviraston alueella. Alueellisia eroja oli tarkastelujaksolla havaittavissa kaikissa opiskeluhuoltopalveluissa lukuun ottamatta terveydenhoitajan palveluita. Nämä palvelut olivat lähes kaikkien koulujen käytettävissä. (Taulukot 15.7.1. 15.7.2., 15.7.3. ja 15.7.4.)

Lukuvuonna 2013–2014 kuraattori- ja psykologipalveluita oli aiempia vuosia paremmin lukioiden käytettävissä (Kuvio 5.7.2). Kuraattori oli käytettävissä 79 prosentissa ja psykologi 75 prosentissa lukioista. Vastaavat luvut kahta vuotta aiemmin olivat 74 ja 68 prosenttia. Lääkäripalveluiden tilanne oli heikentynyt edellisestä seuranta-ajankohdasta. Lukuvuonna 2013–2014 lukioista 7 prosenttia ilmoitti lääkäripalveluiden puuttuvan kokonaan ja 12 prosenttia, ettei käytettävissä olevista lääkäripalveluista ollut tietoa. Lukuvuonna 2011–2012 vastaavat osuudet olivat 5 ja 9 prosenttia. (Kuvio 15.7.2.)

Lukuvuonna 2013–2014 psykologipalveluja oli käytettävissä 44 prosentissa ja kuraattoripalveluja 76 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista (Kuvio 15.7.3). Vastaavat osuudet kahta vuotta aiemmin olivat 41 ja 71 prosenttia. Lääkärin palveluja oli käytettävissä 73 prosentissa ja terveydenhoitajan 97 prosentissa oppilaitoksista lukuvuonna 2013–2014. Huomionarvoista on, että lääkäripalveluja lukuun ottamatta opiskeluhuoltopalveluja oli ammatillisten oppilaitosten käytettävissä lukuvuonna 2013–2014 vähemmän kuin kuusi vuotta aiemmin. (Kuvio 15.7.3.)

Sekä lukioiden että ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa oli eroja aluehallintovirastojen alueiden mukaisessa tarkastelussa. (Taulukot 15.7.5., 15.7.6., 15.7.7., 15.7.8., 15.7.9., 15.7.10., 15.7.11. ja 15.7.12.). Lukuvuonna 2013–2014 psykologipalveluja oli koko maan tilanteeseen verrattuna vähiten käytettävissä Lapin lukioissa (Taulukko 15.7.5). Vastaavasti huonoin psykologitilanne oli ammatillisten oppilaitosten näkökulmasta Pohjois-Suomessa (Taulukko 15.7.9). Kuraattoripalveluja oli parhaiten käytettävissä Pohjois- ja Etelä-Suomen lukioissa (Taulukko 15.7.6), ammatillisista oppilaitoksista taas vastaavasti Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (Taulukko 15.7.10). Lääkäripalvelut puuttuivat useimmiten Pohjois-Suomen lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Eroja palvelujen saatavuudessa oli havaittavissa koko seurantajaksolla. (Taulukot 15.7.5., 15.7.6., 15.7.7., 15.7.8., 15.7.9., 15.7.10., 15.7.11. ja 15.7.12.).

 

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoitus

Koko maan peruskouluissa oli keskimäärin käytettävissä terveydenhoitajapalveluja 6,6 tuntia viikossa sataa oppilasta kohti lukuvuonna 2014–2015 (Taulukko 15.7.13). Vastaava luku lääkäripalveluille oli 0,8 tuntia. Psykologin palveluja oli käytettävissä keskimäärin 2,3 tuntia ja kuraattorin 4,1 tuntia sataan oppilaaseen suhteutettuna.

Lukuvuonna 2013–2014 lukioiden opiskeluhuoltopalvelujen keskimääräiset tuntimäärät sataa oppilasta kohti suhteutettuna vaihtelivat terveydenhoitajan 7,2 tunnista lääkärin 1,0 tuntiin (Taulukko 15.7.15). Terveydenhoitajan palveluita oli ammatillisissa oppilaitoksissa keskimäärin saatavilla 5,4 tuntia, kuraattorin 4,4 ja lääkärin 0,6 tuntia viikossa sataa opiskelijaa kohti (Taulukko 15.7.14). Psykologin viikoittainen työpanos jäi käytännössä niin pieneksi, ettei sitä ole mahdollista esittää tunnusluvun muodossa.

Kaikkien opiskeluhuoltopalvelujen ammattihenkilöiden keskimääräiset työpanokset vaihtelivat aluehallintovirastojen alueiden mukaisessa tarkastelussa kaikissa koulumuodoissa (Taulukot 15.7.13., 15.7.14. ja 15.7.15.)

 

Kuvio 15.7.1 Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015.

Lähde: THL: TEAviisari

Kuvio 15.7.2 Lukioiden käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014.

Lähde: THL: TEAviisari

Kuvio 15.7.3. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014.

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.1. Koulun käytettävissä koulupsykologin tai psykologin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.2. Koulun käytettävissä koulukuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.3. Koulun käytettävissä kouluterveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.4. Koulun käytettävissä koululääkärin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.5. Lukion käytettävissä psykologin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.6 Lukion käytettävissä kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.7 Lukion käytettävissä terveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.8. Lukion käytettävissä lääkärin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.9. Oppilaitoksen käytettävissä psykologin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.10. Oppilaitoksen käytettävissä kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.11 Oppilaitoksen käytettävissä terveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.12 Oppilaitoksen käytettävissä lääkärin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.13 Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa lukuvuonna 2014-2015.

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.14 Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit lukioissa lukuvuonna 2013-2014.

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 15.7.15 Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2013-2014.

Lähde: THL: TEAviisari