Lapin aluehallintovirasto

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Lapin aluehallintovirasto

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen tavoitteet saavutettiin kaikilta osin hyvin. Täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaus toteutuivat määrällisesti suunnitellulla tavalla ja koulutuksiin osallistui kattavasti varhaiskasvatuksen ja opetustoimen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstöä kaikista Lapin kunnista. Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustuksilla edistettiin erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia eri kokoisissa kunnissa.

Peruspalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen arviointiraportti valmistuivat sovitussa aikataulussa. Raportissa painottuivat erityisesti opetus- ja kulttuuritoimen peruspalveluihin liittyvät aiheet. Raportin tuloksista informoitiin kuntia.

Arvioinnissa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrää, esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten piirissä olevien lasten määriä, koulumatkojen pituutta ja ajallista kestoa. Kulttuuripalveluista arvioitiin palvelujen saavutettavuutta ja resursseja. Nuorisotoimessa arvioitiin nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmiä sekä nuorten palvelujen kehittämistä. Liikuntapalveluista arvioitiin kuntien liikuntapalvelujen järjestämiseen käyttämiä taloudellisia ja henkilöstöresursseja, kirjastopalveluista resursseja, aineistoja ja tapahtumia lasten lukutaidon edistäjinä.

Perustoimeentulotuen osalta arvioitiin ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemusten käsittelyaikoja ja palveluja. Pelastustoimessa arvioitiin valvontatoimenpiteitä ja kustannuksia.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen osalta tavoitteet toteutuivat hyvin. Ohjaus- ja arviointikäyntejä, ohjaus- ja informaatiotilaisuuksia sekä koulutuksia järjestettiin yhdessä Valviran, STM:n ja muiden sidosryhmien kanssa sekä alueellisesti että paikallisesti. Vastuualue osallistui merkittävällä panoksella Lapin maakuntavalmisteluun hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen osalta järjestämällä yhteistyössä maakuntavalmisteluorganisaation kanssa kaikissa 21 kunnassa koulutus- ja keskustelutilaisuuden kuntien johdolle ja kuntapäättäjille. Näiden lisäksi kuntia tuettiin hyvinvointikertomustyössä järjestämällä hyvinvointikertomusklinikoita. Valvontakäynnit ja tarkastukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti sekä sosiaali- että terveystoimen ja alkoholihallinnon osalta, vaikka vastuualueella oli henkilöstön vajausta ja vaihtuvuutta runsaasti kuluneen vuoden aikana.

Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Elinympäristön terveyttä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet sekä eläinten hyvinvointiin liittyvät tehtävät toteutuivat lähes suunnitellusti.  

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen tavoitteet saavutettiin kaikilta osin hyvin. Aluehallintovirasto sovitti yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua omalla alueellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä teki säännöllistä yhteistyötä Lapin pelastuslaitoksen johdon kanssa. Pelastustoimen palvelutason toteutumista valvottiin seuraamalla pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikojen toteutumista ja henkilövahvuuden riittävyyttä kiireellistä apua vaativissa hälytystehtävissä. Kuntien evakuointisuunnittelua tuettiin ohjeistamalla kuntia yhdessä Lapin pelastuslaitoksen kanssa. Aluehallintovirasto osallistui puolustusvoimien kanssa paikallispuolustusharjoitukseen ja Barents Rescue 2019 -harjoituksen suunnittelukokouksiin.

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Lapin aluehallintovirasto

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen oikeusturva-asiat lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna ja niitä käsiteltiin noin puolta enemmän. Kanteluja ratkaistiin yhteensä 27 kappaletta keskimäärin 6,6 kuukaudessa ja opetustoimen oikaisuvaatimuksia 21 kappaletta keskimäärin 2,1 kuukaudessa. Lyhentyneen käsittelyajan taustalla on, että vastuualueelle rekrytoitiin uusi lakimies 1.9.2018 alkaen. Kyseinen lakimies antaa asiantuntija-apua myös Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

Oikeusturva-asioissa virasto pystyi toteuttamaan hyvin tavoitetta nopeammasta ja tehokkaammasta asioiden ratkaisusta. Sosiaali- ja terveyshuollon kanteluja ratkaistiin 112. Kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika oli 3,5 kk (sosiaalihuolto 3,8 kk, terveydenhuolto 3,4 kk). Omien kanteluiden lisäksi ratkaistiin virka-apuna Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 12 erityishuollon oikaisupäätöstä. Ympäristöterveydenhuollon kanteluiden käsittelyaika oli 6,4 kk, kunnalliskanteluiden 3,4 kk ja poronhoitoa koskevien kanteluiden 3 kk.

Vastuualueella ratkaistiin 45 sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiaa (sosiaalihuolto 20, terveydenhuolto 25). Vuoden aikana siirrettiin muistutuksena käsiteltäväksi sosiaalihuollon kanteluista 36 prosenttia ja terveydenhuollon kanteluista 24 prosenttia.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Lapin aluehallintovirasto

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusten digitalisointihankkeen (VaDi) tuloksena kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustusprosessi toteutettiin kokonaan digitaalisesti hausta päätöksentekoon asti vuonna 2018. Toiminnoissa on vielä kehittämistä, mutta tämä yhdenmukaisti ja tehosti valtionavustusten käsittelyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupaprosessissa sähköistä asiointia käytti 34 prosenttia asiakkaista. Lupamäärät lisääntyivät edellisestä vuodesta. Yksityisten sote-palveluntuottajien lupien käsittelyaika oli alle 2 kk (1,9 kk sosiaalihuolto ja 1,3 kk terveydenhuolto), kliinisen mikrobiologian lupien käsittelyaika oli 5,5 kk. Lakimuutoksista, lupamäärien kasvusta ja henkilöstövajauksesta huolimatta alkoholihallinnon osalta tulokset olivat hyvät. Alkoholilupien käsittelyaika oli lyhyt, keskimäärin 1 kk. Myös kiinteistö- ja vuokranvälitysliikkeiden rekisteröintipäätökset tehtiin kuukaudessa. Sopimuksen mukaisesti viraston talletusasiat (60 kpl) ratkaisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Lapin aluehallintovirasto

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö olivat alueella hyvällä tasolla. Maanpuolustuskurssien laatu ylitti tavoitetason (4) kurssipalautteiden keskiarvon ollessa 4,4.  Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueiden päätökset ja ratkaisut olivat valtakunnallisesti yhdenmukaisia, ja sisäministeriö arvioi ne tavoitteen mukaisiksi.

Muut yhteiset tavoitteet

Lapin aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta

Vuonna 2018 aloitettiin peruspalvelu, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden yhteinen tarkastelu sote-kantelujen käsittelyprosessien yhtenäistämiseksi ja kanteluiden käsittelyaikojen saamiseksi nykyistä alhaisemmalle tasolle. Työtä jatketaan vuoden 2019 aikana.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat -vastuualue tuotti Lapin maakuntaa koskevan osuuden valvontaviranomaisen raportointimalliin (Sote-järjestämislain 30 §:n mukainen). Malli suunniteltiin yhdessä Valviran ja THL:n kanssa. Raportointimallin kehittäminen ja simulointi sekä ohjauksen suunnittelu jatkuu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran ja THL:n kanssa vuonna 2019.

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Lapin oppimisyhteisöjen koordinoivana yhteistyöverkostona toimivat Lapin sivistysjohtajat, joiden välityksellä tarvittaessa voidaan tuottaa tietoa valtakunnalliselle verkostolle. Lisäksi aluehallintovirasto aloitti yhteistyön Lapin poliisilaitoksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on poliisin ennakoivan työn tukeminen ja oppilaitosten turvallisuusosaamisen vahvistaminen aiheeseen liittyvillä koulutustilaisuuksilla, joita Lapin poliisilaitos myös osin rahoitti. Vuonna 2018 järjestettiin yhteensä kolme yhteistyötilaisuutta poliisin kanssa.  Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa oppilaitosturvallisuuden edistäminen koettiin tärkeänä kehittämistoimintana, sillä näissä oppilaitoksissa on sekä nuoria että aikuisia opiskelijoita.  Turvallisuutta käsiteltiin koulutustilaisuuksissa sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin, opiskeluhuollon ja oppimisympäristöjen terveellisyyden että varautumisen ja häiriötilanteiden ennakoinnin näkökulmasta.

Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta

Lapin aluehallintovirasto on nimennyt alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän, jossa on jäsenet aluehallintoviraston sosiaali-, terveys- ja opetustoimesta ja työryhmässä on alueen keskeisten yhteistyökumppaneiden edustus. Työryhmä asetti toimintansa painopisteeksi nuorten aikuisten tilanteen seuraamisen, koska tämän ikäryhmän nähtiin olevan syrjäytymisvaarassa. Ryhmä kokoontui myös yhdessä maakunnan liiton vastaavaa työtä tekevän ryhmän kanssa. Yhteiskokoukset nähtiin hyvänä toimintatapana ja niitä jatketaan vuonna 2019.

Työllisyyden osalta nuorten tilanteessa on tapahtunut myönteistä kehitystä edellisvuoteen verrattuna, sillä Lapin ELY-keskuksen marraskuun 2018 työllisyyskatsauksen mukaan sekä alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä että alle 29-vuotiaiden ikäryhmässä työttömyys väheni. Huolestuttavaa oli edelleen se, että alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä työttömyys väheni hitaimmin. Lapin aluehallintovirasto osoitti etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan valtionavustuksia jokaiseen kuntaan, jotta näitä nuoria voidaan tukea jatko-opiskeluun ja työelämään siirtymisessä.

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

Aluehallintovirasto sovitti yhteen yhteistoiminnassa ELY-keskusten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa maahanmuuton hallintaan liittyviä asioita. Erillistä tilannekuvaa ei tuotettu, koska maahanmuuttotilanne ei ole antanut siihen aihetta.

Alueelliset riskiarviot

Virasto laati alueellisen riskianalyysin yhdessä muiden toimijoiden, kuten Lapin pelastuslaitoksen, poliisin, rajavartioston, yritysten ja vapaaehtoisten kanssa.

Alueelliset valmiusharjoitukset

Aluehallintovirastot eivät laatineet yhteistä valmiusharjoituksia koskevaa konseptia, koska perusteet sen laatimiseen olivat vielä puutteelliset.

Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon koottavien ympäristötoimintojen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

Lapin aluehallintovirasto tiivisti verkostoyhteistyötä sekä alueella opettajien peruskoulutusta järjestävän Lapin yliopiston harjoittelukoulun kanssa että muiden alueella valtion rahoituksella opetushenkilöstön täydennyskoulutusta järjestävien tahojen, erityisesti Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen kanssa. Aluehallintovirasto laati muun muassa yhteisen koulutuskalenterin sivistystoimen täydennyskoulutustarjonnasta edellä mainittujen toimijoiden kanssa.

Luovaan siirtymistä ajatellen jatkettiin v. 2017 aloitettua täydennyskoulutusprosessin kehittämistä ja uuden toimintamallin valmistelua kaikkien aluehallintovirastojen yhteistyössä.

Aluehallintovirastot kehittivät edelleen sähköisesti välitettävien koulutusten hyödynnettävyyttä ja hankkivat yhteisesti käyttöön suoratoistopalvelun, jonka avulla voitiin toteuttaa muun muassa valtakunnallisesti välitettäviä tilaisuuksia. Koulutustilaisuuksien laadun varmistamiseksi aluehallintovirastoilla on opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella käytössä yhtenäinen palautelomake. 

Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen

Yksityisen toiminnan ilmoitus- ja rekisterimenettelyn lomakkeet ja ohjeet uudistettiin muuttuneen varhaiskasvatuslain mukaisiksi.

Aluehallintoviraston erityistavoitteet

Lapin aluehallintovirasto

Saamenkielisten perheiden kielellinen ja kulttuurinen tasa-arvo paranee

Saamelaisten kotiseutualueen kuntien saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tuntimäärä lisääntyi edelleen vuoteen 2017 verrattuna. Myös saamenkieliseen opetukseen osallistuvien määrä oli jonkin verran suurempi, sillä opetuksessa oli 20 oppilasta enemmän kuin edellisvuonna. Lapin aluehallintovirasto maksoi saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestämiseen ennakkona valtionavustuksia yhteensä 2,28 miljoonaa euroa. Kehitys kunnittain ja eri saamen kielten osalta oli kuitenkin epätasaista. Erityisesti inarinsaamenkielinen opetus lisääntyi, kun taas koltansaamenkielinen opetus on edelleen uhanalaista, koska tähän kieleen on vaikea saada kelpoisia opettajia ja oppilasmäärät ovat hyvin pieniä. Kunnista Inarin tilannetta voidaan kelpoisten opettajien osalta pitää hyvänä, mutta muissa saamelaisalueen kunnissa opettajatilanne on haasteellinen. (Kuvio 1.2.1.)

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen tilanne oli kaikissa saamelaisalueen kunnissa positiivinen. Ensimmäiset saamenkieliset lastentarhanopettajat valmistuivat vuoden 2018 aikana Oulun yliopiston ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyössä järjestämästä poikkeuskoulutuksesta, mikä osaltaan tukee hyvää kehitystä.

Poronlihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta säilyvät hyvällä tasolla

Elintarvikevalvontaa poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa tehtiin pääosin suunnitelman mukaisesti. Tarkastuseläinlääkärit eivät saaneet tehdyksi kaikista poroteurastamoilta Oiva-raportteja suunnitelman mukaisesti. Lihan tarkastus ja muu valvonta hoidettiin sataprosenttisesti. Poroja on alueella noin 200 000 ja vuosittaiset teurastusmäärät ovat noin 80 000 kappaletta.

 

Kuvio 1.2.1. Opetustuntimäärän kehitys vuodesta 2008 vuoteen 2018