Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Valtakunnallinen arviointi

Mitä muutoksia perusopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut viime vuosina?

Kuljetusoppilaita on vähemmän, vaikka oppilaiden kokonaismäärä on kasvanut. Kuljetettavien osuus kaikista oppilaista laski lähes prosenttiyksikön. Majoitettavia peruskoululaisia on yhä vähemmän.

Kuljetus

Vuonna 2015 kuljetusedun sai Manner-Suomessa 120 915 perusopetuksen oppilasta esiopetuksen, lisäopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat mukaan lukien. Vastaava perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä oli 543 200 eli kuljetusedun sai reilu viidennes oppilaista (22 %).  Vuodesta 2013 kuljetettavien määrä väheni noin 4 000 oppilaalla, vaikka perusopetuksen oppilaiden kokonaismäärä kasvoi vastaavana ajanjaksona lähes 5 600 oppilaalla. Kuljetusedun saavien oppilaiden osuus oppilaista on koko seuranta-aikana 2011–2015 laskenut noin prosenttiyksikön. Suhteellisesti eniten kuljetusoppilaita oli edelleen Itä-Suomessa, yli kolmannes kaikista perusopetuksen oppilaista. Vuoteen 2013 verrattuna kuljettavia oppilaita oli vuonna 2015 vähemmän kaikilla muilla aluehallintovirastoalueilla paitsi Lapissa. Vuonna 2015 ainoastaan Etelä-Suomessa kuljetusoppilaiden osuus jäi alle Manner-Suomen keskiarvon. (Taulukko 4.7.1.)

Vuonna 2015 kaikista kuljetusedun saaneista oppilaista 15,5 prosenttia oli erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita (18 767 opp.). Jos tarkastellaan pelkästään erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita (39 905 opp.), niin kuljetettavien osuus oli 47 prosenttia, kun yleisopetuksessa kuljetusedun sai noin 20 prosenttia oppilaista. Suhteellisesti eniten erityisen tuen päätöksen saaneita kuljetusoppilaita oli Pohjois-Suomessa ja vähiten, alle Manner-Suomen keskitason, Etelä-Suomessa. Lisäystä vuodesta 2013 oli ainoastaan Pohjois-Suomen alueella. (Taulukko 4.7.2.)

Majoitus

Ylipitkien koulumatkojen välttämiseksi kunnat voivat tarjota oppilaille majoitusta koulun läheisyydestä. Tätä mahdollisuutta on käytetty viime vuosina varsin vähän ja majoitusedun saajien määrä on vähentynyt vuosittain. Tilastokeskuksen tietojen mukaan syksyllä 2015 Manner-Suomessa oli 173 majoitusedun saavaa perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen oppilasta. Majoitusedun saaviin sisältyvät myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevat oppilaat. Vuoteen 2013 verrattuna majoitusoppilaiden kokonaismäärä väheni 54 oppilaalla.

Majoitetut olivat 99 prosenttisesti erityisen tuen päätöksen saaneita ja yli 35 prosenttia heistä oli 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia muita kuin vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita. Muita kuin erityisen tuen päätöksen saaneita oli vuonna 2015 vain pari oppilasta.

Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevia perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen oppilaita oli lisäksi 484 (-53 oppilasta vuodesta 2013).  Nämä olivat etupäässä oppilaitoksissa, joiden opetuksen järjestäjille on järjestämisluvassa myönnetty lupa sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen järjestämiseen. Tällaisia oppilaitoksia ovat esimerkiksi monet yleissivistävää koulutusta järjestävät kansanopistot ja yksityinen perusasteen sisäoppilaitos Anna Tapion koulu.

 

 

Taulukko 4.7.1. Kuljetusedun saavien peruskoulun oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan

Lähde: Tilastokeskus, kuljetusoppilastilastot ja perusopetuksen oppilastilastot

Taulukko 4.7.2. Kuljetusedun saavien peruskoulun yleisopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan

Lähde: Tilastokeskus, kuljetusoppilastilastot ja perusopetuksen oppilastilastot