Toiminnan taloudellisuus

Toiminnan taloudellisuudelle ei ole asetettu tavoitearvoja vuodelle 2016. Taloudellisuus parani kanteluiden käsittelyssä ja pysyi samalla tasolla alkoholiluvissa. Ympäristölupien taloudellisuus heikentyi edellisestä vuodesta.

Alkoholilupien määrän kasvu oli voimakkainta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, jossa lupamäärä kasvoi n. 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa alkoholilupien määrä kasvoi suhteessa vielä voimakkaammin noin 37 % edellisestä vuodesta. Lupamäärien kasvaessa alkoholihallintoon kohdistui aiempaa enemmän kustannuksia taloudellisuuden pysyessä edellisen vuoden tasolla.

Kanteluiden taloudellisuuden paranemisen selittää käsittelyyn kohdistuneiden henkilötyövuosien väheneminen. Kaikissa aluehallintovirastoissa pl. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kanteluihin kohdistuvat henkilötyövuodet vähenivät. Käsiteltyjen kanteluiden kappalemäärät laskivat muissa paitsi Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden taloudellisuuden muutosta selittää yhtäaikainen kappalemäärien lasku ja toimintaan kohdistuvien kustannusten kasvu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon luvat sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliseen julkisoikeudelliseen toimintaan kohdistuvat kokonaiskustannukset.

Näiden lisäksi taloudellisuuden tunnuslukuja arvioitaessa on otettava huomioon aluehallintovirastoissa vuoden 2016 aikana käyttöönotettu uusi toimintolaskentajärjestelmä. Uuden järjestelmän käyttöönoton myötä kustannuslaskenta on aiempaa tarkempaa palkkakustannusten kohdistusten ja yhteiskustannusten vyörytysten osalta. Ympäristönsuojelu ja vesilain mukaisiin asioihin kohdistuvan työajan suhteellinen osuus on hieman edellisvuotta korkeampi, mikä johti hieman suurempaan vyörytettävien yhteiskustannusten osuuteen. (Taulukko 1.4.2.).

Taulukko 1.4.2. Toiminnan taloudellisuuden tunnusluvut ja perustiedot

Työajan jakautuminen

Työaikaa kohdennettiin selvästi aiempaa vähemmän ohjaukseen ja valvontaan sekä lupatoimintaan. Työajankohdennusten osalta myös työsuojelun puolella oli eroavuutta edellisvuoteen verrattuna. Lupatoimintaan kohdistunut työaika väheni kaikilla toimialoilla. Aluehallintovirastojen henkilötyövuosimäärä väheni kaiken kaikkiaan. o toiminnan tuottavuus -luvussa esiin nostetut Kieku-järjestelmän poissaolojen kohdentumisiin liittyvät ongelmat heijastuvat jossain määrin työaikajakaumiin. Vuoden 2016 henkilötyövuosilukujen vertailtavuutta aiempiin vuosiin heikentää Kiekun virheelliset automaattiset poissaolokohdennukset vuosien 2014 ja 2015 osalta ja osin vielä vuoden 2016 osaltakin. Vaikutusten arviointi on erittäin vaikeaa ongelman summittaisesta esiintymisestä johtuen. (Kuvio 1.4.1.)

Kuvio 1.4.1. Työajan jakautuminen toiminnoittain vuosina 2014-2016

Kuvio 1.4.2. Työajan jakautuminen substanssitehtäville vuosina 2014-2016