Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen hoito kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien arvioimina

Terveyspalveluista kuntalaiskyselyissä kartoituksen kohteina olivat terveyskeskuksen lääkärivastaanotto ja sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto, hammashoito, äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, sairaalat, kotisairaanhoito, terveyskeskuksen vuodeosasto sekä mielenterveyspalvelut. Joidenkin terveyspalvelujen kohdalla kysymysmuotoilu on vaihdellut tarkasteluajanjakson aikana tehdyissä kyselyissä. Vuodesta 2008 lähtien kuntalaiskyselyissä pyydettiin arvioita erikseen terveyskeskuksen lääkärivastaanotosta ja hoitajan vastaanotosta, sitä ennen yleisemmällä tasolla terveyskeskuksen vastaanottotoiminnasta. Vuoden 2008 kyselystä lähtien on kartoitettu mielipiteitä myös äitiys- ja lastenneuvolasta sekä kouluterveydenhuollosta.

Arvioitujen terveyspalvelujen kohdalla palvelua käyttäneiden osuudet vaihtelevat suuresti niin kyselyvuoden kuin myös palvelun mukaan. Uusimmassa vuoden 2015 kyselyssä terveyskeskuksen lääkärivastaanotosta omakohtaista käyttökokemusta omaavia oli 73 prosenttia vastanneista, toisin sanoen lähes kolme neljästä kyselyyn vastanneesta arvioi kyseistä palvelua käyttäjän ominaisuudessa. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli käyttänyt sairaan-/terveydenhoitajan vastaanottopalvelua sekä kunnallista hammashoitoa. Äitiys- ja lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon käyttäjiä oli noin viidennes vastanneista. Arvioitavista terveyspalveluista suhteellisesti vähiten omakohtaista käyttökokemusta oli vuonna 2015 kotisairaanhoidosta, terveyskeskuksen vuodeosastoista ja mielenterveyspalveluista; näissä käyttäjien osuus vastanneista oli vain noin viisi prosenttia. (liitetaulukot 2 ja 5)

Palveluja käyttäneet kuntalaiset ovat olleet kaikkina tarkasteluvuosina tyytyväisiä käyttämiinsä terveyspalveluihin. Suurimman osan mielestä terveyspalvelut on hoidettu melko tai erittäin hyvin. Kunkin arvioidun terveyspalvelun kohdalla keskiarvot ylittivät arviointiasteikolla 1-5 kriittisen arvon 3. Terveyspalveluista selvästi parhaimmat arviot saivat äitiys- ja lastenneuvolat; käyttäjistä peräti 86 prosenttia piti ko. palvelua hyvin hoidettuna vuonna 2015 (keskiarvo 4,33). Myös muut terveyspalvelut ovat saaneet huomattavan hyvät arviot; käyttäjistä ko. palveluja hyvin hoidettuina vuonna 2015 pitävien osuudet vaihtelivat 61 prosentista 76 prosenttiin. Terveyspalvelujen keskinäisessä vertailussa heikoimmin ovat pärjänneet mielenterveyspalvelut ja hammashoito. Molemmissa tapauksissa käyttäjät ovat antaneet selvästi keskimääräistä positiivisemman arvion, kun taas ei-käyttäjien arviot ovat olleet keskimääräistä kriittisempiä. (taulukko 56, liitetaulukko 3)

Useimmissa tarkastelluissa terveyspalveluissa palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäjien arviot palvelun hoidosta ovat vaihdelleet merkittävästi kunakin tutkimusvuonna, eniten kotisairaanhoidossa, hammashoidossa ja mielenterveyspalveluissa. Kaiken kaikkiaan palvelutyytyväisyys parani vuodesta 2011 kaikkien yksittäisten terveyspalvelujen kohdalla. Useimpien palvelujen kohdalla tyytyväisyys kasvoi merkittävästi niin palvelua käyttäneiden kuin ei-käyttäjien kohdalla. (taulukko 56, liitetaulukko 5)

Taulukko 56. Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten terveyspalvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008 ja 2011. Keskiarvot asteikolla 1-5; 1=erittäin huonosti hoidettu,…,5=erittäin hyvin hoidettu. Mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmin hoidettuna ko. palvelua pidetty. (Vuoden 2015 käyttäjäarvioiden mukainen suuruusjärjestys)