Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen hoito kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien arvioimina

Sosiaalipalvelujen osalta uusimmassa vuoden 2015 kuntalaiskyselyssä kartoitettiin mielipiteitä vanhusten palveluasumisesta, vanhusten laitoshoidosta, vanhusten kotipalvelusta, lapsiperheiden kotipalvelusta, perheneuvolasta, lastensuojelun palveluista, vammaisten palveluista, päihdepalveluista sekä toimeentulotuesta. Perheneuvola sekä kotipalvelu eritellysti vanhusten ja lapsiperheiden osalta lisättiin kyselypatteristoon vuonna 2008 ja lastensuojelun palvelut vuonna 2015. Uusimmassa kyselyssä lasten päivähoito siirrettiin sosiaalipalveluista koulutuspalveluihin. Usean sosiaalipalvelun kohdalla kysymysmuotoilu on vaihdellut tarkasteluajanjakson aikana tehdyissä kyselyissä.

Sosiaalipalvelut edustavat tyypillisesti palveluja, joissa omakohtaista kokemusta palvelun käytöstä omaavien kuntalaisten osuudet kuntalaiskyselyihin vastanneista ovat olleet pääosin vähäisiä. Viimeisimmässä, vuoden 2015 kyselyssä sosiaalipalveluja käyttäneiden osuudet kaikista kyselyyn vastanneista vaihtelevat päihdepalvelujen ja lapsiperheiden kotipalvelun yhdestä prosentista toimeentulotuen viiteen prosenttiin. Kyselyyn vastanneiden sosiaalipalvelua käyttäneiden määrät vaihtelevat kyselyvuoden ja palvelun mukaan, vähimmillään palvelun käyttäjiä edustavia vastanneita on ollut päihdehuollossa (n=106-131). Päihdehuollon lisäksi muissakin sosiaalipalveluissa käyttäjien määrät ja ovat pieniä suhteessa kuntalaisaineistojen kokonaisotoksiin. (liitetaulukot 2 ja 4)

Sosiaalipalvelujen hoitoa hyvänä pitävien kuntalaisten osuudet jäävät pääosin melko mataliksi. Tämä johtuu osittain siitä, että valtaosa kyselyyn vastanneiden arvioista perustuu muuhun kuin omakohtaisiin käyttökokemuksiin. Tyytyväisimpiä kuntalaiset ovat äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin, vähiten tyytyväisiä lapsiperheiden kotipalveluun. Yleisellä tasolla kuntalaisten arviot sosiaalipalvelujen hoidosta paranivat hieman vuodesta 2011.

Palvelujen käyttäjien suhtautuminen sosiaalipalvelujen hoitoon oli vuosien 1996, 2000, 2004 ja 2008 kyselyissä kaikkiaan ennemmin positiivista kuin kriittistä; kaikkien arvioitujen sosiaalipalvelujen kohdalla keskiarvo ylitti arviointiasteikolla 1-5 kriittisen arvon 3. Vuoden 2011 kyselyssä palvelujen käyttäjien arviot vanhusten laitoshoidosta ja toimeentulotuesta kääntyivät lievän kriittisiksi. Vuonna 2015 palvelujen käyttäjien tyytyväisyys parani vuodesta 2011 merkittävästi, ja kaikissa sosiaalipalveluissa käyttäjien arviot olivat selvästi positiivisia. Sosiaalipalveluihin tyytyväisten osuudet vaihtelivat vuonna 2015 toimeentulotuen 39 prosentista perheneuvoloiden 72 prosenttiin. (taulukko 54, liitetaulukko 3)

Kaikkina tutkimusvuosina kaikissa tarkastelluissa sosiaalipalveluissa palvelua käyttäneet arvioivat sosiaalipalvelujen hoidon paremmaksi kuin ne vastaajat, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta palvelusta. Käyttäjien ja ei-käyttäjien väliset vaihtelut palveluarvioissa olivat vuonna 2015 suurimmillaan perheneuvoloiden kohdalla, pienimmillään toimeentulotuessa. (taulukko 55)

Taulukko 55. Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten sosiaalipalvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015. Keskiarvot asteikolla 1-5; 1=erittäin huonosti hoidettu,…,5=erittäin hyvin hoidettu. Mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmin hoidettuna ko. palvelua pidetty. (Vuoden 2015 käyttäjäarvioiden mukainen suuruusjärjestys)