Tiivistelmä

Valtakunnallinen arviointi

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Manner-Suomessa perusopetuksen alueellinen saavutettavuus heikkeni jonkin verran edellisistä vuosista sekä alaluokilla että yläluokilla. Vuonna 2015 keskimäärin 91 prosenttia 7–12-vuotiaista ja 79 prosenttia 13–15-vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluokkansa perusopetusta antavasta koulusta. Vuosina 2011 ja 2013 vastaavat osuudet olivat 93 ja 80 prosenttia.  

Erot kuntien välillä ovat suuria. Vaihteluväli oli alaluokkien osalta 16–100 ja yläluokkien osalta 12–100 prosenttia. Maaseutumaisissa kunnissa saavutettavuus oli heikoin. Väkirikkaiden ja tiheästi asuttujen kuntien hyvä saavutettavuus nostaa valtakunnallista saavutettavuusarvoa niin, että tilanne näyttää kokonaisuutena kohtuulliselta. Suurten kuntakohtaisten erojen vuoksi maan eri osissa asuvat perusopetuksen oppilaat eivät kuitenkaan ole saavutettavuuden näkökulmasta tasa-arvoisessa asemassa.

Seuranta-aikana 2011–2015 peruskoulujen määrän väheneminen on jatkunut kiihtyvällä tahdilla. Kaikkiaan vähennys oli 309 koulua. Tämä kehitys näkyy myös saavutettavuusluvuissa. Koulujen lakkauttamisia hillinnee kuitenkin lähivuosien positiivinen oppilaskehitys, vaikka kouluja tullaan edelleen lakkauttamaan. Koulujen lakkautuksista huolimatta kuljetusedun saavien oppilaiden määrä ei ole kasvanut, vaan heitä on jopa vähemmän kuin vuosina 2011 ja 2013. Mahdollisesti tämä johtuu siitä, että kuljetusedun kriteerejä on kunnissa tiukennettu. Kodin ulkopuolelle majoitettuja oppilaita on hyvin vähän ja lähes kaikki ovat erityisen tuen päätöksen saaneita. Lisäksi oppilaita on jonkin verran sisäoppilaitosmuotoisissa oppilaitoksissa.  

 

Aluehallintovirastojen alueellisten arviointien tiivistelmät

Etelä-Suomi
Itä-Suomi
Lappi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Pohjois-Suomi