Toiminnan taloudellisuus

Toiminnan taloudellisuudelle ei asetettu tavoitearvoja vuodelle 2018. Taloudellisuus parani merkittävästi alkoholiluvissa, johtuen alkoholilain muutoksesta. Tilanteen ennakoidaan palautuvan vuonna 2019 vuoden 2017 tasolle. Taloudellisuus parani myös kanteluissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon luvissa. Kanteluiden käsittelyn resursseista yli 80 % kohdistui sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupien kustannuksiin sisältyvät lupien käsittelyn kustannusten lisäksi ilmoituksenvaraisten asioiden, sekä itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan rekisteröimisen kustannukset.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa taloudellisuuden tunnusluku heikkeni, jota selittää suurelta osin suoritteiden kpl-määrän lasku. Taloudellisuuden kehitystä selittävät pääpiirteissään samat asiat, kuin tuottavuuden kehitystäkin (ks. kappale 1.4.1 Toiminnan tuottavuus). (Taulukko 1.4.2.)

Taulukko 1.4.2. Toiminnan taloudellisuuden tunnusluvut ja perustiedot

Työajan jakautuminen ja toiminnan kustannukset

Kuvioissa 1.4.1. – 1.4.4 esitetään sijaissuureina työajan ja kustannusten jakautumiset toiminnoittain ja substanssitehtävittäin. Työaikajakaumat sisältävät aktiivisen työajan osuuden ja toimintojen kustannuksiin on vyörytetty yhteiskustannukset.

Ohjaukseen ja valvontaan kohdistuneiden resurssien vähenemistä selitti pääosin työsuojelun asiakas- ja viranomaisaloitteeseen valvontaan kohdistuneen työajan väheneminen. Työsuojeluvalvonnan osuus ohjauksen ja valvonnan resurssikäytöstä oli n. 65 %. Sivistystoimen, ympäristöterveydenhuollon, elinkeinoasioiden ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ohjauksen ja valvonnan yhteenlaskettu resurssien käyttö oli hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. (Kuvio 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. ja 1.4.4.)

Kuvio 1.4.1. Työajan jakautuminen toiminnoittain vuosina 2016-2018

Kuvio 1.4.2. Työajan jakautuminen substanssitehtäville vuosina 2016-2018

Kuvio 1.4.3. Kustannukset toiminnoittain vuosina 2016-2018

Kuvio 1.4.4. Kustannukset substanssitehtävittäin vuosina 2016-2018