Toiminnan tuottavuus

Tuottavuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin vuonna 2016. Kanteluille ja alkoholiluville asetetut tavoitteet ylitettiin ja ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa toteuma oli sama kuin asetettu tavoite. Tuotettujen suoritteiden määrät suhteessa edellisvuoteen laskivat kanteluissa ja ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa ja kasvoivat alkoholiluvissa. Samaan aikaan suoritteiden tuotantoon kohdistuvat henkilötyövuodet laskivat. (Taulukko 1.4.1.)

Alkoholilupien määrän kappalemääräinen kasvu oli voimakkainta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, jossa lupamäärä kasvoi n. 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tällä on voimakas merkitys tuottavuuden nousuun. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa alkoholilupien määrä kasvoi suhteessa vielä voimakkaammin, n. 37 % edellisestä vuodesta. Nämä yhdessä edellisestä vuodesta laskeneen henkilötyövuosimäärän kanssa selittävät pääosin alkoholilupien tuottavuuden muutoksen. Kanteluiden tuottavuuden nousua selittää henkilötyövuosimäärän lasku. Kaikissa aluehallintovirastoissa pl. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kanteluihin kohdistuvat henkilötyövuodet ovat laskeneet. Käsiteltyjen kanteluiden kappalemäärät ovat laskeneet muissa paitsi Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden tuottavuutta selittää yhtäaikainen kappalemäärien ja suoritteille kohdistuneen henkilötyövuosimäärän lasku. Nämä muutokset kompensoivat toisiaan siten, että tuottavuuden tunnusluku on pysynyt edellisvuoden tasolla. (Taulukko 1.4.1.)

Henkilötyövuosilaskennan luotettavuutta heikentävät Kieku-järjestelmän poissaolokirjausten kohdentamisissa olleet ongelmat aiempina vuosina ja osin vielä vuoden 2016 aikanakin. Poissaoloihin kuuluvia tunteja on kohdistunut vaihtelevia määriä substanssitoiminnoille vielä vuonna 2016, mutta etenkin aiempina vuosina. Ongelma on juontanut Kieku-järjestelmässä olleeseen tekniseen vikaan, joka on huomattu vuoden 2016 aikana. Ongelma koskee kaikkia Kieku-järjestelmän käyttäjiä. Vaikutusten arviointi tunnuslukulaskentaan on mahdotonta, koska ongelman laajuus vaihtelee toiminto- ja henkilötasolla. (Taulukko 1.4.1.)

Aluehallintovirastojen väliset erot tuottavuuden tunnusluvuissa selittyvät osaltaan myös erilaisilla työajan kirjaamisen käytännöillä. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueet ovat ryhtyneet yhdenmukaistamaan vuoden 2016 aikana vaiheittain ja toimialoittain työajan kirjaamiskäytäntöjä (mm. alkoholilupahallinnossa). Yhdenmukaistamistyötä jatketaan sote-toimialalla vuonna 2017.

Taulukko 1.4.1. Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut ja perustiedot