Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2016 maksullisen toiminnan talousarvioesityksen mukaiset tavoitteet ja niiden toteumat sekä vertailutietoina vuosien 2014 - 2015 toteumat. Yksityiskohtaisempi kustannusvastaavuuslaskelma on liitteenä 1.11.1.

Taulukko 1.11.10. Maistraattien maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maistraattien maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2016 oli 81 prosenttia, kun talousarvion mukainen tavoite oli 77 prosenttia. Vuoteen 2015 verrattuna kustannusvastaavuus nousi 6 prosenttia. Maistraattien toimintakulut laskivat edellisvuoteen nähden noin 4,6 milj. euroa (9,9 prosenttia), mikä selittää merkittävältä osin kustannusvastaavuuden suotuisaa kehitystä. Vähennys johtui muun muassa siitä, että maistraattien sähköinen asiointi ja asianhallinta-projektin (MERP-hanke) kulut (2.973.000 euroa), jotka vuonna 2016 aktivoitiin tasetilille, sisältyivät vuonna 2015 palvelujen ostoihin. Hankkeen kustannukset huomioitiin erilliskustannuksina vertailuvuosien laskelmissa, mikä heikensi maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta vuosina 2014 ja 2015. MERP-hankkeen kustannukset jatkossa aktivoidaan taseeseen ja huomioidaan pääomakustannuksina kustannusvastaavuuslaskelmassa hankkeen valmistumisen mukaan.

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2016 oli 234 prosenttia, kun talousarvion mukainen tavoite oli 111 prosenttia. Liiketaloudellinen tietopalvelu koostuu pääosin liiketaloudellisesta massatietopalvelusta, jonka osuus liiketaloudellisen tietopalvelun kokonaistulokertymästä oli 73 prosenttia. Kustannusvastaavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Liiketaloudellinen tietopalvelu ei ole volyymiltaan merkittävää maistraattien toiminnan kannalta.

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus nousi edellisvuodesta 12 prosenttia ollen 214 prosenttia. Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista suoritteista saatavat tulot eivät ole merkittäviä maistraattien toiminnan näkökulmasta (noin 26.316 euroa vuonna 2016).

Kaupanvahvistajista annetun lain perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2016 oli 74 prosenttia. Kustannusvastaavuus pysyi edellisvuoden tasolla.                                                                                                                                     

Avioliittoasetuksen 16 ja 16 a §:n nojalla annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla ollen 53 prosenttia.  Maksullisista vihkimisistä perittäviä maksuja nostettiin vuoden 2017 alusta lukien. Hinnanmuutosten taustalla oli yleinen kustannustason nousu. 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus maistraateissa oli vuonna 2016 keskimäärin 82 prosenttia. Nousua on 6 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Taulukko 1.11.10. Maistraattien maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus