Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma käsittää koko kirjanpitoyksikön. Varainhoitovuoden kulujäämä oli 464 546 657 euroa.

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 30,2 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 28,4 milj. euroa eli noin 94 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä.  Maksullisen toiminnan tuotoista noin 99 % koostui julkisoikeudellisista suoritteista.  Maksullisen toiminnan saamisten tileistä poistoja tehtiin yhteensä 101 200 euron arvosta. Muiden tuottojen huomattava vähennys (lkp tili 39880000) johtui pääsääntöisesti kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirtymisestä maistraateilta Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015 lukien. Patentti- ja rekisterihallituksen maksut maistraateille kirjattiin aikaisemmin muiden tuottojen lkp-tilille.

Toiminnan kulujen yhteismäärä oli vuonna 2016 140,7 milj. euroa. Kulujen yhteismäärä pieneni vuodesta 2015 lähes 10 milj. eurolla. Kulujen väheneminen johtui pääasiassa henkilöstökulujen, vuokrien ja atk-palvelujen kustannusten pienenemisestä.

Suurimmat kuluerät toiminnan kuluista olivat henkilöstökulut 102 milj. euroa, palvelujen ostot 21,0 milj. euroa sekä vuokrat 13,1 milj. euroa.

Henkilöstökulut pienenivät vuodesta 2015 5,2 milj. eurolla. Samaan aikaan koko kirjanpitoyksikön henkilötyövuosien kokonaismäärä putosi 84 henkilötyövuodella. Suurimmat henkilöstövähennykset olivat maistraateissa. Maistraattien vähentämistarpeen taustalla oli kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirtyminen Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015 alkaen.

Vuoden 2016 vuokrista suurin osa eli 11,8 milj. euroa koostui toimitilojen vuokrista. Vuokrien osuus laski 1,7 milj euroa vuoteen 2015 verrattuna. Vähennyksen taustalla oli toimitilakustannusten lasku, joka johtui pääasiassa Senaatin vuokrajärjestelmän muutoksesta.  

Suurimmat palvelujen ostot olivat vuonna 2016 asiantuntija- ja tutkimuspalveluja (lkp tili 43920000). Tilin kustannukset koostuivat pääasiassa kunnille maksetuista korvauksista ja eläinlääkintähuollon menoista. Vastaavat kulut oli vuonna 2015 kirjattu liikekirjanpidon tilille 43920900 Muut asiantuntija- ja tutkimuspalvelut. Vuoden 2016 alusta lukien tili lukittiin pois käytöstä ja kirjausohjetta muutettiin tältä osin.

Toinen suuri palvelujen kustannuserä oli atk-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta 4,1 milj euroa. Kuluerä pieneni 1,7 milj eurolla, mikä johtui pääasiassa siitä, että maistraattien sähköisen asiointi ja asianhallinta -projektin (MERP-hanke) kulut aktivoitiin vuonna 2016 taseeseen ja vuonna 2015 ne sisältyivät atk-palvelujen ostoihin valtion virastoilta ja laitoksilta.

Muut kulut olivat vuonna 2016 yhteensä 2,7 milj. euroa. Edellisiin vuosiin verrattuna muiden kulujen osuus toiminnan kuluista pysyi lähes samana. Muista kuluista 1,1 milj. euroa oli matkustuspalveluita ja 1,4 milj. euroa päivärahoja sekä kilometrikorvauksia. Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti matkustuspalvelujen kulujen kirjauskäytäntö muuttui uuden M2 järjestelmän käyttöönoton myötä. Palvelujen ostot kirjataan lkp-tilille 45020001 Matkustuspalvelut, eikä niitä erotella kotimaan ja ulkomaan matkustuspalveluihin.

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 520 milj. euroa (2015 574 milj. euroa).