Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Ennakoivaa ohjausta ja omavalvontaa tukevia toimenpiteitä sekä riskiperusteista valvontaa vahvistettiin edelleen määrätietoisesti viraston toiminnassa. Ohjaavaan, ennakolliseen valvontaan pystyttiin panostamaan kantelu- ja valvonta-asioiden määrän kasvusta huolimatta tavoitteiden mukaisesti. Ensisijaisena valvontamenetelmänä käytettävän omavalvonnan kehittymisen suurina esteinä ovat erilaiset näkemykset menetelmän yhdenmukaisesta käytöstä, tarkkuustasosta ja edellytettävästä riskitietoisuudesta.

Sote-valvontaohjelmaa toteutettiin tulossopimuksen edellyttämällä tavalla. Valvontaohjelman alueelliset tilaisuudet toteutettiin suunnitellusti, mutta Satakunnan alueella vammaispalveluihin liittyvä asiakasareena jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sote-valvontaohjelman mukaisissa valvontatoimenpiteissä kaksi suurinta ryhmää olivat hoitoon pääsyn suunnitelmaperusteiset valvonnat (42%) ja lastensuojelun määräaikojen valvontapäätökset (34%). Valvonnan painopistettä onnistuttiin edelleen siirtämään jälkikäteisestä valvonnasta ohjaavaan ennakolliseen valvontaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon jälkikäteisvalvonnassa käytettiin aktiivisesti priorisointia ja sen perusteiden arviointia huomioiden potilas- ja asiakasturvallisuus.

Alkoholihallinnossa saavutettiin ennalta ehkäisevässä toiminnassa edistysaskeleita. Pakka-toimintamalli laajentui Satakunnassa uusille alueille maakunnallisten tarjontatyöryhmien kautta. Alkoholivalvonnassa kehitetyt toimintatavat vakiintuivat työkäytännöiksi. Alueellisia tilaisuuksia järjestettiin tavoitteita enemmän ja omavalvontaa tukevat tarkastukset laajennettiin kokeiluluonteisesti koskemaan myös muita kuin täysin uusia toimipaikkoja. Saaristoalueilla ei kyetty tukemaan kaikkia uusia luvanhaltijoita omavalvonnallisilla tarkastuksilla heikon saavutettavuuden vuoksi.

Uuden alkoholilain ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia järjestettiin eri yhteyksissä 17. Tulossopimuksen mukaisia terveyden ja hyvinvoinnin sekä ehkäisevän päihdetyön tilaisuuksia, ml. alkoholilain kokonaisuudistuksen toimeenpanoon liittyvät asiat, pidettiin 8. Vaikka anniskeluyrittäjistä tavoitettiin noin neljännes, tavoittamatta jäi noin 10 %:n suuruinen luvanhaltijaryhmä, jonka toiminta aiheuttaa valtaosan epäkohtahavainnoista.

Alkoholilain voimaan tulon jälkeen omavalvontaohjelmien laatimista koskevan Valviran ohjeistuksen viivästyminen sekä lain tulkintaerot vaikeuttivat olennaisesti hyvin käynnistyneen ohjaus- ja neuvontatoiminnan jatkamista sekä laissa edellytetyn omavalvonnan suunnitelmien toimipaikkakohtaista kehittämistä.

Tavoitteen mukainen kunnallisten valvontayksiköiden koko ympäristöterveydenhuollon sektorit kattava arviointi- ja ohjauskäynti tehtiin kahteen valvontayksikköön. Lisäksi yhteen valvontayksikköön tehtiin pelkästään elintarvikevalvontaan keskittynyt arviointi- ja ohjauskäynti. Eläintautitapauksiin liittyvät selvitykset tehtiin kattavasti jokaisen tautitapauksen osalta. Alueella todettiin alkuvuonna salmonellatartunta kolmessa suuressa eläintenpitopaikassa. Näistä kahden saneeraustoimet olivat vuoden lopussa yhä käynnissä. Eläinsuojeluun, maataloustukien valvontaan ja lääkitsemisohjelman toteutumiseen liittyvät tarkastukset toteutuivat suunnitellusti.

Opetus- ja kulttuuritoimessa ennakoivan ohjauksen tarve lisääntyi joidenkin lainsäädäntömuutosten myötä. Informaatio-ohjausta ja täydennyskoulutusta kohdennettiin erityisesti kirjastolain ja varhaiskasvatuslain muutoksiin, kolmiportaiseen tukeen ja vaativaan erityiseen tukeen sekä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin.

Opetus- ja kulttuuritoimen osalta asetetut tavoitteet saavutettiin. Varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön, kirjastotoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen täydennyskoulutus toteutui suunnitellusti. Täydennyskoulutustilaisuuksien osallistujamäärät saavutettiin ja palaute koulutuksista oli hyvää. Informaatio-ohjaus noudatti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa sovittuja linjauksia ja kohdistui erityisesti käynnissä oleviin koulutuspoliittisiin uudistuksiin, säädöksiin ja määräyksiin liittyviin muutoksiin. Painopisteinä opetustoimen täydennyskoulutuksissa olivat elinikäinen oppiminen, pedagoginen osaaminen ja johtaminen, koulutuksellinen tasa-arvo, kulttuurinen osaaminen sekä oikeusturva ja turvallisuus opetuksessa ja koulutuksessa.

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen toiminnassa lisättiin ja tiivistettiin edelleen viranomaisyhteistyötä perustuen erityisesti turvallisuustilanteeseen vaikuttaneisiin tapahtumiin. Palotarkastustoiminnassa lisättiin informaatio-ohjausta. Aluehallintovirastot jatkoivat tiivistä keskinäistä yhteistyötä pelastustoimen valvonnassa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on vuodesta 2016 alkaen hoidettu lähetettyjen työntekijöiden valtakunnallista erikoistumistehtävää. Lähettävän yrityksen ilmoituksia vastaanotettiin vuonna 2018 runsaat 7 500 kpl. Vuoden aikana kehitettiin sähköisen ilmoituslomakkeen tekniikkaa, jolla ilmoitukset saatiin kirjautumaan suoraan hallinnon sähköisiin asianhallintajärjestelmiin. Tämä paransi ilmoitusten käsittelyä valvonnan kohdentamisessa. Lähettyjen työntekijöiden hankkeessa luotiin valtakunnalliset valvonnan asialistat valvonnan yhdenmukaistamiseksi. Asiantuntijaverkoston puitteissa yhdenmukaistettiin laiminlyöntimaksun harkintaa ja luotiin yhdenmukaisia päätöslinjoja. Vuoden aikana tiedotettiin myös eniten Suomeen lähetettyjä työntekijöitä lähettävien maiden yhteysvirastoja lähettävän yrityksen velvollisuuksista Suomessa. Erikoistumistehtävään kuuluvaa neuvontaa annettiin lähes päivittäin sekä puhelimitse että sähköpostitse.

 

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistiin pääsääntöisesti aikaisempaa tehokkaammin. Virastoon tulleet kantelut käsiteltiin valtaosin, opetus- ja kulttuuritoimen kanteluja lukuun ottamatta, keskimäärin nopeammin kuin niille asetetut käsittelyaikatavoitteet edellyttivät. Kantelujen ratkaisutoiminnan tuottavuus kasvoi. Kaikkien vastuualueiden vireille tulleista kanteluista muistutusmenettelyyn siirrettyjen osuus oli muihin aluehallintovirastoihin verrattuna suurin.

Sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon kanteluja tuli vireille enemmän kuin vuonna 2017. Tästä huolimatta kanteluja oli vireillä vuoden 2018 lopussa vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaistuista kanteluista noin 40 % oli sosiaalihuollon kanteluja. Käsittelyruuhkaa pyrittiin hallitsemaan entistä voimakkaammalla priorisoinnilla asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta tinkimättä. Työtä organisoitiin uudelleen sekä hankittiin määräaikaista lisätyövoimaa lastensuojelun valvontaan. Lisäksi tehtiin lisämäärärahan turvin virka-apupyyntöjä muille aluehallintovirastoille sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluruuhkan purkamiseksi.

Vireille tulleista sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluista siirrettiin muistutuksena käsiteltäväksi noin 40 %. Kirjevastausten osuus ratkaistuista oli noin 35 %, lastensuojelukanteluista yli 80 %. Pitkään käsittelyssä olleita korkean riskin haasteellisia ja vaativia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioita saatiin myös ratkaistua. Toimintaa pystyttiin suuntaamaan yhä enemmän vaikuttavaan valvontaan asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Muistutusmenettelyyn siirto ja kirjevastaukset lyhensivät sosiaali- ja terveydenhuollon keskimääräistä kanteluiden käsittelyaikaa edellisvuodesta tavoiteajan edelleen alittaen. Kanteluiden huolelliseen alkuarviointiin pyrittiin erityisesti panostamaan kansalaisten oikeusturvan mahdollisimman hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Huolellinen alkuarviointi ja mahdollisuus siirtää asia muistutusmenettelyssä käsiteltäväksi vapautti resurssia vaativimpien valvonta-asioiden ja pisimpään vireillä olleiden kanteluasioiden käsittelyyn sekä vakaviin epäkohtiin, oikeudenloukkauksiin ja lainrikkomuksiin puuttumiseen.

Opetus- ja kulttuuritoimessa vireille tulleiden kantelujen määrä kasvoi kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutointa koskevien kantelujen määrä lähes kaksikertaistui. Kevennetyllä menettelyllä ratkaistiin noin 10 % saapuneista opetustoimen kanteluista. Menettelyllä ei ollut merkittävää vaikutusta käsittelyaikoihin. Ratkaistujen kantelujen käsittelyajat pidentyivät, eikä tavoiteaikataulua täysin saavutettu. Käsittelyaikojen pidentymiseen vaikutti vireille tulleiden asioiden määrän merkittävä kasvu ja käsiteltävien asioiden monitahoisuus, mihin ei henkilöstöresurssien puitteissa pystytty täysin vastaamaan. Oikaisuvaatimusten määrä väheni hieman ja ne ratkaistiin tavoiteajassa.

Kunnalliskantelujen määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksella. Ympäristöterveydenhuollon kantelujen käsittelyyn ja muuhun oikeudelliseen neuvontaan kohdennettiin juridista resurssointia, joten kantelujen käsittelyajat säilyivät tavoiteajoissa ja varsinaiseen valvontatyöhön saatiin lakimiesapua jo varhaisessa vaiheessa.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Sosiaalihuollon lupahakemusten ja ilmoitusten määrät pysyivät aiempien vuosien tasolla. Terveydenhuollon lupahakemusten sekä itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteröintihakemusten edellisen vuoden tavoin korkealla pysynyt määrä ruuhkautti lupakäsittelyä. Haasteeksi nousi lupa- ja rekisteröintihakemusten suuri määrä suhteessa niukkaan käsittelijämäärään. E-reseptijärjestelmän kannalta on kriittisen tärkeää, että viraston rekisteröintiprosessi pystyttiin resursoimaan ja pitämään ajan tasalla. Uusi tartuntatautilaki aiheutti myös lisätyötä, koska kaikki käytänteet mikrobiologiseen lupaprosessiin jouduttiin suunnittelemaan uudelleen ja nykyinen prosessi on aiempaa työläämpi. Lisääntyneiden tehtävien hoitamiseksi ja ruuhkan purkamiseksi loppuvuodeksi palkattiin määräaikaista avustavaa työvoimaa. Lupa- ja rekisteröintiprosesseja kehitettiin ruuhkatilanteen syntymisen estämiseksi. Samoin seurantaa prosessien etenemisestä tehostettiin.

Alkoholihallinnossa tulossopimuksen mukaiset tavoitteet täyttyivät, jopa ylittyivätkin. Tehtävien määrä pysyi edellisvuoden tapaan poikkeuksellisen korkealla tasolla, minkä vuoksi yksikön henkilöstöä käytettiin painopisteisesti ko. tehtävissä. Anniskelulupahakemusten korkealla pysyneestä määrästä huolimatta alkoholiluvat käsiteltiin tavoitteeseen nähden keskimääräistä lyhyemmässä ajassa ja tehokkaasti. Kaikkien asioiden käsittelyaika pysyi tulostavoitteessa, vaikka nousikin edellisvuoteen verrattuna. Painopisteasettelun muutoksesta huolimatta Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävistä kyettiin toteuttamaan noin 90 % ja Tukesin toimintaan kytkeytyvät tehtävät toteutettiin sovitusti. Mittauslaitevalvontaa toteutettiin aktiivisesti. Aloitteellisuus esim. taarausten valvonnassa johti Tukesin aluehallintovirastoille antamaan yleisohjeistukseen asiassa. Kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeiden valvontatapaukset käsiteltiin aikaisempaa lyhyemmässä ajassa.

Ympäristöterveydenhuollossa sisäinen yhteistyö oli tuloksellista eri sektoreiden kesken. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hoidettiin lakisääteiset ja akuutit eläintautitehtävät ja luvat määräajassa ja osallistuttiin viranomaisrajat ylittävään valmiusharjoitukseen/-kokoukseen, jonka teemana oli kuivan kesän aiheuttavat ongelmat kotieläintiloilla. Elintarvikepetosten valvonnassa tehtiin tuloksellista ja kiinteää yhteistyötä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa.

Alkoholilain muutoksen jälkeen luvanhaltijat eivät käyttäneet sähköistä hakemusta, vaan tekivät ilmoitukset ja lupahakemukset anniskeluajan jatkamiseen asetuksessa säädetyllä tavalla Valviran vahvistamalla lomakkeella. Terveydenhuollon lupaprosessin sähköistäminen ei helpottanut toimintaa toivotulla tavalla, koska palveluntuottajien on mahdollista lähettää hakemus hyvinkin vaillinaisin tiedoin. Lupaprosessia hidastavat myös asianhallinnan työläät kirjaamiskäytännöt. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen valtionavustushakemukset käsiteltiin tavoitteen mukaisesti. Informaatio-ohjauksen, asiakasyhteydenottojen ja ohjauksen tarve kasvoi sähköisen hakujärjestelmän (VaDi) käyttöönoton myötä. Järjestelmän myötä valtionavustusprosessi ja sähköiset lomakkeet yhdenmukaistuivat kaikissa aluehallintovirastoissa. Käyttäjäpalaute oli enimmäkseen hyvää.

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Valmiudet häiriötilanteiden kokonaisvaltaiseen hallintaan ja yhteistyöhön vahvistuivat edelleen. Aluehallintovirastojen ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyötä jatkettiin vuoteen 2020 ulottuvalla sopimuksella, ja vuoden 2018 aikana tuotettiin alueellisen huoltovarmuuden tilannekatsaukset. Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueiden yhteistyö jatkui tiiviinä mm. pelastustoimen toimintavalmiuteen liittyvien asiakokonaisuuksien valvonnan osalta. Aluehallintovirasto oli osaltaan mukana pelastustoimen kokonaisuudistuksen valmistelussa. Maakuntauudistuksen valmistelussa osallistuttiin valmistelutyöryhmiin varautumisjärjestelyjen suunnittelussa.

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueella arvioitiin pelastuslain 48 §:n mukaisten erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoiset pelastussuunnitelmat. Suuronnettomuusharjoitukset järjestettiin, seurattiin ja arvioitiin suunnitellusti. Maanpuolustuskursseja järjestettiin yksi peruskurssi, yksi jatkokurssi ja yksi logistiikka-alan erikoiskurssi. Sidosryhmien osallistuminen alueellisille maanpuolustuskursseille ja kurssipalaute olivat erittäin hyvällä tasolla (peruskurssin kurssipalautteen keskiarvo 4,63 ja jatkokurssin 4,43 asteikolla 1-5). Aluehallintovirastojen päätökset ja ratkaisut toteutuivat itsearvioinnin perusteella yhdenmukaisesti.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualue selvitti ja laati tilannekuvia Superin, Tehyn ja JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen sekä Pyhärannan maastopalon vuoksi.

Muut yhteiset tavoitteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta

Asiakkaiden oikeusturvan parantamiseen paneuduttiin viraston toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioiden käsittelyssä. Tavoitetta toteuttava kehittämishanke sisältyy vuoden 2019 tulossopimukseen.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittaiseen raportointimenettelyyn liittyvän, maakuntien valvontaan tarkoitetun uuden palvelukokonaisuuden, valmistelutoimenpiteiden toteutus Valviran kanssa painottuu vuodelle 2019. 

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Kasvu- ja oppimisyhteisöjen alueellinen turvallisuusverkosto, jonka toimikunnan ja maakunnallisten työryhmien jäsenet nimettiin kasvatuksen- ja koulutuksenjärjestäjien ehdotusten perusteella, toimi koko vuoden. Verkostossa käsiteltiin ajankohtaisia hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä teemoja, ja sitä kautta saatua tietämystä käytettiin opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun koulutuksen suunnittelussa.

Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta

Monialaisten hyvinvointiryhmien perustamistavoite yhdistettiin päällekkäisyyksien välttämiseksi olemassa olevien ryhmien toimintaan sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

Lounais-Suomen ja Turun kautta kulkeutuvien maahanmuuttovirtojen hallintaan on luotu toimialueella vahvat yhteistoiminnan rakenteet ja toimivat järjestelmät. Viraston alueellisenakin painopisteenä olevaa viranomaisyhteistyötä jatkettiin aluehallintoviraston, ELYn ja suurimpien kaupunkien sekä SPR:n kesken turvapaikkatilanteen ja kotouttamistoimenpiteiden kehitystä vastaavasti. Aluehallintovirasto osallistui tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin laittomasti maassa olevien tilannetta. Turvapaikkahakemusten määrää ja turvapaikkapäätösten kehittymistä seurattiin Migrin tiedotteiden kautta. Erilliselle aluehallintoviraston kokoamalle turvapaikkatilannekuvalle ei vuoden aikana ollut tarvetta.

Alueelliset riskiarviot

Aluehallintovirasto laati yhteistyössä alueen pelastuslaitosten kanssa alueelliset riskiarviot osana kansallisen riskiarvion päivitystä. Alueellisia riskiarvioita käsiteltiin aluehallintoviraston johtamassa alueellisessa valmiustoimikunnassa.

Alueelliset valmiusharjoitukset

Aluehallintovirastojen varautumisen yhteistyöryhmässä käsiteltiin alueellisia valmiusharjoituksia koskevan konseptin laadintaa, jota joudutaan tarkastelemaan myös pelastustoimen uudistuksen ja maakuntauudistuksen näkökulmista. Valmiusharjoituskonseptista raportoidaan sisäministeriölle.

Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon koottavien ympäristötoimintojen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi

-

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistamiseen liittyvälle tavoitteelle otettiin käyttöön laadulliseksi mittariksi koulutuspalautteen keskiarvo. Täydennyskoulutusta uudistettiin ottamalla käyttöön aluehallintovirastojen yhteinen AC-suoratoistopalvelu. Aluehallintovirasto tuki osaltaan Opetushallituksen Loisto-, Majakka- ja LUKE-kehittämisverkostojen alueellista toimintaa. Uuden lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyen jatkettiin vuonna 2017 aloitettua täydennyskoulutusprosessin kehittämistä ja uuden toimintamallin valmistelua kaikkien aluehallintovirastojen yhteistyöllä.

Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen

Varhaiskasvatuksen rekisteröintimenettelyn kehittämiseen osallistuttiin muiden aluehallintovirastojen kanssa siten, että 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiset muutokset voitiin tehdä menettelyyn. Itä-Suomen aluehallintovirasto huolehti lomakkeiden ja ohjeiden verkkojakelusta sekä muusta tiedottamisesta.

Aluehallintoviraston erityistavoitteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö

Lounais-Suomen aluehallintoviraston erityistehtävänä olevan aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön vuosisuunnitelma laadittiin neuvotellen aluehallintovirastojen ja valtiovarainministeriön kanssa, ja sisäisen tarkastuksen toimenpiteet toteutettiin ennakoidussa aikataulussa vastuuhenkilön vaihtumisesta huolimatta. Aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen yksikön tavoitteista osa liittyi valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun, jonka aikataulu lykkääntyi. Vuosisuunnitelman mukaisista tehtävistä osa jatkuu ennakoidusti vuonna 2019. Riskienhallinnan kehittämisen tuki toimeenpanovaiheessa siirtyi vuodelle 2019.