Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden vireille tulleiden kantelujen ja valvonta-asioiden määrä laski 0,7 % vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2017 nousuprosentti oli 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vireille tulleiden kantelujen ja valvontojen kokonaismäärä oli 7 290 kappaletta vuonna 2018. Vuonna 2017 vastaava luku oli 7 338 kappaletta ja vuonna 2016 luku oli 7 024 kappaletta. Vuoden 2018 aikana vireille tulleiden kantelujen ja valvonta-asioiden kappalemäärissä, pl. alkoholihallinto ja työsuojelu, kasvua oli Lounais-Suomen (3,5 %), Länsi- ja Sisä-Suomen (4,8 %) ja Lapin (5,7 %) aluehallintovirastoissa ja laskua Etelä-Suomen (1,8 %), Itä-Suomen (5,9 %) ja Pohjois-Suomen (6,3 %) aluehallintovirastoissa.

Ratkaistujen kantelujen määrä (3 240 kpl) nousi vuonna 2018 hieman vuodesta 2017. Nousua oli 242 kappaletta, joka on noin 8,1 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2016 ratkaistiin 2 951 kantelua. Vuonna 2018 tuli vireille 3 492 kantelua, mikä on 5,9 % enemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2018 vireille tulleiden kantelujen määrä oli 7,8 % enemmän kuin samana vuonna ratkaistujen kantelujen määrä. Kantelujen osalta suurimmat volyymit olivat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanteluissa. Muiden kantelujen ryhmään lasketaan mukaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston erikoistumistehtävän, vankien ja puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevat kantelut, joita ratkaistiin 39 kappaletta.  Pääosin vuonna 2018 kanteluja tuli vireille kaikissa luokissa enemmän kuin mitä pystyttiin ratkaisemaan saman vuoden aikana.

Aluehallintovirastojen yhtenä tavoitteena on asiakkaiden oikeusturvaa koskevien asioiden ratkaiseminen aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin. Tilinpäätöksessä esitetään vireillä olevien kantelujen, valvonta-asioiden ja lupien määrät. Vuoden 2018 lopussa oli vireillä 2 151 kantelua. Vireillä olevien kantelujen määrä nousi 3,0 % vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden 2017 lopussa oli vireillä 2 088 kantelua. Verrattuna vuoden lopussa 2018 vireillä olleiden kantelumäärien kehitystä vuoden 2017 lopun tilanteeseen, oli määrä noussut muiden kantelujen (ml. hallinto-, kunnallis-, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon, vankien ja puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevat kantelut) osalta 19,6 % ja sosiaalihuollon palveluja koskevien kantelujen osalta 16,3 %. Vastaavasti kappalemäärissä oli laskua terveydenhuollon kantelujen osalta 6,3 % ja opetus- ja kulttuuritoimen kantelujen osalta 5,6 %.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelukäsittelyssä muistutusmenettelyyn siirrettyjen kantelujen hyödyntämisen osuus nousi 3,7 %-yksiköllä kasvaen kappalemääräisesti 118 kappaleella. Sen sijaan aluehallintovirastojen kesken on suuria muutoksia siirroissa, suhteellinen osuus vaihtelee 16,8 – 39,6 %. Kappalemääräisesti nousua oli viidellä aluehallintovirastolla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla oli muistutusmenettelyyn siirtyvien kantelujen osuus laskenut 41 kappaletta edellisestä vuodesta.

Vuonna 2018 ympäristöterveydenhuollossa tuli vireille 1 308 valvonta-asiaa. Edelliseen vuoteen verrattuna vireille tulleiden asioiden määrä nousi 2,7 %:lla. Vuonna 2017 tuli vireille 1 273 ympäristöterveydenhuollon valvonta-asiaa. Ympäristöterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjä on kehitetty vuosien 2015-2016 aikana, jonka jälkeen on saavutettu verrannollinen taso aluehallintovirastoissa.

Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimuksia ja lausuntoja ratkaistiin 717 kappaletta vuonna 2018. Ratkaistuksi tuli 39 ratkaisua enemmän kuin edellisenä vuotena. Vireille tulleiden asioiden määrä on noussut hieman, nousua oli 2,5 % vuoteen 2017 verrattuna. Kasvua oli kolmella aluehallintovirastolla, joista suurin kasvu oli Lapin aluehallintovirastolla 162,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti laskua oli myös kolmella aluehallintovirastolla, joista suurin lasku oli Lounais-Suomen aluehallintovirastolla 26,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asioita oli vuoden 2018 lopun tilanteessa vireillä 48 kappaletta, joka oli noin 6,6 % vireille tulleiden oikaisuvaatimusten ja lausuntojen määrästä. Käsittelytilannetta voidaan pitää hyvänä.

Vuonna 2018 ratkaistiin ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita 1 143 kappaletta, joka on 5,3 % (64 kpl) päätöstä vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin ratkaistuja lupa-asioita oli 1 207 kappaletta. Vuonna 2018 vireille tuli 1 168 lupa-asiaa, joka on 0,8 % (10 kpl) lupa-asiaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2018 lopussa oli vireillä 1 017 lupa-asiaa, kun niitä vastaavasti oli vireillä vuoden 2017 lopussa 973 kappaletta. Lupa-asioiden ruuhkanpurku tasoitti käsittelytilannetta vielä vuonna 2016, mutta vuonna 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle myönnettiin lisäresurssia valtion kolmannessa lisätalousarviossa ruuhkautuneeseen lupa-asioiden käsittelyyn.

Aluehallintovirastot antoivat 12 810 alkoholilupa-ratkaisua vuonna 2018. Vuonna 2017 vastaava luku oli 8 800 ratkaisua. Luparatkaisujen määrä on noussut 4 010 kappaleella, joka vastaa 45,6 % nousua verrattuna edelliseen vuoteen. Nousua oli kaikissa aluehallintovirastoissa. Vuonna 2018 tuli vireille 3 972 alkoholilupa-asiaa enemmän kuin vuonna 2017.  Nousua oli 45,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2018 vireille tulleiden alkoholilupa-asioiden kappalemäärissä oli nousua kaikissa aluehallintovirastoissa muutosprosentin vaihdellessa 28,9 – 70,6 %. Vuoden 2018 lopussa oli vireillä vain 260 hakemusta, joka oli 2 % vireille tulleiden hakemusten määrästä. Siten käsittelytilannetta voi pitää hyvänä. Vuonna 2018 voimaan tullut uusi alkoholilaki nosti aluehallintovirastojen alkoholilupamääriä voimakkaasti vuoden aikana. Uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018 ja osa uusista säännöksistä koskien alkoholijuomien anniskelua, vähittäismyyntiä ja markkinointia tuli voimaan jo 1.1.2018. Lakiuudistus mahdollisti mm. vähittäismyyntiluvanhaltijoille alkoholijuomien myynnin 1.1.2018 alkaen luvan saaneissa vähittäismyyntipaikoissaan koskien kaikkia korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia. Uuden lain myötä erityisesti alkoholijuomien anniskelua koskevaa yksityiskohtaista sääntelyä puretaan.

Aluehallintovirastojen peruspalvelut, luvat ja oikeusturva –vastuualueet ratkaisivat vuonna 2018 yhteensä 286 yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajaa koskevaa lupa-asiaa ja 1 233 yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajaa koskevaa lupa-asiaa. Verrattuna edelliseen vuoteen on sosiaalihuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita ratkaistu 25,4 % enemmän ja yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita 0,2 % enemmän. Vuonna 2018 on tullut vireille 11,3 % enemmän yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita ja 3,7 % enemmän yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2018 lopussa oli vireillä 81 sosiaalihuollon ja 217 terveydenhuollon yksityisen palveluntuottajan lupa-asiaa. Vuoden 2018 lopussa vireillä olevien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia koskevien lupa-asioiden määrä on kasvanut verrattuna vuoden 2017 lopun tilanteeseen 33 kappaleella.

Hintamerkintöjen valvontatarkastusten määrä väheni vuodesta 2017 kaikkiaan 1 588 tarkastuksella. Vuoden 2018 määrä on 43,6 % vähemmän kuin vuonna 2017. Hintamerkintöjen valvontatarkastusten seurannan ja raportoinnin sisältöä on tarkennettu vuoden 2016 tulossopimuksessa ja se on vaikuttanut uusien tarkastusten määrätasoon. Kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeiden valvonnassa tehtiin 314 valvontatoimenpidettä, joka on samaa tasoa kuin vuonna 2017.

Opetus- ja kulttuuritoimen –vastuualueen ja ruotsinkielisen opetustoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksia pidettiin 333 kappaletta. Vuonna 2018 on pidetty 54 tilaisuutta vähemmän kuin vuonna 2017. Osallistujamäärä on laskenut vuodesta 2017 viidessä aluehallintovirastoissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa ja ruotsinkielistä opetustointa lukuun ottamatta. Nuorisotoimen henkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksia on pidetty reilusti 20 tilaisuutta enemmän kuin vuonna 2017. Kirjasto- ja liikuntatoimen henkilöstön pidettyjen täydennyskoulutustilaisuuksien määrät ovat myös laskeneet edellisestä vuodesta, laskua on ollut kirjastotoimen osalta 30 tilaisuuden ja liikuntatoimen osalta 9 tilaisuuden verran.

Suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat, aluehallintovirastot yhteensä esitetään alla olevassa taulukossa. (Taulukko 1.5.1.)

Aluehallintovirastojen tulostavoitteiden toteumat virastoittain v.  2016-2018 esitetään erillisessä liitteessä (liite 5.2.5.), jossa ovat mukana toiminnallinen tuloksellisuus (aluehallintovirastojen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit), seurantamittarit (vireille tulleet, ratkaistut ja vireillä olevat keskeiset suoritteet) sekä muut seurantamittarit.

Taulukko 1.5.1. Seurantamittareiden toteumat vuosilta 2016-2018, aluehallintovirastot yhteensä

Kuvio 1.5.1. Kantelut aluehallintovirastoittain, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2016-2018

Kuvio 1.5.2. Kantelut, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2012-2018

Kuvio 1.5.3. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa-asiat aluehallintovirastoittain, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2016-2018

Työsuojelu

Tehdyillä 26 400 tarkastuksella annettiin määrällisesti hieman edellisvuotta vuotta vähemmän velvoitteita, mutta suhteessa tarkastusmääriin velvoitteita annettiin hieman enemmän kuin vuonna 2017.

Työsuojelun käsittelemien lupa- ja pätevyyshakemusten määrä oli sama kuin vuonna 2017. Työsuojelu käsitteli vuonna 2018 noin 860 lupa- ja pätevyyshakemusasiaa.

Taulukko 1.5.2. Työsuojelun suoritteet, vuodet 2016-2018