Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden vireille tulleiden kantelujen ja valvonta-asioiden määrä nousi 13 % vuoteen 2015 verrattuna. Vireille tulleiden kanteluiden ja valvontojen kokonaismäärä oli 7 024 kappaletta vuonna 2016. Vuonna 2015 vastaava luku oli 6 214 kappaletta. Suurimmat kasvuprosentit olivat Pohjois-Suomen (44,3 %) ja Lounais-Suomen (26,1 %) aluehallintovirastoissa. Vireille tulleiden kanteluiden ja valvonta-asioiden määrien kasvu oli merkittävä myös Etelä-Suomen (11,8 %) ja Länsi- ja Sisä-Suomen (10,5 %) aluehallintovirastoissa. Sen sijaan Itä-Suomen aluehallintoviraston vireille tulleiden kantelujen ja valvonta-asioiden määrät laskivat 12,0 %.

Ratkaistujen kanteluiden määrä (2 951 kappaletta) laski vuonna 2016 hieman vuodesta 2015. Vähennys oli 150 kappaletta, joka on noin 4,8 %. Määrä oli kuitenkin suurempi kuin vuonna 2014, jolloin ratkaistiin 2 739 kantelua. Vuonna 2016 tuli vireille  2 994 kantelua, mikä sisälsi käänteen kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin ratkaistujen kanteluiden määrä oli suurempi kuin vireille tulleiden kanteluiden määrä. Kanteluiden osalta suurimmat volyymit olivat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanteluissa. Muiden kanteluiden ryhmään laskettiin ensimmäistä kertaa mukaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uuden erikoistumistehtävän, vankien ja puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevat kantelut, joita ratkaistiin 14 kappaletta.

Aluehallintovirastojen yhtenä tavoitteena oli se, että asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin. Tilinpäätöksessä esitetään ensimmäistä kertaa vireillä olevien kanteluiden, valvonta-asioiden ja lupien määrät. Vuoden 2016 lopussa oli vireillä 1 780 kantelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelukäsittelyssä hyödynnettin muistutusmenettelyn ensisijaisuutta. Muistutusmenettelyyn siirrettiin 324 terveydenhuollon kantelua ja 161 sosiaalihuollon kantelua. Siirrettyjen kanteluiden määrä oli 20,3 % vireille tulleiden kanteluiden määrästä. Aluehallintovirastojen kesken oli merkittäviä eroja siirrettyjen kanteluiden % -osuuksissa, jotka valhtelivat 15,5 – 39,9 %:n välillä.  

Ympäristöterveydenhuollossa vireille tulleiden valvonta-asioiden määrä kasvoi merkittävästi vuodesta 2015. Vuonna 2016 tuli vireille 1 515 valvonta-asiaa, kun vuonna 2015 vireille tuli vireille 686 asiaa. Kasvua oli 120,8 %. Merkittävä osa muutoksesta johtui kirjaamiskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta.

Opetus- ja kulttuuritoimen valituksia ja lausuntoja ratkaistiin lähes sama määrä kuin vuonna 2015. Ratkaisuja tehtiin 660 kappaletta, joka oli 23 ratkaisua vähemmän kuin vuonna 2015. Valituksia oli vuoden 2016 lopun tilanteessa vireillä 41 asiaa, joka oli noin 6,1 % vireille tulleiden valitusten määrästä. Käsittelytilannetta voidaan pitää hyvänä.

Vuonna 2016 ratkaistiin ympäristö- ja vesilupa-asioita 1 319 kappaletta, joka on 165 päätöstä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vireille tulleiden ja vuoden lopussa vireillä olevien lupa-asioiden määrät olivat käytännössä samat (1 027 / 1 035). Lupa-asioiden ruuhkanpurku tasoitti käsittelytilannetta niin, että jatkossa voidaan odottaa tilanteen jatkuvan hyvänä.

Aluehallintovirastot antoivat 9 149 alkoholilupa-ratkaisua vuonna 2016. Ratkaisujen määrä oli 1 077 kappaletta enemmän kuin vuonna 2015. Ratkaisujen määrässä on 13,3 % nousu. Merkillepantavaa on, että vuoden 2016 lopussa oli vireillä vain 373 hakemusta, joka oli noin 3,7 % vireille tulleiden hakemusten määrästä.

Peruspalvelut, luvat ja oikeusturva –vastuualueet ratkaisivat vuonna 2016 yhteensä 267 yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajaa koskevaa lupa-asiaa ja 1 080 yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajaa koskevaa lupa-asiaa. Vuoden 2016 lopussa oli vireillä 80 sosiaalihuollon ja 141 terveydenhuollon lupa-asiaa.

Hintamerkintöjen valvontatarkastusten määrä väheni edelleen voimakkaasti. Vuonna 2016 toteutettiin 4 249 tarkastusta, mikä oli 68,9 % vähemmän kuin vuonna 2015. Hintamerkintöjen valvontatarkastusten seurannan ja raportoinnin sisältöä tarkennettiin uudessa tulossopimuksessa ja se vaikutti merkittävästi vähennykseen. Kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeiden valvonnassa tehtiin 374 valvontatoimenpidettä.

Opetus- ja kulttuuritoimen –vastuualueen ja ruotsinkielisen opetustoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksien koulutettavapäivien määrä kasvoi kolmessa aluehallintovirastossa sekä ruotsinkielisessä opetustoimessa vuonna 2016. Kolmessa aluehallintovirastossa koulutettavapäivien määrä sen sijaan laski vuodesta 2015. Kuitenkin kaikki aluehallintovirastot ruotsinkielistä opetustoimea lukuun ottamatta saavuttivat tavoitteeksi asetetut määrät.

Suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat, aluehallintovirastot yhteensä esitetään taulukossa 1.5.1.

Aluehallintovirastojen tulostavoitteiden toteumat virastoittain v. 2014-2016 esitetään erillisessä liitteessä (liite 5.2.5.), jossa ovat mukana toiminnallinen tuloksellisuus (aluehallintovirastojen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit), seurantamittarit (vireille tulleet, ratkaistut ja vireillä olevat keskeiset suoritteet) sekä muut seurantamittarit.

Taulukko 1.5.1. Seurantamittareiden toteumat, aluehallintovirastot yhteensä

Kuvio 1.5.1. Kantelut aluehallintovirastoittain, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2013-2016

Kuvio 1.5.2. Kantelut, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2012-2016

Kuvio 1.5.3. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa-asiat aluehallintovirastoittain, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2014-2016

Työsuojelu

Nelivuotiskaudella 2016-2019 työsuojelutarkastuksen seurantamittarina käytetään tulossopimuksissa sovitun mukaisesti tarkastuskertomusten määrää. Näin ollen taulukon 1.5.2. kokonaistarkastusmäärätiedot vuodelta 2016 eivät ole vertailukelpoiset vuosien 2014 ja 2015 kanssa. Työsuojelun työnantajille antamissa toimintaohjeissa (vähäinen haitta) tapahtui merkittävä nousu vuonna 2016. Määrä nousi 6 448 kappaleella, mikä vastaa noin 11,5 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Työsuojelun työnantajille antamien kehotusten (vähäistä suurempi haitta tai vaara) määrä laski hieman, 222 kappaleella (- 2,7 %). Edellä kuvatut muutokset kuvaavat työsuojelun vastuualueiden asiakas- ja riskilähtöistä toimintatapaa sekä viranomaisyhteistyön tärkeyttä.

Työsuojelun käsittelemien lupa- ja pätevyyshakemusten määrä nousi noin 18,5 %:lla. Nousua selittää vuoden alusta voimaan tullut muutos asbestipurkutyöluvasta. Työsuojelu käsitteli vuonna 2016 lähes 800 lupa- ja pätevyyshakemusasiaa.

Taulukko 1.5.2. Työsuojelun suoritetaulukko, vuodet 2014-2016

Taulukko 1.5.2. Työsuojelun suoritteet, vuodet 2014-2016