Johdanto

Peruspalvelujen tila -raportti, osa I

Peruspalvelujen tila -raportti laaditaan joka toinen vuosi. Raportin valmistelusta vastaa kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan (Kuthanek) arviointijaosto yhteistyössä ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

Peruspalvelujen tila -raportti on käsitelty kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa. Tilaraportista on järjestetty lisäksi keskustelutilaisuus yhteistyötahojen kanssa. Raportin ensimmäinen osa, yhteenveto-osio, sisältää arviointijaoston yhteiset johtopäätökset peruspalvelujen tilasta. Toiseen osaan on koottu arviointiaineisto, jonka pohjalta johtopäätökset on tehty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto sekä aluehallintovirastot ovat tuottaneet toisen osan aineistot. Lisäksi raportissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen tuottamaa kuntien talous- ja toi- mintatilaston aineistoa.

Raportin valmistelu liittyy kuntatalousohjelman valmisteluun. Peruspalvelujen   tila -raportti ja kuntatalousohjelma ovat kokonaisuus, jossa tilaraportti tarkastelee kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen kehitystä eri näkökulmista. Raportin tarkoitus on antaa yleiskuva päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla peruspalvelujen saatavuudesta, laadusta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta sekä digitalisaatiosta. Kuntatalous ohjelma puolestaan syventää julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevaa arviointia. Ohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä päätetyn kuntatalouden rahoituskehyksen mukaisilla toimenpiteillä. Ohjelma sisältää lisäksi kuvauksen kuntien, peruspalvelujen ja kunta- talouden kannalta ajankohtaisista toimintaympäristön muutostekijöistä. Peruspalveluohjelman korvanneen kuntatalousohjelman valmistelusta säädetään kuntalaissa  (410/2015).