Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto toteutti valtakunnallisten valvontaohjelmien mukaisia toimenpiteitä yhdessä keskusvirastojen kanssa. Valvonnan painopistettä suunnattiin ennakoivaan ohjaukseen ja riskiperusteiseen valvontaan. Palveluntuottajia tuettiin omavalvonnan kehittämisessä. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue saavutti sille asetetut tulostavoitteet suurelta osin erinomaisesti. Valvonnan painopiste erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa oli vielä jälkikäteisvalvonnassa. Alkoholihallinnossa lainsäädännön kokonaisuudistus kasvatti huomattavasti lupamääriä ja sitoi valvonnan resursseja lupahallintoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtiin kaksi sote-valvontaohjelman vuoden 2018 painopisteiden mukaista ohjaus- ja arviointikäyntiä yhteistyössä Valviran kanssa. Lisäksi tehtiin käyntejä vanhustenhuoltoon, yhteen lastensuojelu- ja yhteentoista mielenterveysyksikköön. Sosiaali- ja terveydenhuollon ennalta ilmoittamattomia käyntejä tehtiin vain yksi vuonna 2018. Tavoitteena ollut kaksi käyntiä ei toteutunut, koska toiselle käynnille ei ollut hallintolain mukaisia perusteita. Valviran kanssa järjestettiin alueen toimijoille yhteensä viisi tilaisuutta, mielenterveys- ja päihdetyöhön, hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseen sekä kolme tilaisuutta ehkäisevään päihdetyöhön. Aluehallintovirasto järjesti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kolme alueellista tilaisuutta kuntien kehitysvammahuollon viranhaltijoille, kehitysvammaisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä yksityisten palvelujen henkilöstölle. Lisäksi lastensuojelun viranhaltijoille järjestettiin kolme maakunnallista tilaisuutta.

Alkoholihallinnossa riskinarvioon perustuvia valvontakäyntejä tehtiin 30 prosenttiin toimipaikoista. Omavalvontaa tukevia neuvovia riskiperusteisia tarkastuskäyntejä tehtiin 55 prosenttiin uusista toimipaikoista vuoden kuluessa anniskeluluvan myöntämisestä.  Alkoholihallinto järjesti kolme alkoholilain uudistuksen toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta sekä yhden alkoholihallinnon omavalvontaa tukevan tilaisuuden.

Kilpailu- ja kuluttajahallinnossa toteutettiin kaikki Kilpailu ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa sovitut selvitykset ja tarkastukset. Kunnallisia ympäristöterveydenhuollon yhteisiä arviointi- ja ohjauskäyntejä tehtiin kahteen yksikköön vuoden 2018 aikana. Aluehallintovirasto on tulossopimuskaudella tehnyt arviointi- ja ohjauskäynnit kaikkiin kohteisiin lukuun ottamatta yhtä yksikköä. Aluehallintoviraston alueella on kahdeksan ympäristöterveydenhuollon yksikköä. Eläintautien leviämisen estämiseksi tehtiin työtä tehokkaasti, päätöksiä ja selvityksiä oli yli kaksinkertainen määrä todettujen eläintautitapausten lukumäärään verrattuna. Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastukset toteutettiin kaikki.

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen toiminnassa painottui vahvasti koulutus- ja informaatio-ohjaus. Työajan seurannan mukaan informaatio-ohjaukseen kohdistettiin liki 6 000 tuntia. Ohjaus kohdistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan erityisesti toimialoilla käynnissä oleviin uudistuksiin ja muutoksiin. Vastuualue järjesti vuoden aikana 106 koulutustilaisuutta, joihin osallistui lähes 5 000 varhaiskasvatuksen sekä opetus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöä. Koulutuksella tavoitettiin osallistujia liki kaikista itäsuomalaisista kunnista ja tilaisuuksien palautekeskiarvo arviointiasteikolla 1-5 oli neljä. Koulutuksia järjestettiin myös monialaisesti sekä verkkopohjaisesti aluehallintovirastojen yhteistyönä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella vuosi 2018 onnistui hyvin ja sovitut tavoitteet saavutettiin tai ylitettiin. Lisäksi asiakastyytyväisyys säilyi erinomaisena. Vastuualue hoiti tavoitteiden mukaisesti erikoistumistehtävät eli nuorten työntekijöiden poikkeusluvat sekä maatalouden valvonnan ja valtakunnallisen koulutuksen koordinoinnin.

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen keskimääräinen käsittelyaika lyheni, kun käytettiin aikaisempaa tehokkaammin hyödyksi hallintolain mahdollistamia käsittelymenettelyjä. Kantelujen käsittely tehostui muutoinkin vuonna 2018, jolloin niitä ratkaistiin 80 kpl enemmän kuin vuonna 2017. Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika lyheni ja se oli 6,6 kk. Sosiaalihuollon kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika oli 8,2 kk ja terveydenhuollon kanteluissa 5,8 kk. Eniten sosiaalihuollon kanteluita tuli vireille lastensuojelussa, missä käsittelyajat olivat pisimmät, keskimäärin 9,8 kk. Lastensuojelun kanteluiden käsittelyssä ei vielä hyödynnetty täysimääräisesti hallintolain suomia mahdollisuuksia.

Opetustoimen oikeusturvaan liittyviä kanteluja ratkaistiin yhteensä 39 kappaletta. Kantelujen ruuhkautuneeseen käsittelyyn palkattiin henkilö 1.9.2018 alkaen ja lisätyövoimaa saatiin myös Lapin aluehallintovirastosta. Käsittelyaikoja saatiin lyhennyttyä, mutta vielä ei päästy tavoiteaikaan. Ratkaistuja oikaisuvaatimuksia oli 28 kappaletta, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 2,5 kuukautta. Varhaiskasvatuksen valvonta-asioita ratkaistiin 11.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintoviraston asiakkaat saivat lupa- ja ilmoitusasioihinsa päätökset nopeasti, vaikka sähköinen asiointi ei ole vielä merkittävästi nopeuttanut tai tehostanut lupaprosesseja. Asiakkaat asioivat sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-asioissa vielä pääsääntöisesti perinteisesti paperihakemuksin. Sähköisen asioinnin kattavuus terveydenhuollon luvissa ja luvan muutoksissa oli 27 prosenttia, ilmoituksissa 42 prosenttia ja ilmoituksenvaraisessa toiminnassa 70 prosenttia sekä sosiaalihuollon luvissa 22 prosenttia.  Alkoholihallinnossa vain puolivuosi- ja vuosi-ilmoituksissa oli lainsäädäntöuudistuksesta johtuen sähköinen asiointimahdollisuus 2018.

Terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon toimialojen lupa- ja ilmoitusasioita tuli vuoden aikana aiempaa enemmän vireille. Tulevat muutokset sote-toimintaympäristössä ovat vaikuttaneet lupien määrään.  Yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 3,1 kuukautta. Sosiaalihuollon lupien käsittelyä pidensi esimerkiksi se, että asiakkaat eivät täydentäneet hakemuksiaan pyydetyssä määräajassa. Terveydenhuollon luvat käsiteltiin keskimäärin 1,3 kuukaudessa ja kliinisen mikrobiologian toimiluvat keskimäärin 7,2 kuukaudessa. Kliinisen mikrobiologian lupien käsittelyä pitkitti THL:n pitkät lausuntoajat.

Alkoholilupien keskimääräinen käsittelyaika oli 0,7 kk. Lupia ratkaistiin 1 277 kpl vuonna 2018 ja 997 kpl vuonna 2017. Lupamäärän kasvu, 28 prosenttia, johtui alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksesta.

Myös kiinteistön ja vuokravälitysliikkeiden rekisteröintipäätöksiä tehtiin aiempia vuosia enemmän. Käsittelyaika pysyi silti erinomaisena, keskimäärin 0,6 kuukaudessa.

Ympäristöluvat-vastuualueen vuotta 2018 sävyttivät henkilöstön eläköitymiset, uusien työntekijöiden rekrytointi sekä pitkät sairauspoissaolot.  Henkilövaihdoksista huolimatta tulostavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Ratkaistujen lupien määrä kasvoi edellisvuodesta. Käsittelyaikoja pidensivät muun muassa sähköisen lupajärjestelmän puutteet sekä muutamat monimutkaiset lupakokonaisuudet. Kaikista vuoden 2018 hakemuksista, 117 kpl, sähköisen lupapalvelun kautta tuli vireille 31 hakemusta. Vuoden aikana tehtiin 132 päätöstä, joista vesilain mukaisia lupia oli 84. Käsittelyaikatavoitteisiin päästiin ympäristösuojelulain mukaisissa luvissa sekä kaikkien ympäristö- ja vesilupien mediaanikäsittelyajoissa (8,2 kk). Vesilain mukaisten asioiden mediaanikäsittelyaika oli 8,2 kk ja YSL:n mukaisten lupien 8,5 kk. Lupatulot olivat 448 391 € ja niissä päästiin lähelle tavoitetta.

Ympäristölupien käsittelyprosesseja yhdenmukaistettiin aluehallintovirastojen yhteistyönä. Vastuualue osallistui uuden Lupa- ja valvontaviraston valmisteluun ja oli aktiivisesti mukana mm. sähköisen lupajärjestelmän kehittämisessä. Yhdessä Itä-Suomen ELY-keskusten kanssa ideoitiin loppuvuodesta uutta OHKE II -hanketta, jossa pyritään löytämään nykylainsäädännön mahdollistamia joustavia menettelytapoja luvituksen ja valvonnan yhteistyöhön.

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen valtionavustuskäsittelyssä hyödynnettiin ensimmäisen kerran sähköistä asiointijärjestelmää. Järjestelmä toimi erinomaisesti ja sen avulla saatiin yhdenmukaistettua ja tehostettua avustuskäsittelyä. Hakujen yhteydessä käytössä oli myös chat-palvelu. Vastuualue käsitteli 350 valtionavustushakemusta ja avustuksia jaettiin 6,1 miljoonaa euroa. Valtionavustukset kattoivat kaikki alueen kunnat.

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen tulostavoitteet saavutettiin hyvin. Toteutettujen maanpuolustuskurssien palautteet olivat erinomaiset. Vastuualue oli mukana aktiivisesti turvallisuusyhteistyössä Itä-Suomen kolmen maakunnan valmiusryhmissä.  Aluehallintovirasto toimi mukana pelastustoimen uudistuksen valmistelussa sekä maakuntien pelastustoimi- ja varautumistyöryhmissä. Valmiustoimikunta kokoontui säännöllisesti vuoden aikana.

Ympäristöterveydenhuolto oli mukana häiriötilanteiden hallintaa ja yhteistyötä koskevan loppuraportin laadinnassa ja alueellisessa riskiarviointityössä. Lisäksi ohjattiin talousveden häiriötilanneilmoitusten tekemistä sekä osallistuttiin KYMI-218 vesihuollon häiriötilanneharjoitukseen tarkkailijana. Lisäksi osallistuttiin ympäristöterveydenhuollon valmiuden edistämiseksi OUTO17-harjoitukseen ja sen suunnitteluun.

Itä-Suomen alueella tapahtui vuonna 2018 kaksi alueen turvallisuusilmapiiriin vaikuttanutta onnettomuutta. Toinen oli säiliövaunujen suistuminen ja kemikaalivuoto 7.4.2018 Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikalla ja toinen neljän ihmisen kuolemaan johtanut linja-auto-onnettomuus 24.8.2018 Kuopiossa.

Muut yhteiset tavoitteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta

Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueet aloittivat selvitystyön kantelujen käsittelyn yhdenmukaisuudesta. Vastuualueella ryhdyttiin toimenpiteisiin kantelujen käsittelyn tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi muiden aluehallintovirastojen kanssa. Apulaisoikeuskansleri suoritti marraskuussa tarkastus- ja ohjauskäynnin vastuualueelle aiheena lastensuojelun valvonta.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

Indikaattoreita ei ole määritelty tavoitteen mukaisesti vuoden 2018 aikana.

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue selvitti vaihtoehtoisia malleja tarkoituksenmukaisten alueellisten turvallisuusverkostojen kokoamiseksi. Verkostojen tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten turvallisuutta. Vastuualueen järjestämässä koulutustoiminnassa painotettiin hyvinvointi- ja turvallisuuskulttuurin kehittämistä sekä turvallista oppimisympäristöä. Pelastusopiston kanssa käynnistettiin valmistelut sivistystoimen varautumiskurssin järjestämisestä keväällä 2019.

Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta

Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimi edelleen lasten ja nuorten moniammatillinen hyvinvointiryhmä. Ryhmä verkottui ohjausvaikutuksen lisäämiseksi yhteistyöhön maakunnallisten LAPE-toimijoiden kanssa.

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

Aluehallintovirasto ei tuottanut poikkihallinnollista maahanmuuton tilannekuvaa, koska maahanmuuttotilanne ei ole antanut siihen aihetta. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön informaatio-ohjauksessa käsiteltiin maahanmuuttajiin liittyviä teemoja.

Alueelliset riskiarviot

Itä-Suomen kolmen maakunnan alueelliset riskiarviot laadittiin loppuvuonna 2018.

Alueelliset valmiusharjoitukset

Maakuntauudistuksen valmistelun vuoksi valmiusharjoituksia ei järjestetty vuonna 2018.

Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon koottavien ympäristötoimintojen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi

Aluehallintovirasto, ELY-keskukset ja Tukes tiivistivät viranomaisyhteistyötä ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasioissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

Aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueilla on käytössä sisällöllisesti yhteinen koulutuspalautelomake täydennyskoulutuksen laadun seuraamiseksi. Täydennyskoulutuksen verkkopohjaista tuottamista kehitettiin aluehallintovirastojen yhteistyönä. Aluehallintovirastot verkottuivat entistä vahvemmin erilaisten kehittäjäverkostojen kanssa koulutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Myös yhteistyö yliopistojen harjoittelukoulujen kanssa tuki opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen

Yksityisen toiminnan ilmoitus- ja rekisterimenettelyn lomakkeet ja ohjeet uudistettiin muuttuneen varhaiskasvatuslain mukaisiksi. Yhteisten uusittujen lomakkeiden arviointia ja kehittämistä jatketaan. Aluehallintovirastot aloittivat yhteistyössä Valviran kanssa vuonna 2020 toteutettavan varhaiskasvatuksen valvontaohjelman valmistelun.

Aluehallintoviraston erityistavoitteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hautaustoimilain mukaiset tehtävät

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue hoiti valtakunnallisena erikoistumistehtävänä hautaustoimilain mukaiset lupa-, valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät. Lisäksi jaettiin valtionavustuksia luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon. Sopimus venäläisten sotavankien hautojen hoidosta tehtiin 39 toimijan kanssa. Tehtävän hoitamiseen sisältyi paljon informaatio-ohjausta.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Maistraattien asiakkaat saavat laadukkaita digitaalisia palveluja ja maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti 

Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen, Galaksin, hankkeita jatkettiin. Palvelutuotannon kehittämisohjelma Lean saatiin loppuvuodesta päätökseen, ja menetelmän hyödyntäminen siirtyi osaksi maistraattien normaalia toimintaa. Maistraateissa valmisteltiin vuoden 2019 alusta käyttöön otettava valtakunnallinen toimintamalli nimiasioissa ja sukuselvityspalvelussa. Maistraattien asiakkuusjohtaja aloitti toimintansa maaliskuussa 2018.  Maistraattien yhteispalveluun liittyvä yhteistyö käynnistettiin syyskaudella, samoin puhelinpalvelun keskittäminen, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin ketteränä palvelumuotoilu -projektina.

Maistraattien sähköisen asioinnin, asiahallinnan ja arkistoinnin Digi3A -kilpailutus keskeytettiin tammikuussa 2018 organisaatiomuutoksen takia ja kehittämistoimenpiteet yhdistettiin Väestörekisterikeskuksen (VRK) hallinnoimaan VAAKA-hankkeeseen. VAAKA-hankkeen Digi3A -osuudessa käynnistettiin holhoustoimen sähköisen asioinnin kehittäminen ja tehtiin yhteistyötä VRK:n kanssa nimenmuutospalvelussa ja VTJ-otteiden sähköistämisessä. Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri päivitettiin kesäkuussa (versio 1.1). Johdon tietojärjestelmästä saatiin valmiiksi tietovarasto ja integraatiot. Käyttöönotto siirrettiin alkuvuoteen 2019. EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaavan toiminta käynnistettiin maistraateissa Valtori-palveluna ja tietosuoja-asetuksen mukaiset muutokset tehtiin tietojärjestelmiin kevään 2018 aikana. Uusina järjestelminä otettiin käyttöön Asiointipisteiden ASTI-tietojärjestelmä sekä Valtorin Tiimeri.

Maistraattien asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan asiakastyytyväisyys on edelleen noussut edellisvuodesta ja on erittäin hyvä. Maistraattien eläkkeelle siirtyvälle henkilöstölle tarjottiin eläkevalmennusta. Henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua mentorointiohjelmaan sekä hakeutua Kiila-kuntoutukseen.

Kuluttajaneuvonnan tehtävät siirtyvät vuoden 2019 alussa Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) ja siirtoa valmisteltiin yhteistyössä KKV:n kanssa. Muutos merkitsee tehtävien siirtymisen lisäksi 58 htv:n ja 3,7 M€:n resurssin siirtymistä TEM:n hallinnonalalle.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö koordinoi ja toimeenpanee yhdessä maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen kanssa virastojen yhdistämishanketta hankesuunnitelman mukaisesti

Maistraatit, Väestörekisterikeskus ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö (MOK) yhdistyvät yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi vuoden 2020 alussa. Muutoshankkeen valmistelun organisointi on ollut suurelta osin MOK:n vastuulla, joten yksikön työpanos painottui vuoden 2018 aikana yhdistymishankkeen valmisteluun. Muutoshanketta ohjaa valtiovarainministeriö ja hankkeen valmistelussa on mukana yli sata henkilöä yhdistyvistä virastoista. MOK:n henkilöstö oli mukana hankkeen kaikissa työryhmissä.