Vähintään Kolmen koulutusalan saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta vähintään kolmella eri koulutusalalla?

Ammatillisen koulutuksen vähintään kolmen koulutusalan saavutettavuus pysytteli lähes kaikilla alueilla melko samoissa lukemissa kuin vuonna 2013. Lappilaisilla ja itäsuomalaisilla nuorilla tilanne oli heikoin.

Ammatillisen koulutuksen hyvä saavutettavuus edellyttää maantieteellisen sijainnin ja toimivien liikenneyhteyksien lisäksi riittävän monipuolisia koulutusalavaihtoehtoja. Tässä arvioinnissa katsottiin riittävän valinnanmahdollisuuden muodostuvan, kun nuorella oli valittavana koulutusta vähintään kolmelta eri koulutusalalta.

Manner-Suomessa 70,1 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui enintään 10 kilometrin etäisyydellä vähintään kolmen ammatillisen koulutusalan tarjonnasta. Osuus oli kasvanut hieman verrattuna aikaisempiin tarkastelujaksoihin. Eteläsuomaisilla nuorten ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmella alalla oli ainoana yli maan keskiarvon. Heikoin tilanne oli Itä-Suomen, Pohjois-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen alueiden nuorilla, saavutettavuus itäsuomalaisilla oli lähes 16 prosenttiyksikköä ja pohjois- sekä länsi- ja sisäsuomalaisilla lähes 10 prosenttiyksikköä heikompi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Lapin nuorilla saavutettavuus oli edelleen parantunut lähes kolme prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2013. (Taulukko 6.7.1.).

Koko maan nuorista 92,6 prosenttia asui enintään 30 kilometrin etäisyydellä kolmen eri koulutusalan opetuspisteestä. Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen alueilla kolmen koulutusalan saavutettavuus oli yli Manner-Suomen keskiarvon. Lapin alueella saavutettavuus oli heikoin, lähes 16 prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskiarvon. Verrattuna vuoteen 2013 Lapin nuorten ammatillisen koulutuksen saavutettavuustilanne vähintään kolmella eri koulutusalalla parani kuitenkin yli kolmen prosenttiyksikön verran. Lapissa noin joka neljäs ja Itä-Suomessa noin joka viides nuori asui yli 30 kilometrin etäisyydellä lähimmästä kolmen eri koulutusalan opetuspisteestä. (Taulukko 6.7.1.).

106 kunnassa ei yhdelläkään 16-vuotiaalla ei ollut alle 10 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspistettä. Vuonna 2013 tällaisia kuntia oli 100. Ammatillisen koulutuksen hyvä saavutettavuus oli 50 kunnassa. Suomessa oli 152 kuntaa, joissa 16-vuotiaalla hakijalla ei ollut tarjolla alle 10 kilometrin etäisyydellä kolmen eri ammatillisen koulutusalan opetuspistettä. (Kartta 6.7.1.).

Taulukko 6.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Kartta 6.7.1. Vähintään kolmen koulutusalan ammatillisen koulutuksen saavutettavuus