Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Alla olevissa taulukoissa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteumat. Palvelukykyä ja laatua seurataan aluehallintovirastoille yhteisten palvelutavoitteiden toteumina. Palvelukyvyn toteutumista mitataan aluehallintovirastoissa suoritteiden käsittelyaikoina (keskimääräinen käsittelyaika, mediaani), toiminnan kattavuus- ja toteutumisasteina sekä asiakaskyselyn tuloksina. Uuden strategiakauden 2016 – 2019 tavoitteiden määrittelyssä on pieniä muutoksia aiempaan, joten seurantatietoa ei kaikilta osin ole vielä kertynyt.

Aluehallintovirastoille on asetettu kantelujen käsittelyajan tavoitetasoksi keskimäärin 8 kuukautta. Aluehallintovirastojen keskimääräinen käsittelyaika oli 6,9 kuukautta. Tavoitteeksi asetetun 8 kuukauden tason saavuttivat kaikki aluehallintovirastot. Aluehallintovirastossa kantelujen keskimääräiset käsittelyajat on saatu pidettyä tavoiteajassa, vaikka vireille tulleiden kantelujen määrä on kasvanut 5,9 % vuodesta 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittelyajoissa tulee huomioida muistutusmenettelyyn siirrettyjen kantelujen määrän vaihtelut aluehallintovirastoittain. Keskimäärin 23,3 % vireille tulleiden kantelujen määrästä siirrettiin muistutusmenettelyyn. Eri aluehallintovirastojen kesken oli merkittäviä eroja siirrettyjen kantelujen prosenttiosuuksissa, jotka vaihtelivat 16,8 – 39,6 %:n välillä. (Taulukot 1.5.3. ja 1.5.4.)

Sote-valvontaohjelman vuoden 2018 painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit (yhteistyössä Valviran kanssa) toteutuivat pääosin kaikissa aluehallintovirastoissa annetun tavoitteen mukaisesti. Samoin Sote-valvontaohjelman vuoden 2018 painopisteiden/kohteiden mukaiset alueelliset tilaisuudet (yhteistyössä Valviran kanssa) toteutuivat tavoitteen mukaisessa laajuudessa.

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa lupahakemuksissa painotettu käsittelyajan keskiarvo ylitti asetetun tavoiteajan (keskimäärin 10 kk) Etelä-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta. Vuoteen 2017 verrattuna keskimääräinen käsittelyaika on parantunut Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 2,2 kuukautta, kun taas muilla aluehallintovirastoilla (Itä-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi ja Pohjois-Suomi) keskimääräisen käsittelyajan ylitykset olivat 0,3 kuukaudesta 3,6 kuukauteen. Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevissa ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-asioissa aluehallintovirastojen mediaanikäsittelyaika 9,1 kuukautta oli 10 kuukauden tavoiteaikaa 0,9 kuukautta lyhyempi. Merkittävin ylitys oli Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla, joka ylitti tavoiteajan 4,3 kuukaudella. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on saanut lisäresurssia vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarviossa sekä vuoden 2018 täydentävässä talousarviomenettelyssä.

Vesilain mukaisissa lupa-asioissa 6 kuukauden mediaanikäsittelyajan ylitti kolme aluehallintovirastoa.  Etelä-Suomen aluehallintovirastossa asiat käsiteltiin asetetussa tavoiteajassa. Muissa aluehallintovirastoissa mediaanikäsittelyaika oli huonontunut ja ylitys oli 1,8 – 3,4 kuukauden luokkaa tavoiteajasta. (Taulukko 1.5.8.)

Alkoholiluvat käsiteltiin vuonna 2018 kaikissa aluehallintovirastoissa asetetussa tavoiteajassa edellisvuoden malliin. Painotetut keskiarvot olivat kaikki tavoitteeksi asetetun käsittelyajan mukaisia. (Taulukko 1.5.6.)

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat käsiteltiin kaikissa aluehallintovirastoissa alle keskimääräisen tavoiteajan, joka oli 2 kuukautta. Aluehallintovirastojen käsittelyajat pääosin pitenivät 0,2 kuukaudella lukuun ottamatta Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoja vuoteen 2017 verrattuna. Käsittelyaikojen painotettu keskiarvo heikkeni 0,2 kuukaudella vuodesta 2017. (Taulukko 1.5.6.)

Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelmien (toteutetut selvitykset, tarkastukset) toteutumisaste on noussut vuonna 2018 tavoitteeksi asetetuille tasoille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta. Kuitenkin tilanne on lähellä 100 % tavoitetasoa toteuman ollessa 85 %. Yleisesti ottaen tilanne on samaa tasoa edellisen vuoden kanssa. 

Lisäksi alla olevien palvelutavoitteiden käsittelyaikojan osalta on laskettu mediaanit. (Taulukot 1.5.7. ja 1.5.8.)

Taulukko 1.5.3. Muut seurantamittarit, toteumat vuosilta 2016-2018 - asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin -tavoitteen seurantamittarit

Taulukko 1.5.4. Toiminnallinen tuloksellisuus, painotettu keskiarvo vuosilta 2016-2018 - asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Taulukko 1.5.5. Toiminnallinen tuloksellisuus, painotettu keskiarvo vuosilta 2016-2018 - lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Taulukko 1.5.6. Toiminnallinen tuloksellisuus, painotettu keskiarvo vuosilta 2016-2018 - lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Taulukko 1.5.7. Toiminnallinen tuloksellisuus, käsittelyaikojen mediaanit vuosilta 2016-2018 - asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Taulukko 1.5.8. Toiminnallinen tuloksellisuus, käsittelyaikojen mediaanit vuosilta 2016-2018 - lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Taulukko 1.5.9. Aluehallintovirastojen toiminnallisten tulostavoitteiden toteumat vuodelta 2018