Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Aluehallintoviraston julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tulot olivat 12,9 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa v. 2015). Kustannusvastaavuustavoite oli 60 % ja toteuma 55,6 %. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille luville asetettu kustannusvastaavuustavoite oli 50 % ja alkoholiluville 100 % sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luville 100 %. Toteutuneet kustannusvastaavuudet olivat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille luville 39,7 (42,8 % v .2015), alkoholiluville 90,6 % (97,5 % v. 2015), sosiaalihuollon luville 46,4 % (38,5 % v. 2015) ja terveydenhuollon luville 108,8 % (100,0 % v. 2015). (Taulukko 1.4.3.).

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista luvista kertyneet tulot laskivat edellisestä vuodesta n. 170 000 euroa, kun samaan aikaan toimintaan kohdistuneet kustannukset kasvoivat n. 560 000 euroa. Kustannusvastaavuuslaskelman kohtaan muut sisältyvissä toiminnoissa alkoholihallinnon lupatuotot nousivat n. 180 000 euroa edellisestä vuodesta, toimintaan kohdistuneiden kustannusten kasvaessa n. 470 000 eurolla. Sosiaalihuollon lupatuotot nousivat edellisestä vuodesta n. 170 000 euroa ja terveydenhuollon lupatuotot n. 130 000 euroa. Kustannukset nousivat sosiaalihuollon lupatoiminnassa n. 140 000 euroa ja laskivat terveydenhuollon lupatoiminnassa n. 40 000 euroa. Ryhmässä muut edellä mainittujen lisäksi merkittävästi kustannusvastaavuuteen vaikuttava toiminto ovat maksutalletukset, joiden tulokertymä oli 76 000 euroa ja toimintaan kohdistuvat kustannukset 675 000 euroa. (Taulukko 1.4.3.).

Vuoden 2016 kustannuslaskennassa otettiin käyttöön uusi kustannusten kohdennusperuste Opiferus-toimintolaskentajärjestelmän käyttöönoton myötä. Yhteisten kustannusten kohdistusperusteena käytettiin ydintoimintojen työaikajakaumaa, kun vuonna 2015 kohdistusperusteena oli ydin- ja tukitoimintoihin kohdistuvan työajan sisältävä kokonaistyöaika. Tämä muutti jakajana käytettävää kokonaistyöaikaa siten, että vuonna 2016 se oli n. 1 260 000 tuntia ja vuonna 2015 n. 1 630 000 tuntia. Maksulliseen julkisoikeudelliseen toimintaan kohdistunut tehollinen työaika ympäristöluvissa oli 175 000 tuntia (183 000 tuntia v. 2015). Muuhun maksulliseen julkisoikeudelliseen toimintaan kohdistuva tehollinen työaika oli 130 000 tuntia (125 000 tuntia v. 2015).

Vuonna 2016 yhteiset kustannukset kohdennettiin ydintoimintojen työaikajakaumien mukaisesti suoraan ydintoiminnoille. Vuonna 2015 vastaava kohdennus tehtiin kaksivaiheisesti, ensin aluehallintovirastoittain vastuualueille kokonaistyöaikajakauman mukaisesti ja siitä edelleen ydintoiminnoille vastuualueen ydintoimintojen työaikajakauman mukaisesti. Vuonna 2015 vastuualueiden tukitoimintoihin kohdistuneen työajan osuus vaikutti ydintoiminnoille kohdistuvaan yhteiskustannusosuuteen, vuonna 2016 ei.

Edellä mainitut muutokset selittivät pääosin ydintoimintoihin kohdistuneet vyörytysperusteina olleet työaikajakauman muutokset. Ympäristölupien osuus kokonaistyöajasta oli keskimäärin 14 % (11 % v. 2015) ja muissa maksullisissa julkisoikeudellisissa suoritteissa keskimäärin 10 % (8 % v. 2015). Vyörytysperusteiden muutokset johtivat arviolta 850 000 euron lisäykseen ympäristölupiin kohdentuvien tukitoimintojen ja muiden yhteiskustannusten kustannusosuudessa edellisen vuoden vyörytysperusteeseen verrattuna. Muun maksullisen toiminnan osalta vastaavan muutoksen arvioitiin olevan 250 000 euroa yhteisiä kustannuksia lisäävä. Maksulliselle toiminnalle vyöryttyvä kiinteistömenojen osuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Muita yhteiskustannusteen kohdentamiseen vaikuttaneita laskentaperusteiden muutoksia olivat kiinteistökulujen ja johdon ja johdon tukien kulujen kohdistus virastoperusteisesti. Aiemmin nämä kulut kohdistettiin virastojen työaikajakaumien mukaisesti yhteissummista. Vuoden 2016 kustannusvastaavuudeksi  arvioidaan vuoden 2015 laskentamenetelmillä ympäristölupien osalta 42,5 %, muiden osalta 80,5% ja kokonaiskustannusvastaavuuden osalta 58,5%.

Alkoholilupien, sosiaali- ja terveydenhuollon lupien ja muiden lupien kustannusvastaavuuslaskelmat ovat liitteenä 5.2.2. Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan Kustannusvastaavuuslaskelmat aluehallintovirastoittain ovat liitteenä 5.2.3.

Taulukko 1.4.3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma AVIt yhteensä