Perusopetuksen ikäluokka ja ennuste

Valtakunnallinen arviointi

Miten ikäluokkien on ennustettu muuttuvan lähivuosina?

Alakouluikäisten määrä kasvaa seuraavat neljä-viisi vuotta, kymmenen vuoden päästä vuonna 2025 ollaan taas tämän hetkisissä oppilasmäärissä. Yläluokkalaisten määrä kasvaa koko seuranta-ajan. Ikäryhmien kehityksessä on kuitenkin aluehallintovirastoalueitten ja maakuntien välillä selviä eroja.

Tilastokeskuksen lokakuun lopulla 2015 julkaiseman uuden väestöennusteen perusväkilukuina ovat olleet vuoden 2014 lopun kunnittaiset väkiluvut. Väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Ennusteita laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen, ja laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena.

Seuraavassa tarkastellaan erikseen ala- ja yläkoulujen ikäluokkaennusteita.

7–12-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Manner-Suomessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 355 000 alakouluikäistä lasta (7–12-vuotiaat). (Taulukko 4.6.1.) Väestöennusteen mukaan 7–12-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2019 asti, mutta kääntyy vuonna 2020 laskevaksi ja jatkuu selvästi laskevana seuraavat viisi vuotta. Vuonna 2025 tämän ikäisiä olisi noin 357 600, jolloin oltaisiin lähes samassa oppilasmäärässä kuin oli Manner-Suomen vuoden 2015 luokkien 1–6 oppilasmäärä (20.9.).

Ikäryhmien kehityksessä on aluehallintovirastoalueitten ja maakuntien välillä selviä eroja. Vuoteen 2020 mennessä viidellä aluehallintovirastoalueella ja yhdessätoista maakunnassa alakouluikäisten määrä kasvaa ainakin jonkin verran, kun taas Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella ja seitsemässä maakunnassa oppilasmäärä vähenee. Ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä alakouluikäisten määrä kasvaa enää vain Etelä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen alueella: Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Kaikissa muissa maakunnissa oppilasmäärä vähenee, vaihteluvälin ollessa Varsinais-Suomen -0,2 prosentista Etelä-Savon -12,6 prosenttiin. (Taulukko 4.6.1.)

13–15-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Yläkouluikäisiä (13–15-vuotiaat) oli Manner-Suomessa vuoden 2014 lopussa noin 174 900 oppilasta. (Taulukko 4.6.2.) Väestöennusteen mukaan yläkouluikäisten määrä kasvaa vuoden 2015 jälkeen vuosittain vuoteen 2024 asti niin, että tämän ikäisiä olisi vuonna 2025 jo lähes 189 000 henkeä. Ennusteen lähtövuoteen 2014 verrattuna kasvua olisi kahdeksan prosenttia. Vuodesta 2025 lähtien yläkouluikäisten määrä alkaisi vähetä.

Myös yläkouluikäisten määrän kehityksessä on eroja aluehallintovirastoalueittain ja maakuntien välillä.  Vuoteen 2025 mennessä Länsi- ja Sisä-Suomen ja Lounais-Suomen alueiden kaikissa maakunnissa sekä Lapissa yläluokkalaisten määrä kasvaisi, kun taas Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa on sekä kasvavia että väheneviä maakuntia. Itä-Suomessa puolestaan kaikkien maakuntien 13–15-vuotiaiden määrä vähenisi. Manner-Suomen keskimääräisen kasvuprosentin (8 %) ylitti kuusi maakuntaa suuruusjärjestyksessä: Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Yläkouluikäisten määrä vähenee kuudessa maakunnassa, vaihteluvälin ollessa Pohjois-Karjalan -1,4 prosentista Etelä-Savon -12,6 prosenttiin. (Taulukko 4.6.2.)

Taulukko 4.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä aluehallintovirastojen aluejaon mukaan maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015–2040, vuosi 2014 väestönmuutos ikäryhmittäin (toteutuma)

Taulukko 4.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä aluehallintovirastojen aluejaon mukaan maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015–2040, vuosi 2014 väestönmuutos ikäryhmittäin (toteutuma)