Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus

Seuraavassa esitetään maistraattien toiminnan työn tuottavuus ja taloudellisuus palveluittain.

Tietohuoltopalvelut

Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat väestötietojärjestelmäotteet, manuaaliotteet, asukasluetteloiden ja niiden muutostietojen toimitukset sekä julkisoikeudellinen massatietopalvelu, joiden osuus julkisoikeudellisen tietopalvelun kokonaistulokertymästä oli 76 prosenttia. Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun suoritteiden määrä laski viime vuodesta 4,0 prosenttia. Asiakkaiden suorakäyttöoikeudet väestötietojärjestelmään vähensivät otteiden kysyntää. Myös massatietopalvelun kysyntä voi vaihdella merkittävästi vuosittain muun muassa tutkimuksen rahoituksesta johtuen. Julkisoikeudellisia tietopalveluyksiköitä luovutettiin erityisesti lääketieteellistä tutkimusta varten ja kuntien oman väkilukutilanteen seurantaa varten. 

Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun suoritteiden määrän laskusta huolimatta tuotot kasvoivat, mikä osittain johtui julkisoikeudellisen toimitusmaksun tuloista.  Näitä tuloja vielä siirrettiin liiketaloudellisen tietopalvelun tuloista julkisoikeudellisen tietopalvelun tuloiksi vuoden 2016 aikana. Julkisoikeudellisen toimitusmaksun tulot olivat vuonna 2016 noin 392 000 euroa. Työn tuottavuus laski hieman vuodesta 2015, mutta vastaavasti taloudellisuuden kehitys oli suotuisa kustannusten laskiessa. Kustannusvastaavuus nousi 104 prosenttiin tuottojen kasvun ja kustannusten laskun myötä.

Liiketaloudellinen tietopalvelu koostuu pääosin liiketaloudellisesta massatietopalvelusta, jonka osuus liiketaloudellisen tietopalvelun kokonaistulokertymästä oli 73 prosenttia. Liiketaloudellisen massatietopalvelun kysyntä laski edellisvuodesta ja tietopalveluyksiköitä luovutettiin lähinnä kaupallisiin tarkoituksiin.  Liiketaloudellisen tietopalvelun kysynnän laskiessa tietopalveluun käytetty työaika myös laski. Sekä työn tuottavuus että taloudellisuus paranivat selvästi edellisvuodesta. Kustannusvastaavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Liiketaloudellinen tietopalvelu ei ole volyymiltaan merkittävää maistraattien toiminnan kannalta.

Taulukko 1.11.2. Julkisoikeudellisen ja liiketaloudellisen tietopalvelun työn tuottavuus ja taloudellisuus

Maksuttoman tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat holhousrekisteristä annettavat otteet, joiden kysyntä nousi 22,4 prosenttia vuodesta 2015. Myös tietopalveluun kohdistettu henkilötyövuosimäärä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta.

Muun muassa holhousasioiden rekisterin suorakäytön loppuminen lisäsi maistraatista tilattavien otteiden kysyntää. Maksuttoman tietopalvelun työn tuottavuus ja taloudellisuus heikkenivät vuodesta 2015.

Tietohuollon suoritteita ovat rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset, joiden määrä on edelleen vähentynyt ylläpitovastuun siirtyessä vähittäin kunnille. Samalla myös tietohuoltoon käytetyt henkilötyövuodet laskivat 27,2 prosenttia vuodesta 2015. Työn tuottavuus ja taloudellisuus nousivat edellisvuodesta.  

Taulukko 1.11.3. Maksuttoman tietopalvelun ja tietohuollon työn tuottavuus ja taloudellisuus

Kiinteistötietojärjestelmästä annettujen otteiden ja todistusten kysyntä laski 39,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2016 toimintaan kohdistui vähemmän työaikaa kysynnän laskiessa. Työn tuottavuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja taloudellisuus nousi 7,2 prosenttia viime vuodesta. Kustannusvastaavuus kasvoi 202 prosentista 214 prosenttiin. Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista suoritteista saatavat tulot eivät ole merkittäviä maistraattien toiminnan näkökulmasta.

Taulukko 1.11.4. Julkisoikeudellisen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun työn tuottavuus ja taloudellisuus

 

Taulukko 1.11.2. Julkisoikeudellisen ja liiketaloudellisen tietopalvelun työn tuottavuus ja taloudellisuus

Taulukko 1.11.3. Maksuttoman tietopalvelun ja tietohuollon työn tuottavuus ja taloudellisuus

Taulukko 1.11.4. Julkisoikeudellisen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun työn tuottavuus ja taloudellisuus

Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut

Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat nimenmuutokset, perukirjan osakastietojen vahvistamiset ja avioehtosopimusten rekisteröinnit.  Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli 5,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Nimenmuutosten ja avioehtosopimusten määrät kasvoivat edellisvuodesta, mutta vastaavasti perukirjan osakastietojen vahvistamisten määrä laski. Työn tuottavuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja taloudellisuus parani 8,8 prosenttia viime vuodesta.  Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palvelujen kustannusvastaavuus pysyi edellisvuoden tasolla ollen 115 prosenttia. Kustannusvastaavuuden ylikatteellisuuden poistamiseksi henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten suoritteiden maksuja alennettiin. Valtiovarainministeriön uusi asetus maistraattien suoritteiden maksuista tuli voimaan 1.1.2017.

Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat yksittäiset suoritteet ovat muuttoilmoitukset ja kotipaikan korjaukset, joiden osuus oli 61 prosenttia kaikista suoritteista. Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritemäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 prosenttia.  Ulkomaalaisten rekisteröintitehtäviin kohdistettiin lisäresursseja. Väestötietojärjestelmän henkilötietojen ylläpitoon liittyvät tehtävät kasvoivat turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä.  Käytetyt henkilötyövuodet (151,1 htv) sisältävät myös neuvontaan ja prosessinkehittämiseen tms käytetyn työajan, jonka osuus oli merkittävä ollen 36,9 htv. Työn tuottavuus laski 4,4 prosenttia vuodesta 2015.

Taulukko 1.11.5. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

 

Taulukko 1.11.5. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

Maksullisten julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat tilintarkastukset, lupapäätökset, hakemukset käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi sekä edunvalvojien määräämiset. Holhoustoimen edunvalvontapalveluista tilintarkastusten osuus oli 75 prosenttia kaikista suoritteista. Vuoden2016 aikana tilintarkastuksia toimitettiin yhteensä 63 041 kappaletta, joista maksullisten tilintarkastusten osuus oli 83 prosenttia. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden kokonaistulokertymästä tilintarkastustulojen osuus oli 5 026 105 euroa eli 64 prosenttia.

Vuonna 2016 toimintaan kohdistui aiempaa vähemmän työaikaa, mikä paransi työn tuottavuutta ja taloudellisuutta. Työn tuottavuus kasvoi 1,9 prosenttia ja taloudellisuus 10,1 prosenttia edellisvuodesta. Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen kustannusvastaavuus parani 9 prosenttia vuodesta 2015.  

Maksuttomien holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat omaisuusluettelot, nelivuotisselvitykset sekä alaikäisten edunvalvonnan rekisteröinnit. Maksuttomien julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteiden määrä nousi 8,5 prosenttia vuodesta 2015. Vuonna 2016 toimintaan käytettiin henkilötyövuosia 18,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Käytetyt henkilötyövuodet (56,1 htv) sisältävät myös neuvontaan ja prosessinkehittämiseen tms käytetyn työajan, jonka osuus oli merkittävä ollen 48,2 htv. Työn tuottavuus laski 8,2 prosenttia vuodesta 2015 ja taloudellisuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Taulukko 1.11.6. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

 

Taulukko 1.11.6. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti

Maksullisen julkisoikeudellisten todistajapalvelun suoritteiden, eli julkisen notaarin suoritteiden kysyntä nousi 13,9 prosenttia edellisvuodesta, mikä paransi työn tuottavuutta ja taloudellisuutta. Samaan aikaan toimintaan kohdistui vähemmän työaikaa ja kustannuksia verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannusvastaavuus nousi 18 prosenttia viime vuodesta.

Kaupanvahvistusten tuotot laskivat kysynnän vähentyessä. Työn tuottavuus ja taloudellisuus eivät olennaisesti poikkea viime vuodesta. Myös kustannusvastaavuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Taulukko 1.11.7. Todistajapalveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

Maksullisen julkisoikeudellisen vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin hieman enemmän kuin vuonna 2015, mistä johtuen työn tuottavuus laski vuodesta 2015. Henkilötyövuosien määrä ei sisällä vihkimiseen käytettyä työaikaa, koska vihkiminen tapahtuu virka-ajan tai – paikan ulkopuolella. Kustannusvastaavuus ja taloudellisuus nousivat viime vuodesta.

Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin volyymiltään suurimmat suoritteet ovat virka-aikana tapahtuvat vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit sekä avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnat. Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteiden määrä kasvoi 9 prosenttia vuodesta 2015, vaikkakin henkilötyövuosia toimintaan käytettiin lähes saman verran kuin vuonna 2015. Suoritteiden määrän kasvu edisti työn tuottavuuden ja taloudellisuuden kehitystä. 

Taulukko 1.11.8. Vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin työn tuottavuus ja taloudellisuus

 

 

Taulukko 1.11.7. Todistajapalveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

Taulukko 1.11.8. Vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin työn tuottavuus ja taloudellisuus

Kuluttajaneuvontapalvelut

Kuluttajaneuvonnassa seurattavia suoritteita ovat neuvonta ja sovittelu. Neuvonnan suoritteita oli 4,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Samalla henkilötyövuosia toimintaan käytettiin vähemmän kuin aikaisemmin. Työn tuottavuus pysyi lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna. Taloudellisuutta vahvisti kustannusten väheneminen.

Vuonna 2016 sovittelun suoritteita oli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin lähes saman verran kuin vuonna 2015. Työn tuottavuus ja taloudellisuus paranivat viime vuodesta. Kustannusten kehitys oli suotuisa, laskua 16,3 prosenttia edellisvuodesta.  

Luvuissa ei ole mukana Euroopan Kuluttajakeskus-hankkeeseen (EKK) käytetty työaika, kustannukset eivätkä suoritteet. EKK-hankkeessa neuvontaan ja sovitteluun käytetty työaika oli yhteensä 3,3 henkilötyövuotta sisältäen tukipalvelut ja poissaolot.

Taulukko 1.11.9. Kuluttajaneuvontapalvelujen työn tuottavuus ja taloudellisuus

Taulukko 1.11.9. Kuluttajaneuvontapalvelujen työn tuottavuus ja taloudellisuus