Kirjastotilat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten kirjastotilat ovat muuttuneet verrattuna vuoden 2009 tilanteeseen?

Palvelupisteet

Pääkirjastojen määrä vähentyi Lounais-Suomessa vuodesta 2009 vuoteen 2019 seitsemällä. Maakunnittain tarkasteltuna Satakunnassa pääkirjastojen määrä väheni kuudella, Varsinais-Suomessa yhdellä. Alueen lähikirjastojen määrä väheni samalla aikavälillä seitsemällä. Kirjastojen yhteenlaskettu hyötypinta-ala on kasvanut molempien maakuntien alueella hieman; Satakunnassa 6,5 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 3,7 prosenttia. Kirjastoautoja oli Lounais-Suomessa liikenteessä vuonna 2019 yksi vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. (Taulukko 5.6.1.) Suhteellisesti tarkasteltuna Lounais-Suomen kirjastokentässä tapahtuneet muutokset heijastelevat yleisesti koko valtakunnan tilannetta. Lähikirjastojen väheneminen on johtunut koko maan tapaan kuntaliitoksista.

Kustannukset

Kustannusten kehittymisessä Lounais-Suomessa merkittäviä eroja kustannustyyppien välillä. Asukaslukuun suhteutettuna aineistokulut ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa noin 16 prosenttia, kun taas henkilöstökulut ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Sen sijaan tilakustannukset ovat nousseet kymmenessä vuodessa yli 51 %.  Trendi on sama myös valtakunnallisesti.

Aukiolo

Kokonaisaukiolotuntien määrä on kasvanut sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen maakunnissa. Omatoimikirjastojen palvelupisteet lisäävät aukiolotuntien määrää merkittävästi, koska ne palvelevat käyttäjiä usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Koko Lounais-Suomen alueella kirjastojen kokonaisaukiolon määrä on kasvanut 41 % vuosien 2009–2019 aikana. Samaan aikaan aukiolotunnit, jolloin kirjastossa on paikalla käyttäjiä palvelevaa henkilökuntaa, on vähentynyt 11 prosentilla. Omatoimisen aukioloajan myötä voidaan todeta kirjastotilojen saatavuuden parantuneen tarkastelujaksolla huomattavasti. (Kuvio 5.6.3.)

Omatoimikirjastojen aukiolo suhteessa kokonaisaukioloon on kasvanut Lounais-Suomessa seitsemästä prosentista hieman yli 40 prosenttiin. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on muiden avien tapaan myöntänyt viimeisen viiden vuoden aikana runsaasti kehittämisavustuksia omatoimipalvelujen kehittämiseen. Omatoimikirjastopalvelun lisääntyminen on, kuten valtakunnallisestikin, merkittävin Lounais-Suomen kirjastojen tiloja määrittävä ilmiö viimeisten vuosien aikana. (Kuvio 5.6.2.)

Kirjastokäynnit

Fyysisten kirjastokäyntien määrä on vähentynyt Lounais-Suomen maakunnissa yhteensä hieman alle 7 %. Huomattavasti suurempi muutos on tapahtunut Satakunnassa, missä käynnit ovat vähentyneet 18,4 prosenttia. Vastaava vähennys Varsinais-Suomessa on hieman yli neljä prosenttia. (Taulukko 5.6.2.) Kun kirjastokäyntien määriä tarkastellaan asukasta kohden kymmenen vuoden aikana muutokset eivät keskimäärin ole kovin isoja. Erot määrissä selittyvät osin väestömäärän muutoksilla.

Kun käyntimääriä tarkastellaan absoluuttisina lukuina ja kiinnitetään huomio kahteen viimeiseen vuoteen, niin kokonaiskuva näyttää erilaiselta. (Taulukko 5.6.3.)