Tietolähteet

Valtakunnallinen arviointi

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

 

Anttila, N, Huurre T, Malin M & Santalahti P (2016). Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Katsaus menetelmiin ja kirjallisuuteen Suomessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpaperi 2016:3.

Coughlan H, Cannon M, Shiers D, Power P, Barry C, Bates T, Birchwood M, Buckley S, Chambers D, Davidson S, Duffy M, Gavin B, Healy C, Healy C, Keeley H, Maher M, Tanti C & McGorry P (2013). Towards a new paradigm of care: the International Declaration on Youth Mental Health. Early Intervention in Psychiatry 7(2):103–108.

Donaldson NE, Storer Brown D, Aydin AE & Burnes Bolton L (2001). Nurse staffing in California hospitals 1998-2000: findings from the California nursing outcome coalition database project. Policy, politics and Nursing Practice 2:19–28.

Ebeling H, Hokkanen T, Tuominen T, Kataja H, Henttonen A & Marttunen M (2004). Nuorten käytöshäiriöiden arviointi ja hoito. Katsaus. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2004; 120(1):33–42.

Kaltiala-Heino R, Marttunen M & Fröjd S (2015). Lisääntyvätkö nuorten mielenterveyden ongelmat? Suomen Lääkärilehti 70:1908–1912.

Kroenke K ym. (2007). Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity and detection. Ann Intern Med. 2007; 146(5):317-325.

Langemo DK, Anderson J & Volden CM (2002). Nursing quality outcome indicators: the North Dakota study. Journal of Nursing Administration 32:98–105.

Luopa P, Kivimäki H, Matikka A, Vilkki S, Jokela J, Laukkarinen E & Paananen R (2014). Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013. Kouluterveyskyselyn tulokset. THL, Raportti 25/2014. Helsinki 2014.

Löwe B ym. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Med Care 2008;46(3):266–74.

Marttunen M & Haravuori H (2015). Nuorison tilanne – miksi nuoret syrjäytyvät vai syrjäytyvätkö? Teoksessa: Partanen A, Moring J, Bergman V, Karjalainen J, Kesänen M, Markkula J, Marttunen M, Mustalampi S, Nordling E, Partonen T, Santalahti P, Solin P, Tuulos T & Wuorio S (toim.) (2015): Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 – Miten tästä eteenpäin? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Työpaperi 2015/20, 81–102.

Partanen P (2002). Hoitotyön henkilöstön mitoittaminen erikoissairaanhoidossa. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 99. Kuopion yliopisto. Kuopio.

Spitzer RL ym. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006; 166(10):1092-7.

STM (2006). Opiskeluterveydenhuollon opas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:12.

STM (2012:18). Opiskeluterveydenhuollon selvitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2012:18.

ja muistioita 2014:10.

STM (2012:24). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24.

STM (2014:10). Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja.

STM ja Suomen Kuntaliitto (2004). Kouluterveydenhuollon laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:8.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011).

Wiss K & Rimpelä M (2010). Oppilashuollon henkilöstö ja toiminnan arviointi. Teoksessa: Rimpelä M, Fröjd S & Peltonen H (toim.) (2010): Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009 – perusraportti. Koulutuksen seurantaraportit 2010:1. Opetushallitus.

Wiss K, Saaristo V, Hietanen-Peltola M, Peltonen H, Laitinen K & Ståhl T (2015). Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 14, toukokuu 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Wiss K, Saaristo V, Hietanen-Peltola M, Pirttiniemi J, Rajamäki A & Ståhl T (2014). Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 15, toukokuu 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Wiss K, Saaristo V, Ståhl T, Peltonen H & Laitinen K (2014). Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013. Tutkimuksesta tiiviisti 12, toukokuu 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.