Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Alla olevassa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteumat. Palvelukykyä ja laatua seurataan aluehallintovirastoille yhteisten palvelutavoitteiden toteumina. Palvelukyvyn toteutumista mitataan aluehallintovirastoissa suoritteiden käsittelyaikoina, toiminnan kattavuus- ja toteutumisasteina sekä asiakaskyselyn tuloksina. Uuden strategiakauden 2016 – 2019 tavoitteiden määrittelyssä on pieniä muutoksia aiempaan, joten kaikilta osin seurantatietoa ei ole saatavissa. Vuoden 2015 tilinpäätökseen laskettiin ensimmäistä kertaa käsittelyaikojen painotetut keskiarvot ja mediaanit. 

Aluehallintovirastoille on asetettu kanteluiden käsittelyajan tavoitetasoksi keskimäärin 8 kuukautta. Aluehallintovirastojen keskimääräinen käsittelyaika oli 7,8 kuukautta. Tavoitteeksi asetetun 8 kuukauden tason saavuttivat muut aluehallintovirastot paitsi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen aluehallintovirasto. Kaikki aluehallintovirastot Etelä-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta paransivat käsittelyaikaansa. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa kanteluiden käsittelyaikaa on kuitenkin saatu kannateltua kohtuullisen hyvin siitä huolimatta että voimavaroja on tehtävien määrään nähden niukasti ja vireille tulevien kanteluiden määrä kasvoi edelleen tuntuvasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyajoissa tulee huomioida muistutusmenettelyyn siirrettyjen kanteluiden määrän vaihtelut. Keskimäärin 20,3 % vireille tulleiden kanteluiden määrästä siirrettiin muistutusmenettelyyn. Eri aluehallintovirastojen kesken oli merkittäviä eroja siirrettyjen kanteluiden prosenttiosuuksissa, jotka vaihtelivat 15,5 – 39,9 %:n välillä. (Taulukko 1.5.3.).

Yksityisten ja julkisten ympärivuotista hoitoa antavien toimintayksiköiden valvontakäyntien toteumaprosentit vaihtelivat merkittävästi aluehallintovirastoittain. Yksityisen sektorin valvontakäynnit pysyivät vuoden 2015 tasolla, vaikka muutoin tuloksissa oli paranemista. Julkisen sektorin tilanne vaihteli aluehallintovirastoittain, kun verrataan vuosia 2016 ja 2015. Heikkojen toteumien taustalla oli henkilöstövaje. (Taulukko 1.5.4.).

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa lupahakemuksissa sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa- asioissa painotettu käsittelyajan keskiarvo ylitti reilusti asetetun tavoiteajan. Samoin uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevissa ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-asioissa mediaanikäsittelyaika oli tavoiteaikaa pidempi. Vesilain mukaiset lupa-asiat käsiteltiin kaikissa aluehallintovirastoissa asetetussa tavoiteajassa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta. Ympäristölupien BAT-tarkistuksille asetettu 10 kuukauden käsittelyaika ei täysin toteutunut, joskin volyymit olivat vielä pienehköjä. (Taulukko 1.5.5.).

Alkoholiluvat käsiteltiin kaikissa aluehallintovirastoissa asetetussa tavoiteajassa. Painotetut keskiarvot olivat kaikki tavoitteeksi asetetun käsittelyajan mukaisia. Lisäksi voidaan todeta, että lupien keskimääräinen käsittelyaika parani vuodesta 2015. (Taulukko 1.5.5.).

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat käsiteltiin Lounais-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta alle keskimääräisen tavoiteajan. Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitys oli hyvin pieni. Aluehallintovirastojen käsittelyajat lyhenivät vuoteen 2015 verrattuna. (Taulukko 1.5.5.).

Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelmien (toteutetut selvitykset, tarkastukset) toteutumisaste laski neljän aluehallintoviraston osalta. Eniten laskua oli Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Syynä toimintasuunnitelmien toteutumisasteen laskuun oli se, että kilpailu- ja kuluttajavirasto perui suunnitelmiin sisältyneitä hankkeita, jolloin aluehallintovirastoista riippumattomista syistä tavoitteet eivät täyttyneet.

Alla olevien palvelutavoitteiden käsittelyaikojen osalta on laskettu painotetut keskiarvot - (taulukot 1.5.3., 1.5.4. ja 1.5.5.) sekä mediaanit (taulukot 1.5.6. ja 1.5.7.).

Taulukko 1.5.3. Toiminnallinen tuloksellisuus, painotettu keskiarvo v. 2016 - asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Taulukko 1.5.4. Toiminnallinen tuloksellisuus, painotettu keskiarvo v. 2016 - lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Taulukko 1.5.5. Toiminnallinen tuloksellisuus, painotettu keskiarvo v. 2016 - lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Taulukko 1.5.6. Toiminnallinen tuloksellisuus, mediaani v. 2016 - asiakkaiden oikeusturvaa koskeva asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Taulukko 1.5.7. Toiminnallinen tuloksellisuus, mediaani v. 2016 - lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Taulukko 1.5.8. Aluehallintovirastojen toiminnallisten tulostavoitteiden toteumat vuodelta 2016