Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelujen hoito kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien arvioimina

Koulutuspalvelujen hoitoa on arvioitu kaikkina kyselyajankohtina perusopetuksen alaluokkien (1-6) ja yläluokkien (7-9), lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen osalta. Esiopetus lisättiin kyselypatteristoon vuonna 2000. Erityisopetusta, oppilas- ja opiskelijahuoltoa, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä oppilaiden koulukuljetusta koskevia mielipiteitä on kartoitettu vuodesta 2008 alkaen. Lasten päivähoito siirrettiin sosiaalipalveluista koulutuspalveluihin viimeisimmässä vuoden 2015 kyselyssä. Osassa koulutuspalveluja palvelusta käytetty tarkka sanamuoto on vaihdellut tarkasteluajanjakson aikana tehdyissä kyselyissä. Koulutuspalveluja käyttäneiden määrät ja osuudet kyselyihin vastanneista ovat olleet melko pieniä, vaihdellen erityisopetuksen kolmesta prosentista perusopetuksen 1-6 luokkien 12 prosenttiin vuonna 2015. (liitetaulukot 2 ja 6)

Koulutuspalveluja käyttäneet kuntalaiset ovat olleet lähes poikkeuksetta hyvinkin tyytyväisiä koulutuspalvelujen hoitoon ja tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2015. Koulutuspalvelujen kärkipäähän sijoittuvat esiopetus, lasten päivähoito ja perusopetuksen alaluokat. Niitä hyvin hoidettuina piti yli 80 prosenttia vastanneista (keskiarvot 4,20-4,23 asteikolla 1-5). Toiseen ääripäähän sijoittunut oppilas-/opiskelijahuolto on sekin pärjännyt hyvin vertailussa, sillä yli puolet (56%) käyttökokemusta omanneista vastaajista piti palvelun hoitoa hyvänä vuonna 2015 (keskiarvo 3,67). (taulukko 57, liitetaulukko 3)

Samaan tapaan kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa myös koulutuspalveluissa kunkin palvelun kohdalla palvelun käyttäjät ovat kunakin tarkasteluvuonna arvioineet palvelun hoitoa myönteisemmin kuin ei-käyttäjät. Myös ne kuntalaiset, joilla ei ole omakohtaista kokemusta ko. palveluista, ovat kauttaaltaan tyytyväisiä koulutuspalvelujen hoitoon. Suurin ero käyttäjien ja ei-käyttäjien välisessä arviossa on aamu- ja iltapäivätoiminnan kohdalla. Kaikkien koulutuspalvelujen kohdalla sekä käyttäjien että ei-käyttäjien arviot ovat kunakin vuonna olleet sekä ennemmin positiivisia kuin kriittisiä. Yksittäisten palvelujen kohdalla arvioissa näkyy eri tarkasteluvuosina pientä vaihtelua erityisesti tarkasteluvuonna 2000, mutta kaiken kaikkiaan arviot palvelujen hoidosta ovat säilyneet verrattain tasaisina. (taulukko 57)

Taulukko 57. Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten koulutuspalvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015. Keskiarvot asteikolla 1-5; 1=erittäin huonosti hoidettu,…,5=erittäin hyvin hoidettu. Mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmin hoidettuna ko. palvelua pidetään. (Vuoden 2015 käyttäjäarvioiden mukainen suuruusjärjestys)