Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ennakoivalla ohjauksella, omavalvonnan edistämisellä ja riskiperusteisella valvonnalla pyrittiin vaikuttamaan kantelujen, valvontojen ja oikaisuvaatimusten lukumäärän vähentämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan painopistettä suunnattiin edelleen ennakolliseen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan erityisesti informaatio-ohjauksen, ohjaus- ja arviointikäyntien sekä alueellisten tilaisuuksien muodossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallista ohjausta ja valvontaa toteutettiin tulossopimuksen, AVIen ja Valviran yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman (sote-valvontaohjelma) sekä valvontasuunnitelmien mukaisesti.

Sote-valvontaohjelman vuoden 2018 painopisteiden/kohteiden mukaisia ohjaus- ja arviointikäyntejä yhteistyössä Valviran kanssa tehtiin yksi, lisäksi tehtiin kolme ohjaus- ja arviointikäyntiä, joissa Valvira ei ollut mukana. Vanki- ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvontaan liittyviä ohjaus- ja arviointikäyntejä tehtiin tavoitteen mukaisesti 20 prosenttia. Vanki- ja puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatiovalvonta on ollut lakisääteinen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valtakunnallinen erikoistumistehtävä vuodesta 2016 lähtien. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hoitanut myös niihin liittyvän ammattihenkilövalvonnan muiden aluehallintovirastojen virka-apupyyntöjen nojalla. Vanki- ja puolustusvoimien asiat hoidetaan valtakunnallisesti ja osaaminen on Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Käsittelyajat ovat pidentyneet, mutta käsittelyajoissa on pysytty resurssivajeesta huolimatta.

Alkoholihallinnossa riskiarvioon perustuvien valvontakäyntien tavoite saavutettiin huolimatta siitä, että lupa-asioiden käsittely on priorisoitu viraston linjauksen mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollossa lisättiin ennakoivaa ohjausta. Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvät muutokset (VATI, VYHA), lainsäädännön muutokset sekä vaativat eläinsuojelutapaukset lisäsivät ohjaustarvetta. Valvonnan riskiperusteisuus, yhtenäisyys ja vaikuttavuus ovat olleet esillä voimakkaasti useamman vuoden ajan.

Täydennyskoulutuksella ja muulla informaatio-ohjauksella vahvistettiin alueen opetus- ja kulttuuritoimen viranhaltijoiden ja toimijoiden tietoja ja taitoja lainmukaisen toiminnan turvaamiseksi. Vastuualueen täydennyskoulutuksissa on lisätty koulutusten saavutettavuutta ja kehitetty koulutusten striimauskäytänteitä. Vastuualueelle hankittiin oma Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä koulutusten striimausta varten sekä omat kevyet striimausvälineet. Toimialojen välistä yhteistyötä koulutusten järjestämisessä vahvistettiin entisestään, myös valtakunnallisesti.

Tietosuojan ABC viritti vastuualuetta pohtimaan koulutusten ja tapahtumien tietosuojakäytänteitä ja tekemään tarvittavia toimia hyvien käytänteiden vahvistamiseksi.

Vastuualueen erilaisista viestinnän kanavista ja materiaaleista keskusteltiin ja rakennettiin yhteistä ymmärrystä asioiden edistämiseksi tulevaisuudessa. Vastuualueella on edelleen käytössä yhteinen tapahtumakalenteri ja viestintäkanava.

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturva parantui sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden ja valvonta-asioiden alkuarvioinnin tehostamisen ja muistutusmenettelyyn käsiteltäviksi siirrettyjen asioiden hieman lisäännyttyä.  Molemmat menettelytavat nopeuttivat ja tehostivat asiakkaiden oikeusturva-asioiden käsittelyä jälkikäteisen valvonnan osalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen tavoitteellinen käsittelyaika miltei saavutettiin. Tavoitteellinen käsittelyaika oli molemmissa kahdeksan kuukautta. Sosiaalihuollon kanteluissa keskimääräinen käsittelyaika oli 8,7 kuukautta. Terveydenhuollon kanteluissa keskimääräinen käsittelyaika oli 8,5 kuukautta. Lastensuojelun kantelut on lisätty erillismittariksi 30.11.2018. Mittari määritellään valtakunnallisesti ja eri toimijoiden yhteistyönä vuonna 2019. Lastensuojelun kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2018 13,1 kuukautta (11,9 kk vuonna 2017).

Valitukset viraston toiminnasta ja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen virkamiehistä lisääntyivät. Niitä oli 12 kpl tänä vuonna.

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella ei aivan saavutettu oikaisuvaatimusten käsittelyn tavoitteena ollutta 2,5 kuukauden käsittelyaikaa. Tämä johtui erityisesti siitä, että pienellä vastuualueella sama henkilö valmisteli oikaisuvaatimusten kanssa osittain samanaikaisesti peruspalvelujen arviointia. Vaikka oikaisuvaatimukset pyrittiin käsittelemään kiireellisisinä, niin peruspalvelujen arvioinnin aikataulu pakotti priorisoimaan tehtävien käsittelyjärjestystä. Kantelut saatiin kokonaisuutena käsiteltyä tulossopimuksessa sovittujen määräaikojen puitteissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat tulee lähtökohtaisesti ratkaista paikallisesti asianosaisten kesken. Huoltajien ottaessa yhteyttä aluehallintovirastoon heitä neuvottiin yleisellä tasolla. Koska asioiden yksityiskohtiin puuttuminen ei ole mahdollista, niin yhteydenottajia ohjattiin selvittämään asiat oman koulun tai kunnan viranhaltijoiden kanssa.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lupahallintoa sähköistettiin, yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lupahakemusten sähköinen käsittely otettiin käyttöön ja asioinnista puolet tapahtui sähköisesti. Vuonna 2018 otettiin Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella osittain käyttöön myös sähköinen hyväksyntä asianhallinnassa. Tietojärjestelmissä ilmeni ongelmia ja toimintakatkoksia, jotka vaikuttivat työskentelytehokkuuteen.

Ympäristöluvat-vastuualue panosti vahvasti teollisuuden uudisinvestointeja koskevien hakemusasioiden käsittelyyn niin, että käsittelyajat pystyttäisiin pitämään lyhyinä. Vastuualueella kohdennetaankin resursseja siten, että yhteiskunnan toiminnan tai ympäristön pilaantumisen vaaran kannalta merkittävät lupa-asiat ratkaistaan keskimääräistä nopeammin. Tämä on selkeästi vaikuttanut muiden hakemusasioiden käsittelyyn. Vuonna 2018 annettujen päätösten käsittelyajan mediaani oli 11,3 kk, mikä on alle tulossopimuksen mukaisen tavoiteajan (12 kk).

Ympäristölupavastuualueen henkilöstö osallistui aktiivisesti eLupa-järjestelmän (ympäristölupien digitaalinen käsittely) tietosisällön kehittämiseen. Jatkokehityksessä järjestelmään tuodaan pilottitoimialojen lisäksi muita toimialoja ja kehitetään hakemusosion lisäksi myös käsittelyjärjestelmää.

Aluehallintovirastojen perustamisesta alkaen vuodesta 2010 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on ollut aliresursoitu. Ruuhkautunutta tilannetta on helpotettu toistuvilla määräaikaisilla lisäresursseilla, mikä ei ole ollut pysyvä ratkaisu, vaan on johtanut jojo-ilmiöön hakemusasioiden määrän ja käsittelyaikojen noustessa ja laskiessa määräaikaisen lisäresursoinnin tahdissa. Jälleen ruuhkautuneen tilanteen vuoksi valtiovarainministeriö myönsi uudelleen lisäresurssia vuosille 2018-2019 yhteensä 12 henkilötyövuotta (6 henkilöä) ja lisäksi YM:n erillisrahoituksella voitiin palkata yksi henkilön täksi määräajaksi. Ympäristölupaharkinta on vaativaa laillisuusharkintaa, mikä edellyttää kokenutta ja osaavaa henkilöstöä/asiantuntijuutta. Tällä hetkellä saadun lisäresursoinnin avulla ympäristölupavastuualueella on riittävät resurssit sekä ammattitaitoinen henkilöstö, mutta vain vuosiksi 2018-2019.

Ympäristölupavastuualueella vireillä olevien hakemusasioiden määrä kasvoi ja oli vuoden lopussa jo 269 kappaletta. Resurssivajeen lisäksi syynä tilanteeseen oli vireille tulleet useat, investointikustannuksiltaan yhteensä yli 7 miljardin euron suuret teolliset uudisinvestointihankkeet, joita koskevat ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset sekä korvaushakemukset ovat sitoneet vastuualueen kokeneimmat asiantuntijaresurssit. Edellä mainitun lisäresursoinnin ansiosta vastuualueella pystyttiin vuonna 2018 käsittelemään hakemusasioita enemmän kuin niitä tuli vireille. Vireillä vuoden lopussa oli 231 hakemusasiaa, mikä on jo hyvin lähellä hakemusasioiden käsittelyn tasapainotilaa. Tällä hetkellä käytössä olevalla henkilöresurssilla voidaan vireille tulevat hakemusasiat käsitellä asetetuissa tavoiteajoissa.

Tulossopimukseen vuodelle 2018 kirjattu lupatulokertymä (800 000 €) ylitettiin. Raportointijakson lupatulo oli n. 1 050 000 euroa.

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimissa otettiin käyttöön sähköinen valtionavustusjärjestelmä. Järjestelmä yhdenmukaisti ja nopeutti avustusten käsittelyä sekä mahdollisti paikkariippumattoman työskentelyn. Myös asiakkailta tuli myönteistä palautetta sähköisestä asioinnista.

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen maanpuolustuskurssi Nro 77 järjestettiin Kalajoella osallistujamäärän ollessa 63 ja kurssipalautteen 4,6. Ylijohtajan johdolla kokoontuva alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa. Maakunta ja SOTE- uudistuksen valmistelun takia Pohjois-Suomen AVI ei järjestänyt valmiusharjoitusta vuonna 2018.

Muut yhteiset tavoitteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta

Kantelujen ja valvonta-asioiden käsittelyä saatiin tehostettua käytettävissä olleen määräaikaisen lisäresurssin ja toisilta aluehallintovirastoilta saadun virka-avun avulla sekä omin sisäisin järjestelyin mm. panostamalla alkuarviointiin kantelujen ja valvonta-asioiden vireilletulovaiheessa.  

 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

 

 

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Pohdittaessa turvallisuusverkostojen perustamista yhdessä alueen sivistystoimenjohtajien kanssa päädyttiin siihen, ettei uusia, erillisiä verkostoja tarvita. Hyvinvointiin, osallisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä teemoja käsitellään niin lähikuntien sivistystoimenjohtajien palavereissa kuin myös aluehallintoviraston Opetus ja kulttuuritoimen -vastuualueen järjestämissä koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen toimintasuunnitelma laadittiin yhteisesti sovitun lähtökohdan pohjalta.

 

Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella on jo pitkään tehty monialaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijatyötä kuntien, kuntayhtymien, maakuntien ja järjestöjen kanssa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on nimennyt alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan, joka päätettiin loppuvuodesta asettaa ja nimetä uudelleen vuosille 2019-2020 myös maakuntavalmistelujen tueksi.

 

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

 

Alueelliset riskiarviot

Sekä Kainuun maakunnan että Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelliset riskiarviot valmistuivat loppuvuonna 2018.

 

Alueelliset valmiusharjoitukset

Maakunta ja SOTE- uudistuksen valmistelun takia Pohjois-Suomen AVI ei järjestänyt valmiusharjoitusta vuonna 2018.

 

Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon koottavien ympäristötoimintojen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi

Aluehallintovirasto, ELY-keskukset ja Tukes tiivistivät viranomaisyhteistyötä erityisesti ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasioissa.

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

Täydennyskoulutusta järjestettiin alueellisten ja valtakunnallisten tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta yhdessä eri kumppaneiden kesken. Koulutusten saavutettavuutta lisättiin uusilla digiratkaisuilla ja lähellä pieniäkin kuntia tarjottavilla tilaisuuksilla. Täydennyskoulutuksia järjestettiin tietoisesti eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta tarjoamalla jokaiselle mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan.

Osaamisen kehittämisen tapoja monipuolistettiin – uudistettiin muun muassa koulutusten toteutustapoja (luennot, työpajat, toiminnallinen tekeminen, striimaus, videot, itseopiskelumateriaali).

Aluehallintoviraston tunnettavuutta täydennyskoulutustoimijana lisättiin entisestään ja viestittiin toiminnasta erilaisissa tapahtumissa ja viestintäkanavissa. Aluehallintovirastojen täydennyskoulutusverkostossa kehitettiin valtakunnallista yhteistyötä edelleen ja luotiin linjakkaita yhteisiä käytänteitä asiakkaan tarpeisiin. Aluehallintovirasto tuki myös erilaisten verkostojen muodostumista ja toimintaa.

 

Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen suuri rekisteröintimäärä ja yksiköiden toimintojen muutokset Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ruuhkauttivat asioiden käsittelyä. Työpanoksen lisäys käsittelyprosessiin nopeutti ratkaisujen tekemistä. Rekisteröintiprosessia selkiytettiin ja toimintatapoja kehitettiin yhteistyössä muiden aluehallintovirastojen varhaiskasvatuksesta vastaavien toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuspalvelujen rekisteröinti- ja ilmoitusprosessista laadittiin ohjeistusta kuntiin.

 

Aluehallintoviraston erityistavoitteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta yhteistyössä Valviran kanssa

Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta toteutui suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien toimintayksikköjen, joissa on terveydenhuollon palveluja, ohjaus- ja arviointikäynnit saatiin suoritettua loppuun vuoden 2018 aikana, ja raportit (kaksi kpl) vuosien 2016-2018 suunnitelmallisesta vanki- ja puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatio- ja ammattihenkilövalvonnan toimeenpanosta ovat viimeistelyssä.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi

Virasto koordinoi erikoistumistehtävänsä mukaisesti valtakunnallisen arvioinnin ja alueelliset analyysit sekä niihin liittyvien toimintaympäristön kuvausten laadintaa. Arvioinnit valmistuivat annetussa aikataulussa. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueen, opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen, pelastustoimi ja varautuminen –vastuualueen asiantuntijat tuottivat analyysin arviointikohteista omilta toimialoiltaan. Johdon tuki –yksikkö tuotti valtakunnallisen ja viraston oman alueellisen toimintaympäristökuvauksen. Arvioinnin teemana oli yhdenvertaisuus.