Eläinlääkäripalvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Johdanto

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) velvoittaa kuntia järjestämään peruseläinlääkäripalvelut alueensa kotieläimiä varten. Jos yhteistoiminta-alueella on saatavilla riittävästi yksityisiä eläinlääkäripalveluja lemmikkieläimille, kunnan ei tarvitse järjestää eläinlääkäripalveluja muita kuin hyötyeläimiä varten. Kunta voi myös ostaa kaikki lain vaatimat eläinlääkäripalvelut yksityiseltä eläinlääkäripalvelujen tuottajalta. Kunnassa tulee olla kunnaneläinlääkäriä varten vastaanotto, jossa on tarvittavat asianmukaiset työvälineet ja tilat perustoimenpiteitä varten. Kunnaneläinlääkäri voi työskennellä vastaanotolla yksin. Nykyään ovat yleistyneet yhteistoiminta-alueiden yhteiset vastaanotot, joilla työskentelee monta kunnaneläinlääkäriä ja mahdollisesti myös avustaja. Yhteistoiminta-alueen vastaanotto voi sijaita missä alueen kunnassa tahansa, ja kaikilla alueen kuntien asukkailla on mahdollisuus käyttää vastaanoton palveluja. Kunnaneläinlääkärit ajavat hoitamaan isoja eläimiä niiden pitopaikkoihin.

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan kuuluu järjestää eläinten perusterveydenhuolto, ja perinteisesti kunnaneläinlääkärit ovat hoitaneet sekä tuotantoeläinten terveyden- että sairaanhoidon. Asianmukainen, suunnitelmallinen ja tilan toimintaan perehtyvä eläinten terveydenhuoltotyö vaatii häiriötöntä keskittymistä ja aikaa. Kunnaneläinlääkärin työhön kuuluvat päivittäiset kiireelliset sairasmatkat voivat keskeyttää terveydenhuoltokäynnin. Eläinlääkäreillä tuleekin olla joitakin päiviä kuukaudessa, jolloin kiireelliset puhelut on ohjattu alueen muille eläinlääkäreille, jotta terveydenhuoltotyöhön voi tällöin keskittyä häiriöttömästi. Tämä parantaisi terveydenhuollon laatua ja asiakaspalvelua.   

Viime vuosina ovat lisääntyneet yksityiset, pelkästään tuotantoeläinten hoitoon ja terveydenhuoltoon keskittyvät palvelut. Terveydenhuoltopalveluja tarjotaan laajoilla alueilla, ja joidenkin yritysten toiminta-alue kattaa koko maan. 

Yksityisten hevos- ja pieneläinklinikoiden ja -vastaanottojen rinnalle on viime vuosina tullut enenevässä määrin vain kotikäyntejä tekeviä eläinlääkäreitä. Kotikäyntipalveluille on kysyntää myös lemmikkieläinten hoidossa, koska eläimen kuljettaminen vastaanotolle vaatii useimmiten auton, jota ei kaikilla asiakkailla ole käytettävissä. Myös eläimen lopetustilanteessa kotikäynti koetaan usein miellyttävämmäksi, kun eläin saa kuolla tutussa ympäristössä ilman kuljetuksen aiheuttamaa stressiä. 

Lähitulevaisuuden näkymät

Tuotantoeläintiloista erityisesti nautatilojen määrä on vähentynyt koko maassa viimeisen 30 vuoden ajan ja trendi on jatkuva. Sikatilojen määrä lähti maassa laskemaan reilu 10 vuotta sitten ja laski vuonna 2019 alle 1 000 tilaan. Tuotantoeläintiloja on kuitenkin joillakin alueilla edelleen paljon.  

Tilojen lukumäärän vähentyessä tilakoot ovat kasvaneet. Koska terveet eläimet tuottavat paremmin, osa tuottajista on valmiita panostamaan eläinten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Tämä vaatii eläinlääkäreiltä hyvää terveydenhuollon asiantuntemusta. 

Lemmikkieläinten määrä jatkaa kasvuaan. Lemmikinomistajien vaatimukset eläinlääkäripalvelujen laatua kohtaan ovat kasvaneet, ja edistyneille ja vaativille hoidoille on kysyntää erityisesti suurissa kaupungeissa.   

Toisaalta myös perustason edullisille palveluille on tarvetta; on suuri joukko asiakkaita, jotka käyttävät mielellään kunnallista perustason palvelua lemmikkinsä terveyden- ja sairaanhoitoon.