Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on usean vuoden ajan muuttanut tapaa tehdä työtä kohti asiakaslähtöistä, omavalvontaa tukevaa, ennakoivaa ja informaatio-ohjaavaa ja ratkaisukeskeistä sekä yhteistoiminnallista toimintakulttuuria, ja sitä tukevaa digitalisaatiokehitystä. Henkilökunnan suorittama Tietosuojan ABC vahvisti viraston toiminnan tietosuojakäytänteitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä saavutettiin asetetut tulostavoitteet hyvin. Lupa- ja rekisteröintiprosesseja on digitalisoitumisen myötä kehitetty. Sote-valvontaohjelmaa toteutettiin tulossopimuksen edellyttämällä tavalla. Ohjauksellisia käyntejä toteutettiin valtakunnallisen sote-valvontaohjelman mukaisesti substanssialoittain suunnitellusti vanhustenhuoltoon, lastensuojeluun, vammaispalveluun ja perusterveydenhuoltoon hoitoon pääsyn osalta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä valvottiin päätösten ennakkoarviointimenettelyä informaatio-ohjauksen keinoin. Lisäksi kuntia ja maakuntia tuettiin ja ohjattiin maakunta- ja sote -uudistustyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta, hyvinvointikertomustyössä ja valtakunnallisten ohjelmien alueellisessa jalkauttamisessa työkokouksin, seminaarein ja ohjaus- ja arviointikäynnein. Ohjaus- ja arviointi- sekä tarkastuskäynneiltä kerätyn palautteen perusteella käynnit on koettu myönteisinä. Merkittävinä käynneillä on pidetty mahdollisuutta vuorovaikutteiseen keskusteluun sekä ajankohtaisen informaation ja ajantasaisen lainsäädännön jakamiseen.

Elinkeinovalvontayksikössä alkoholihallinnon toimintaa määrittelivät uuden alkoholilain voimaantulo sekä alkoholilain toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Alkoholilain kokonaisuudistuksen toimeenpanoon liittyvien sekä ehkäisevän päihdetyön koordinaation järjestämät alkoholi-, tupakka-, ja rahapelihaittojen ehkäisemisen tukemiseksi järjestettyjä paikallisia tilaisuuksia oli 18. Järjestettyjen tilaisuuksien lisäksi luvanhakijoita ohjeistettiin huomattavassa määrin uusista luvista ja luvan saamisen edellytyksistä. Uuden alkoholilain myötä korostuu entistä enemmän luvanhaltijan omavalvonta. Luvanhakijoita on vuoden aikana erityisesti ohjeistettu ja neuvottu lain edellyttämään omavalvontasuunnitelman laatimiseen, ja omavalvontaa tukevia tarkastuksia suoritettiin 46 % uusista toimipaikoista. Uuden alkoholilain voimaantulo ja kokonaisuudistuksen toimeenpano vaikutti tarkastusten määrään. Edellä mainitusta johtuen riskiperusteisten valvontakäyntien osuus noin 15 % jäi jonkin verran asetetusta 20 % tavoitteesta.

Alkoholilain mukaisen luvan saamisen keskimääräinen käsittelyaika oli 18 päivää. Huomioiden vuoden aikana lisääntyneet lupahakemusten määrä ja hakijoiden ohjauksen tarve, oli saavutettu keskimääräinen käsittelyaika erinomainen. Alkoholilupia/htv ratkaistiin 289.

Alkoholihallinnon kehitystoiminnassa on erityisesti huomioitava sähköisen valvontapöytäkirjan kehittäminen ja käyttöönotto. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston jokaisella toimipaikalla on käytettävissä sähköinen valvontapöytäkirja, mikä tuo valvontatoiminnan tältä osin digitaaliseen ympäristöön ja luo samalla toimintaan tehokkuutta. Alkoholihallinnon henkilöstö on myös merkittävällä työpanoksella osallistunut valtakunnalliseen lomaketyöryhmätyöskentelyyn sekä valvontatyöryhmätyöskentelyyn. Työryhmätyöskentelyn tavoitteena on toimintojen ja menettelytapojen yhtenäistäminen valtakunnallisesti, eri aluehallintovirastoissa yhteistyössä Valviran kanssa. Uuden alkoholilain toimeenpanoon ja menettelytapojen yhtenäistämiseen on myös keskeisesti vaikuttanut aluehallintovirastojen ja Valviran alkoholihallinnon yhteistyöryhmän työskentely.

Elinkeinovalvontayksikön kilpailu- ja kuluttajahallinnon toimintaa on uudelleen suunnattu siitä näkökulmasta, että pyritään ennakoimaan muuttuvia toimintatapoja ja tilannetta, jossa nämä tehtävät siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) vuoden 2021 alusta. Näistä syistä kilpailu- ja kuluttajahallinnossa keskityttiin vuonna 2018 lähinnä aluehallintovirastojen kilpailu- ja kuluttajatehtävien toimintasuunnitelmaan kirjattujen ja KKV:n kanssa sovittujen valvonta- ja selvityshankkeiden toteuttamiseen. Sen sijaan viraston oma-aloitteisia hinnan ilmoittamisen ja mittauslaitelain mukaisia valvontatarkastuksia tehtiin huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Kiinteistön- ja vuokravälitysliikkeiden rekisteröintipäätösten keskimääräinen käsittelyaika oli 0,3 kuukautta eli alle tulossopimukseen asetetun tavoiteajan. Elinkeino-oikeudellisia lupa-, rekisteröinti- ja valvonta-asioita ratkaistiin lukumääräisesti hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ympäristöterveydenhuollon yksikössä tehtiin kaikki suunnitellut täydentävien ehtojen tarkastukset, mutta eläinsuojelun EU-otantatarkastuksia saatiin edelleen tehtyä vain 85 % tavoitteesta. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden yhteisiä arviointi- ja ohjauskäyntejä tehtiin suunnitelman mukaisesti kolmessa kunnallisessa valvontayksikössä. Laittomiin eläinten tuonteihin liittyvä ohjaus päätöksenteko ovat edelleen työllistäneet paljon. Tuotantotilojen lääkekirjanpidon ja eläinlääkäreiden lääkkeiden määräämisen ja luovutuksen valvonnassa ei päästy valvontasuunnitelman tavoitteiseen, tehtävää priorisoidaan vuoden 2019 valvonnassa. Helposti leviäviä tai vastustettavia eläintauteja ei alueella esiintynyt, mutta varsinkin Pohjanmaan rannikkoalueella oli tavallista enemmän salmonellatapauksia nautakarjoissa.

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella tavoitteet saavutettiin. Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusten osalta tulostavoite saavutettiin ja hieman ylitettiin. Täydennyskoulutusta toteutettiin yhteensä 5 120 koulutettavapäivää. Tilaisuuksia oli yhteensä 52. Koulutuksissa oli yhteensä 6 288 osallistujaa, joista verkkoyhteyden välityksellä 2 619. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutusten verkkovälitteisiä koulutuksia ja tallenteita lisättiin systemaattisesti ja lisäksi panostettiin useisiin poikkihallinnollisiin sekä valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Kirjasto- liikunta- ja nuorisotoimen koulutustilaisuuksissa tavoitteet kuntien osallistumisprosenttien osalta ylittyivät. 

År 2018 uppnådde Svenska enheten det bästa resultatet någonsin i kvantitet och kvalitet. Deltagarmässigt nådde vi 1894 fortbildningsdagar, när målsättningen var 1400 (+35% överskridning), och i kvalitetsmätningen var medeltalet 4,1 på en skala 1–5. Målet är att uppnå minst 3,5. Deltagarprocenten bland kommunerna överskreds även med fem procent. Under år 2018 har vi skapat digitala verktyg i GoogleForms för att analysera hur väl vi fördelar vår fortbildning gällande region, personal och teman. Vi har år 2018 bildat en fortbildningsgrupp som verkställer vår fortbildningsstrategi och jobbar målinriktat kring fortbildningsprocessen, dess analys och uppföljning.

Under år 2018 besvarade svenska enheten 267 statistikförda frågor. Frågorna och informationsstyrningen hade att göra med ny lagstiftning som trädde i kraft under året, såsom GDPR och lagen om småbarnspedagogik. Andra vanliga teman var bland annat bedömning och stöd för lärande, särskilt i fråga om barn som är i behov av större utmaningar, samt sekretess och disciplinära frågor.

Inom småbarnspedagogiken har enheten satsat på informationsstyrning gällande den nya lagstiftningen. I samband med detta har registreringsprocessen av privat småbarnspedagogik ändrat och det har betytt mycket praktiskt arbete med revidering av anmälningsblanketter samt förnyande av informationen på regionförvaltningsverkens webbsida. Svenska enheten har garanterat likvärdig service på svenska för målgruppen.

Enheten ordnade fortbildningar för bibliotekspersonal dels i anslutning till bibliotekens uppgifter i bibliotekslagen (läsfrämjande, evenemang) och dels juridisk och ledarskapsfortbildning. Samarbetet med biblioteken med de nya regionala och nationella uppdragen inleddes och en omtyckt svenskspråkig inspirationsturné arrangerades för bibliotekspersonal på tre orter. Enheten var också medarrangör i en givande studieresa till Stockholm med därtill hörande seminarium och erfarenhetsutbyte i Mariefred.

Pelastustoimen alueiden palvelutason valvontaa on tehty aluehallintovirastojen yhteisen valvontastrategian mukaisesti pelastustoimi- ja varautuminen vastuualueella. 

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kaikki kantelu- ja valitusasiat pystyttiin käsittelemään tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti oikeusturvayksikössä lukuun ottamatta opetustoimen kanteluita. Opetustoimen kanteluiden tavoitetta pidempi keskimääräinen käsittelyaika 9,2 kuukautta johtui vuodelta 2017 siirtyneiden vanhojen kanteluiden käsittelystä sekä käsittelyssä olleesta poikkeuksellisen laajasta koulujen sisäilmaongelmaa koskeneesta kokonaisuudesta. Keskimääräinen käsittelyaika sosiaalihuollon kanteluissa oli 3,8 kuukautta ja terveydenhuollon kanteluissa 4,2 kuukautta. Kunnalliskantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 8 kuukautta. Oikaisuvaatimukset oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevissa asioissa käsiteltiin keskimäärin 1,6 kuukaudessa ja erityishuoltoa koskevat oikaisuvaatimukset 5,5 kuukaudessa.

Valtionkorvausten ja –avustusten myöntäminen ja maksaminen hoidettiin lain mukaisissa määräajoissa.

Osakaskuntien sääntöjen vahvistamisasiat sekä asukasdemokratia-asiat valtakunnallisina erikoistumistehtävinä on hoidettu asianmukaisesti. Yksikössä on hoidettu asianmukaisesti yhteisöoikeudelliset asiat ja vaalipiirilautakuntien asettaminen sekä muut oikeusturvatehtävät. Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi 6 kuukauden ajan apua yhteisöoikeudellisten asioiden hoitamisessa aluehallintovirastoista annetun lain mukaisesti. Yksikössä on kehitetty sähköistä asiointia osana kanteluprosessin kehittämistä sekä myös kaikissa muissa yksikön tehtävissä. Yksikkö on pyrkinyt tiivistämään valtakunnallista yhteistyötä pienissä tehtäväryhmissä. 

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto osallistui aloitteellisesti ja aktiivisesti niin lupa-, valvonta- kuin valtionosuusprosessien digitalisointiin ja käsittelyn yhdenmukaistamiseen, nopeuttamiseen ja tehostamiseen.  Vastuualueet osallistuivat ja osallistuvat tiiviisti omien hallinnonalojensa alaiseen prosessien sujuvoittamis- ja sähköistämistyöhön. Viraston ideoima alkoholi-, työsuojelu- ja eläinlääkärivalvontaa helpottava mobiilivalvontapilotti siirtyi osaksi ATOMI-kokonaisuutta.

Sähköisen lupapalvelun kattavuus ei yltänyt 50 prosentin tavoitteeseen muissa kuin sote-luvissa.

Ympäristölupavastuualueella oli tammikuun alussa 2019 vireillä yhteensä 318 lupahakemusasiaa. Vuoden 2018 aikana vireille tuli 311 uutta lupahakemusta ja päätöksiä annettiin 282 kappaletta.

Vesilain mukaisten hakemusasioiden 6 kuukauden mediaanikäsittelyajan tavoitetta ei saavutettu, vaan käsittelyaika nousi vuoden 2017 tuloksesta (4,73 kk) 6,9 kuukauteen. Myös keskimääräinen käsittelyaika nousi vuoden 2017 käsittelyajasta (7,61 kk) 12,12 kuukauteen.

Ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusasioiden mediaanikäsittelyaikatavoite 12 kk saavutettiin tuloksella 11,7 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika nousi 17,46 kuukauteen vuoden 2017 tuloksesta 15,65 kk. Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevien ympäristönsuojelulain mukaisten lupa-asioiden mediaanikäsittelyaika nousi 12,5 kuukauteen vuoden 2017 mediaanikäsittelyajasta 11,44 kk ja mediaanikäsittelyajan 10 kuukauden tavoite jäi saavuttamatta.

Vuoden 2018 aikana ratkaistujen ympäristö- ja vesilupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli noin 14,7 kuukautta, mikä nousi reilusti vuoden 2017 tuloksesta 11,69 kk. Myös mediaanikäsittelyaika nousi 9,7 kuukauteen vuoden 2017 tuloksesta 7,17 kk saavuttaen kuitenkin 10 kuukauden käsittelyaikatavoitteen.

Vuoden aikana vireille tulleita koetoimintailmoituksia oli 15 kappaletta. Koetoimintailmoituksista annettujen päätösten keskimääräinen käsittelyaika oli 1,18 kuukautta. Näistä kahdeksan ilmoituksen käsittelyaika ylitti 1 kuukauden käsittelyaikatavoitteen.

Vuoden 2018 aikana ympäristölupavastuualueella tuli vireille 94 BAT-tarkistushakemusasiaa ja BAT-tarkistushakemuksista annettiin 11 päätöstä, joiden kaikkien käsittelyaika alitti 10 kuukauden käsittelyaikatavoitteen. BAT-tarkistushakemusten käsittelyyn kohdistettiin vastuualueella tavallista enemmän lupakäsittelijäresursseja, jotta saavutettaisiin hakemusten 10 kuukauden käsittelyaikavaatimus. Pakollinen resurssien kohdentaminen BAT-tarkistushakemusten käsittelyyn saattoi osaltaan vaikuttaa muiden hakemusasioiden käsittelyaikojen pitkittymiseen.

Vuoden 2018 aikana useat käsittelyaikatulokset heikentyivät vuoden 2017 tuloksista eikä kaikkia käsittelyaikatavoitteita saavutettu. Tavoitteet saavutettiin vain ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusasioiden mediaanikäsittelyajan ja ympäristö- ja vesilupahakemusten mediaanikäsittelyajan osalta. Yhdeksän hakemusasian käsittelyajat ylittivät viisi vuotta. Ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusasioiden pitkään keskimääräiseen käsittelyaikaan vaikuttivat myös vuoden 2018 aikana annettujen turvetuotannon ympäristölupapäätösten pitkähköt käsittelyajat. Vuoden aikana annettujen 51 turvepäätöksen käsittelyajan keskiarvo oli 22,9 kk ja mediaani 21,76 kk. Turvetuotantohakemusten käsittelyä pitkittävät hakemusten puutteellisuudesta johtuvat laajat täydennystarpeet, valvontaviranomaisten lausuntojen viivästyminen, suuren muistutusmäärän aiheuttama työmäärä sekä hakijan vastineiden viivästyminen. Vuoden aikana annettiin päätökset myös muutamasta vanhasta vuosina 2013 ja 2014 vireille tulleesta lupamääräysten tarkistamishakemuksesta.

Vuoden 2018 aikana ympäristölupavastuualueella tapahtuneet henkilöstömuutokset vaikuttivat omalta osaltaan hakemusasioiden käsittelyaikojen pitkittymiseen. Monet vesi- ja ympäristölupa-asiat ovat tietosisällöltään laajoja ja monimutkaisia. Lupa-asian käsittelykokoonpanon muuttuessa uuden jäsenen perehtyminen lupa-asian sisältöön vie aikaa.

Vuosina 2014−2016 vastuualueella tehtiin pitkien käsittelyaikojen takia sisäistä resurssien kohdentamista enemmän ympäristönsuojelulain mukaisiin asioihin, mikä vaikuttaa yhä vastuualueen toimintaan. Lisäksi vuoden 2016 aikana vastuualueella alettiin säännöllisesti seuraamaan työmäärän jakaantumista henkilöstölle ja työmäärää on pyritty siitä lähtien tasaamaan.

Vuoden aikana käynnistettiin ainakin 25 eri lupa-asian ennakkoneuvottelut. Koska joidenkin asiakkaiden kanssa järjestettiin useampia ennakkoneuvotteluja, käytiin vuoden 2018 aikana yli 30 ennakkoneuvottelut. Lupaprosessin aikana neuvontaa ja neuvotteluja on lisätty merkittävästi, joten kaikkiaan neuvotteluja ja tapaamisia on ollut edellä mainittuja enemmän. Neuvottelutoimintaa lisätään asiakkaiden toiveiden mukaan.

Ympäristölupavastuualueella lähes kaikki hakemusasiat ratkaistaan kahden hengen kokoonpanoissa. Isompia kokoonpanoja käytetään aina tarvittaessa. Lupa‐asioiden käsittelyyn vaaditaan luonnontieteellinen, tekninen ja juridinen asiantuntemus. Lupakäsittelyssä tarvittavaa asiantuntemusta sekä uusimman tieteellisen tiedon ja teknologian hyödyntämistä ylläpidetään seuraamalla systemaattisesti oikeuskäytäntöä, ympäristöalan tutkimusta ja tuotekehitystä. Isoimpien toimialojen osalta vastuualueella on nimetty koordinoijat tiedon keräämiseen ja jakamiseen ja linjauspalaverien kautta yhdenmukaisuuden lisäämiseen.

Vastuualueen osallistuminen ympäristölupavastuualueiden yhteiseen kehitystyöhön, kuten toimialaryhmiin sekä sähköisen lupajärjestelmän (LUPA-digihanke) kehittämiseen, vaatii aikaa ja asiantuntijaresursseja. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue vetää jätevedenpuhdistamojen toimialaryhmän toimintaa ja osallistuu aktiivisesti kaikkien toimialaryhmien työhön. Ympäristölainsäädännön kehittämistyössä vastuualue on mukana useiden eri ryhmien kautta.

Keväästä 2017 alkaen ympäristölupavastuualue on osallistunut myös valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeessa Ympäristötoimialaryhmän toimintaan. Vuoden 2018 aikana vastuualueelta osallistuttiin toimialaryhmän työhön puheenjohtajan ja kolmen sihteerin roolissa sekä kolmen työntekijän voimin toimialaryhmän ohjauksessa toimiviin projekteihin.

Vuoden 2018 ympäristölupavastuualueen tulostavoitteesta 1 400 000 € oli vuoden loppuun mennessä saavutettu noin 87,1 %. Tarkka tulokertymä vuonna 2018 oli 1 219 782 euroa.

Toukokuussa 2017 ympäristölupavastuualueilla otettiin valtakunnallisesti käyttöön lupahakemuksen tuottamisen ja jättämisen, täydennyspyynnön toimittamisen ja hakemuksen täydentämisen sekä päätöksen lähettämisen kattava sähköinen lupajärjestelmä. Järjestelmän jatkokehitys ja ylläpito sitoo vastuualueen resursseja. Ympäristölupavastuualueet tekevät HAKE-vastuualueen ja ELY-keskusten KEHA-keskuksen kanssa yhteistyötä sähköisen lupajärjestelmän toteutus- ja käyttöönottohankkeissa.

Sosiaali- ja terveyshallinnon lupa-asioiden käsittelyajoissa alitettiin kahden kuukauden tavoite, lukuun ottamatta yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien lupia, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 2,1 kuukautta. Alkoholihallinnon lupa-asioiden käsittelyaikatavoite alitettiin reilusti. Kiinteistö- ja vuokranvälitysliikkeiden rekisteröintipäätökset tehtiin myös alle tavoiteajan.

Kaikkia aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvia kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen valtionavustuksia on haettu sähköisesti verkossa syksystä 2017 lähtien.

 

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Maanpuolustuskurssien kurssipalautteen laatu oli yli tavoitearvon eli yhteensä 4,36. Keskiarvossa ovat mukana järjestetyt alueellisten maanpuolustuskurssien peruskurssit (2 kpl), yksi erikoiskurssi ja yksi jatkokurssi. Valmiusharjoitusta ei pidetty vuonna 2018. Pelastustoimi ja varautuminen vastuualueiden ratkaisut ovat olleet Sisäministeriön arvion mukaan.

Muut yhteiset tavoitteet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta

Sosiaalihuollon palveluja koskevia kanteluja tuli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa kertomusvuonna vireille 197 kappaletta. Lisäystä edeltävään vuoteen oli 29 kappaletta. Kanteluja ratkaistiin yksi enemmän kuin vuonna 2017.  Terveydenhuollon kanteluita tuli vireille 273 kappaletta. Edeltävän vuoden luku oli 314. Kanteluita ratkaistiin 265 kappaletta. Vuonna 2017 vastaava luku oli 321.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi 6 kuukauden ajan apua yhteisöoikeudellisten asioiden hoitamisessa aluehallintovirastoista annetun lain mukaisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Yksikössä on kehitetty sähköistä asiointia osana kanteluprosessin kehittämistä sekä myös kaikissa muissa yksikön tehtävissä. Yksikkö on pyrkinyt tiivistämään valtakunnallista yhteistyötä pienissä tehtäväryhmissä ja esim. panostamalla alkuarviointiin kantelujen vireilletulovaiheessa.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

Vuonna 2018 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella väestöstä 47 %:lla kesti kiireettömään hoitoon pääsy lääkärille yli seitsemän päivää. Yli viikon hoitoon pääsyä odottaneiden osuus oli vähentynyt noin seitsemän prosenttiyksikköä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on osallistunut THL:n toteuttamaan raportoinnin simulointiin yhdessä muiden AVIen ja Valviran kera.

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi jatkaa oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostotyötä. Alueellisten kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuusverkoston rakentaminen on edennyt hyvin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston viiden maakunnan alueella. Vuonna 2018 pidettiin neljä oppilaitosten turvallisuusverkostotapaamista Pirkanmaalla (2) ja Keski-Suomessa (2). Ruotsinkielinen opetustoimen yksikkö vastasi Pohjanmaiden verkostotapaamisista. Oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen toiminta jatkuu aktiivisesti osana kokonaisturvallisuustyötä ja on vakiintumassa.

Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta

Päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen työryhmä (Pete) toimii asettamispäätöksen mukaan tukena Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa tehtävälle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle ja vahvistaa siinä toteutettavaa monialaista, eri vastuualueet ja yksiköt ylittävää yhteistyötä avin sisällä edistämällä alueellista ohjausta ja ennakkovalvontaa etenkin aluehallinnossa ja kunnissa. Pete työryhmä toimii myös osana kokonaisturvallisuustyön kokonaisuutta. Työryhmä  kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Pete on yksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden hyvinvointifoorumin teemaryhmistä/verkostoista. 

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

Maahanmuuttajatilanteen hallinnassa jatkettiin tilannekuvan ylläpitoa, viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihtoa kuukausittaisten laajamittaisen maahantulon kokousten muodossa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämien kokousten tarkoituksena oli edistää kotoutumista, ennakoida vaikutuksia palvelujen tarpeeseen sekä varautua turvallisuusympäristön mahdollisiin muutoksiin. Virasto teki tiiviistä yhteistyötä Migrin, alueen viranomaisten, keskuskuntien, kolmannen sektorin ja vastaanottokeskuksien kanssa. Mm. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten maahanmuuttopäälliköt olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimessa tuettiin informaatio-ohjauksen ja valtionavustushakukokonaisuuksien avulla maahanmuuttoa ja kotoutumista. Esimerkkinä maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen liikunnan avulla.

Alueelliset riskiarviot

Toista kertaa Suomessa tehdyn kansallisen riskiarvion yhteydessä toteutettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa alueelliset riskiarviot maakunnittain. Sisäministeriö velvoitti pelastuslaitokset toteuttamaan alueelliset riskiarviot yhdessä aluehallintovirastojen ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualue osallistui aktiivisesti alueellisten riskiarvioiden laadintaan. Riskiarvioiden hyödyntäminen jatkuu sekä nykyisissä että tulevissa varautumisen rakenteissa.

Alueelliset valmiusharjoitukset

Pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen toiminnassa korostui vuonna 2018 aluehallintouudistuksen edellyttämien varautumisen yhteensovittamistoimien valmistelu uudessa maakuntarakenteessa ja samanaikaisen pelastustoimen uudistuksen valtakunnalliseen valmisteluun osallistuminen eikä valmiusharjoitusta siksi järjestetty vuonna 2018.

Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon koottavien ympäristötoimintojen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi

Aluehallintovirasto, ELY-keskukset ja Tukes lisäsivät yhteistyötään etenkin ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasioissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto uudisti varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutusta sekä kehitti alueellisten kehittämisverkostojen muotoutumista. Täydennyskoulutusta järjestettiin tavoitteiden mukaisesti. Täydennyskoulutusten saavutettavuutta parannettiin digitaalisin ratkaisuin. Osaamisen kehittämiseksi uudistettiin koulutustapoja: striimausta, webinaareja, videoita ja taltiointeja, luentoja ja työpajoja. Koulutusten viestintää laajennettiin ja monipuolistettiin eri kanavissa, mukaan lukien sosiaalinen media. 

Opetustoimessa poikkihallinnollisia ja verkkovälitteisiä koulutuksia järjestettiin aiempaa enemmän, osallistuminen ja jäsenyys useissa opetusalan verkostoissa auttoivat tukemaan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen kehittämistä. Opetustoimi on tukenut Länsi- ja Sisä-Suomen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen alueellista kehittämistä ja toimintaa tapaamalla erilaisia kehittämis- ja yhteistyöverkostoja ja suunnittelemassa yhdessä näiden verkostojen kanssa osaamisen kehittämistä ja erilaisia tilaisuuksia. Vaikuttavuuden näkökulmasta verkostot ja niissä tehtävä työ on osoittautunut merkityksellisemmäksi kuin yksittäiset koulutustilaisuudet.

Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen

Varhaiskasvatuksen valvonnan ja yksityisen toiminnan ilmoitus- ja rekisterimenettelyä on kehitetty aluehallintovirastojen yhteistyönä ja OKM:n ohjaavien virkamiesten kesken. Yksityisten päiväkotien ilmoituksenvaraisten rekisteröintiin liittyvät lomakkeet on uusittu uuden varhaiskasvatuslain mukaan, mutta muuten sähköinen käsittely ei ole edennyt. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa yksityisten päiväkotien rekisteröintejä tehtiin 91, joista 39 oli maksullisia. Yksityisten päiväkotien rekisteröintien määrä on kasvanut lähes 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tulostavoite ylitettiin selvästi. Tämän lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi virka-apua Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksityisten päiväkotien rekisteröinnissä (38 päätöstä, joista maksullisia 16).

Aluehallintoviraston erityistavoitteet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tietovarannon visualisointi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualueen valtakunnallinen erikoistumistehtävä, nuorisotilastojen visualisointi, toteutui suunnitellulla tavalla.

Elinikäinen ohjaus (ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö)

Livslång vägledning

Svenska enheten har arbetat för att vidareutveckla koordineringen av vägledningen både nationellt och regionalt. Den nationella verksamheten har bestått av ett aktivt deltagande i den nationella ELO-gruppen och ordförandeskap i svenskspråkiga vägledningsprojekt. Vidare har enheten traditionsenligt ordnat de finlandssvenska vägledardagarna, denna gång i Vasa och en fortbildningsdag om studieinfo tillsammans med Utbildningsstyrelsen. Den regionala verksamheten har koncentrerats till ledandet av LIV-sektionerna i Egentliga Finland, Nyland och Österbotten och samarbete med NTM-centralerna och landskapsförbunden. I verksamheten har ingått utveckling av strukturerna för livslång vägledning, fortbildning, informationsutbyte och samarbete med Navigator-verksamheten.