Aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät

Aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yleisten kirjastojen valtakunnallisen tilastotietokannan (http://tilastot.kirjastot.fi/) ylläpidon ja kehittämisen sekä valtakunnallisen digitaalisen hankerekisterin (http://hankkeet.kirjastot.fi/) kehittämisen koordinointi sekä valtakunnallisen kirjastojen asiakaskyselyn koordinointi

Yleiset kirjastot tallensivat entiseen tapaan toimintatilastonsa valtakunnalliseen opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämään tilastotietokantaan. ESAVI koordinoi prosessia. Valtakunnallinen tilastotyöryhmä teki ESAVIn johdolla tietokannan sisältöön kehittämisehdotuksia, joita opetus- ja kulttuuriministeriö ei kuitenkaan nähnyt tarpeellisiksi toteuttaa.

Kirjastojen valtakunnallisen digitaalisen hankerekisterin ja avien sähköisen asiointijärjestelmän välille alettiin ohjelmoida rajapintaa. Työn teetti valtakunnallinen kehittämiskirjasto (Helsingin kaupunginkirjasto), jolle rahoitus hankerekisterin kehittämiseksi oli aiemmin myönnetty. ESAVI osallistui rajapintatyön määrittelyyn ja testaamiseen, mutta se ei valmistunut vuoden 2019 aikana.

Valtakunnallinen kirjastojen asiakaskysely tehdään joka kolmas vuosi. Edellinen kysely oli vuonna 2018, seuraava on vuonna 2021. Avit ovat käyttäneet asiakaskyselyn tuloksia kirjastojen arvioinneissa ja informaatio-ohjauksessa. Kirjastot ovat käyttäneet tuloksia toimintansa kehittämiseen.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvontaan saatiin merkittävä lisäresurssi, kun virasto sai rahoituksen viiteen uuteen virkaan, jotka täytettiin toukokuun alusta lukien. Osa näistä henkilöistä oli jo ennestään määräaikaisissa virkasuhteissa, jotka eivät jatkuneet rahanpesulain valvonnassa sen jälkeen, kun pysyvät virat täytettiin. Rahanpesun valvontarekisterin 1.7. suunniteltu käyttöönotto viivästyi teknisistä syistä, mutta rekisterihakemuksia pystyttiin ottamaan vastaan jo heinäkuusta alkaen. Rekisteröintipäätösten tekeminen mahdollistui syyskuussa. Valvontarekisteriin hakeutui loppuvuoden 2019 aikana noin 1 300 toimijaa. Vuoden 2019 valvontasuunnitelman mukaisesti valvontaa kohdistettiin erityisesti kiinteistönvälitysliikkeisiin ja perintäliikkeisiin sekä taide- ja tavarakauppiaisiin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla valmisteltiin ja toteutettiin kaksi valvontakampanjaa, perintäliikkeisiin sekä arvotaidekauppiaisiin. Tarkastukset painottuivat toiselle vuosipuoliskolle. Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimiin ja -järjestelmään kohdistunut kansainvälinen FATF:n vertaisarviointi valmistui ja sitä koskeva maa-arviointiraportti julkaistiin huhtikuussa. Raportti sisältää toimenpidesuosituksia valvonnan tehostamiseksi. ESAVI oli mukana myös YK:n terrorismin vastaisen komitean CTED:n seurantaraportin käsittelyssä.

Perintätoimen valvonta ja rekisteröinti

Perintäasioissa (yritysten valvonta ja rekisteröinti) rekisteröinti-ilmoitusten käsittelyajat olivat vuonna 2019  keskimäärin 65 päivää. Täydelliset, myönteiset rekisterihakemukset käsiteltiin pääsääntöisesti noin kahden viikon määräajassa. Pidemmät käsittelyajat johtuivat puutteellisista ilmoituksista, jolloin jouduttiin pyytämään täydennyksiä ja lisäselvityksiä. Valtaosassa ilmoituksista oli merkittäviä puutteita. Vuoden 2019 loppuun mennessä päätettyjen valvonta-asioiden käsittelyajat olivat keskimäärin 77 päivää. ESAVI teki valvonnassa voimakasta priorisointia, jolloin keskityttiin vakavimpiin tapauksiin. Niiden käsittelyajat olivat vireille tulosta päätöksen antamiseen alle kaksi kuukautta. Vanhimmat vireillä olevat asiat olivat olleet vireillä noin vuoden ajan. Siihen, ettei 9 kk:n tavoitekäsittelyaikaan ole kaikkien osalta päästy, vaikutti resurssien vähäisyys, 1.1.2019 voimaan tullut lakimuutos ja lisääntyneiden ilmoitusmäärien aiheuttama työmäärä. Vuoden 2019 ilmoitusmäärät kaksinkertaistuivat vuoteen 2018 verrattuna, mikä aiheutti huomattavasti enemmän työtä.

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien valvonta ja rekisteröinti

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien valvonta-asioiden käsittelyajat vuonna 2019 olivat keskimäärin 6,2 kuukautta, kun otettiin huomioon valvonta-asiat, joista kirjoitettiin päätös ja joiden taustalla ei ollut esimerkiksi erillisen oikeusprosessin ratkaisun odottelua. Mukana keskiarvossa eivät myöskään ole päätökset, joiden käsittelyaikaa pidensi eri vaiheiden tiedoksiantoon kulunut aika varsinkin yleistiedoksiannon käytön takia.  Rekisteröinti-asioiden käsittelyajat vuonna 2019 olivat keskimäärin 40,6 päivää. Viivästyksiä aiheuttivat luotonantajien/vertaislainanvälittäjien omat viivästykset lisäselvitysten toimittamisessa.

Saavutettavuuden valvonta

Saavutettavuutta koskeva laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki tuli voimaan 1.4.2019. Vuonna 2019 käynnistettiin lain edellyttämä neuvonta ja ohjaus. Digipalvelulain vaatima oma verkkosivu www.saavutettavuusvaatimukset.fi avattiin kesäkuussa 2019, jota kautta voi myös tehdä sähköisesti kanteluja ja selvityspyyntöjä. Neuvontaa ja ohjausta toteutettiin osallistumalla useisiin tilaisuuksiin puhujana ja järjestämällä kolme webinaaria sekä pitämällä seminaari, joka striimattiin ja toteutettiin saavutettavasti. Uuden lain viestintää pidettiin toiminnan painopisteenä. Digipalvelulain ensimmäinen siirtymäkausi päättyi 23.9.2019 (koskee uusia verkkosivuja). Siirtymäajan päättymisen jälkeen havaittiin, että usea uusi sivusto ei kuitenkaan noudattanut lain vaatimuksia. Kansainvälinen yhteistyö oli aktiivista. Osallistuttiin mm. pohjoismaiseen yhteistyöhön ja EU:n komission koordinoimaan WADEX (Web Accessibility Directive Expert Group) työryhmän toimintaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa hoidetaan valtakunnallisesti eläinkoelupien esittelytehtävät, koe-eläintoiminnan lupa- ja valvontatehtävät (keskitetty Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastoille, Etelä-Suomi hoitaa virka-apuna myös Itä-Suomen tehtävät) sekä vieraslajiasetuksen poikkeusluvat ja lupien valvonta, yhteensä 3,5 htv. Näistä erityisesti vieraslajiasetuksen tehtävät työllistivät poikkeuksellisen paljon johtuen supikoirien pitoon tarvittavista poikkeusluvista ja näiden valvonnasta.  Tehtävien hoito onnistui odotetusti niihin varattujen resurssien avulla ja siirtämällä muita tehtäviä toisille viranhaltijoille.

Aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö

LSAVIn erityistehtävänä olevan AVIen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön vuosisuunnitelma laadittiin neuvotellen AVIen ja valtiovarainministeriön kanssa. Sisäisen tarkastuksen tarkastukset kohdistuivat vuonna 2019 vuosisuunnitelman mukaisiin aiheisiin: hankintaprosessi aluehallintovirastoissa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjanpitoyksikön toimintakertomus 2018, aluehallintovirastojen toimitilaturvallisuuden järjestelyt (seuranta vuoden 2016 tarkastukselle) sekä palvelujen digitalisointi ja tuloksellisuus mukaan lukien tietohallintohankkeiden päätösprosessi.

Aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hautaustoimilain mukaiset tehtävät

Hautaustoimilain mukaisissa tehtävissä oli erittäin työllistäviä ja laaja-alaisia lupa-asioita. Ne koskivat mm. vanhoja hautoja, joukkohautoja, pyhäinjäännöksiä sekä sotavainajien siirtämistä ja heille perustettavia muistomerkkejä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytiin keskustelua hautaustoimilain uudistamistarpeesta sekä hautaustoimilain ja muinaismuistolain välisestä suhteesta.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Maistraattien asiakkaat saavat laadukkaita digitaalisia palveluja ja maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Yksikön viimeisen toimintavuoden aikana saatiin päätökseen asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen toimeenpano-ohjelma Galaksi. LEAN-menetelmän hyödyntämistä jatkettiin osana maistraattien normaalia toimintaa. Maistraatit saavuttivat pääsääntöisesti niille asetetut tulos- ja palveluaikatavoitteet ja toiminta oli asiakaslähtöistä, häiriötöntä ja sujuvaa organisaatiomuutoksen valmistelusta huolimatta.  Maistraateissa otettiin vuoden 2019 alusta käyttöön valtakunnallinen toimintamalli nimiasioissa, vanhemmuuden vahvistamisessa ja sukuselvityspalvelussa.

Maistraattien johdon tietojärjestelmä -hanke saatiin päätökseen ja järjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2019. Uudistettu sähköinen ajanvarausjärjestelmä otettiin käyttöön kahdessa vaiheessa. Järjestelmä palvelee entistä paremmin asiakkaita ja integroituu tehokkaammin www-palveluihin. Valtorin Mobiili –palvelu ja älypuhelimet otettiin käyttöön kaikille maistraatin työntekijöille 5/2019. Mobiiliteknologialla tarjotaan työntekijöille uusia ja tehokkaampia työkaluja työhön osallistumiseen ja kommunikaatioon.

Digitalisoituja asiointipalveluja ja asiankäsittelypalveluja kehitettiin VRK:n kanssa yhteisessä VAAKA –hankkeessa. Keskeisimpiä palvelujen kehityskohteita olivat nimenmuutokset, Väestötietojärjestelmästä annettavien otteiden itsepalvelut sekä holhousasioiden lupa-asioiden digitalisoinnissa päästiin hyvään alkuun.

Vuonna 2019 käynnistettiin maistraattien vireillä olevien asioiden asiakirjojen digitointi. Työ saatetaan loppuun vuoden 2020 alussa. Digitoinnilla mahdollistetaan valtakunnallinen asioiden käsittely. Digitalisoidut asiakirjat ovat saavutettavissa ja niitä voidaan käsitellä valtakunnallisesti paikkariippumattomasti.   

Maistraattien asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan asiakastyytyväisyys on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Vuoden aikana maistraateissa toteutettiin useita työyhteisön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Maistraateissa kehitettiin osallistavia työtapoja ja kokeilukulttuuria. Henkilöstö osallistui aktiivisesti asiakaslähtöisen toiminnan ja prosessien kehittämiseen.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö koordinoi ja toimeenpanee yhdessä maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen kanssa virastojen yhdistämishanketta hankesuunnitelman mukaisesti

Vuoden 2020 alussa maistraatit, Väestörekisterikeskus ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö (MOK) yhdistyvät yhdeksi valtakunnalliseksi Digi- ja väestötietovirastoksi. Muutoshankkeen ohjauksesta vastasi valtiovarainministeriö ja sitä toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Yksikön työtehtävät painottuivat vuoden 2019 aikana suurelta osin yhdistymishankkeen valmisteluun, sillä MOK:n henkilöstö oli mukana hankkeen kaikissa työryhmissä.

Aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tietovarannon visualisointi

Nuorisotoimen visualisointityössä vuonna 2019 onnistuttiin tehostamaan vuositilastojen keruuta mm. etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoilta parantamalla valtakunnallisen PAR-järjestelmän käytettävyyttä ja koulutusten kattavuutta. Nuorisotilastot.fi verkkosivujen ylläpidon ja uusien tietokantojen kehittämisen lisäksi kehitettiin aviavustukset.fi ja aloitettiin sivustojen saavutettavuustyö sekä julkaistiin valtakunnallisia raportteja päätöksenteon ja tietotarpeen tueksi.

Elinikäinen ohjaus (ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö)

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kaksikieliset ELO-ryhmät sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ruotsinkieliset ELO-ryhmät (elinikäinen ohjaus) jatkoi toimintaansa vuosisuunnitelmien mukaan. AVIn ruotsinkielinen yksikkö vastaa ryhmien koordinoinnista. Yksikkö osallistui valtakunnallisen ELO-ryhmän työskentelyyn. Yksikkö järjesti kaksi koulutustilaisuutta sekä kaksi työseminaaria liittyen ruotsinkielisiin ohjauspalveluihin nuorille yhteistyössä mm. valtakunnallisen Kohtaamo-hankkeen kanssa. Työseminaarien tulokset raportoitiin Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kohtaamo kartoittaa, AVIn ruotsinkielisen yksikön aloitteesta, ohjaamoiden valmiudet hoitaa palveluja ruotsin kielellä ja TEM analysoi parhaillaan tuloksia. Yksikkö oli yksi järjestäjätahoista kun 6.9.2019  järjestettiin ensimmäinen kaikkien maan 21 ELO-ryhmien yhteinen kokoontuminen verkkoyhteyksin. Tilaisuus sai erittäin hyvän vastaanoton. Ruotsinkieliset ELO-ryhmät toimittivat tietoja KARVI:n selvitykseen opintopoluista, siirtymistä ja ohjauksen palveluista, joista julkaistaan raportti 31.1.2020.

Aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta yhteistyössä Valviran kanssa

Valtakunnallinen vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvontatehtävä toteutui tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena oli suorittaa ennakollinen ohjaus- ja arviointikäynti 10 % (5 kohdetta) kaikista valvontasektorin toimipaikoista, joka toteutui. Oma-aloitteisesti vireille nostettuja asioita kyettiin toteuttamaan keskimäärin 4 kk määräajassa. Aluehallintoviraston asettama kantelujen käsittelyaikojen tavoiteaika on 8 kk. Muistutussiirrot laskivat käsittelyaikakeskiarvoa voimakkaasti, mutta varsinaisten täysimääräisten kantelujen käsittelyaika venyi yli tavoiteajan ollen osassa lähempänä 12 kk.   Erityisesti Vankiterveydenhuollon yksikkö kehitti palvelujensa laadukkuutta sekä omavalvontatoimintaansa vastaten yhä paremmin potilasturvallisuuden toteutumiseen, jonka myötä aluehallintovirasto saattoi yhä useammassa tapauksessa siirtää kantelun muistutuksena käsiteltäväksi.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi

Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinaatioryhmä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdolla omalta osaltaan valmistelut arviointikierrosta kokouksissaan vuoden 2019 alusta lähtien. Ministeriöiden vahvistamat, yhteistyössä AVIen kanssa valmistellut ehdotukset arviointikohteiksi olivat valmiit elokuussa 2019 ja lopulliset arviointikohteet lokakuussa 2019.

Arviointiprosessin kehittäminen, kirjoittajien nimeäminen, käyttöoikeuksien luominen sekä rakenteiden luominen Tiimeriin ja Patioon olivat myös vuoden 2019 toimenpiteitä. Väestöruutuaineistojen tilaaminen Tilastokeskukselta tapahtui marraskuussa 2019. Helsingissä tammikuussa 2020 järjestettävän lähikoulutustilaisuuden valmistelu aloitettiin joulukuussa 2019.

Arvioinnin on määrä valmistua 31.5.2020 ja se toteutetaan sähköisenä dokumenttina Pation työkaluin.

Aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät

Lapin aluehallintovirasto

Saamenkielisten perheiden kielellinen ja kulttuurinen tasa-arvo paranee

Saamenkielisten perheiden kielellisen ja kulttuurisen tasa-arvon toteutumista edistettiin myöntämällä valtionavustuksia saamenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen saamelaisten kotiseutualueiden kunnille.  AVI järjesti myös saamenkielistä täydennyskoulutusta saamenkielisille opetus- sekä varhaiskasvatushenkilöstölle.

Saamelaisten kotiseutualueen kuntien saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tuntimäärä ei määrällisesti kohonnut vuoden 2019 aikana. Saamen kielen ja saamenkieliseen opetukseen osallistui kuitenkin yhdeksän oppilasta enemmän kuin edellisvuonna. Kehitys kunnittain ja eri saamen kielten osalta oli epätasaista. Erityisesti inarinsaamenkielinen opetus lisääntyi, kun taas koltansaamenkielinen opetus on uhanalaista, koska tähän kieleen on vaikea saada kelpoisia opettajia ja oppilasmäärät ovat hyvin pieniä. Inarin kunnan opettajien kelpoisuustilannetta voidaan pitää hyvänä, mutta muissa saamelaisalueen kunnissa opettajatilanne oli haasteellinen. Lapin aluehallintovirasto maksoi saamenkielisen opetuksen järjestämiseen liittyviä valtionavustuksia yhteensä 2,25 miljoonaa euroa.

Poronlihatarkastus ja siihen liittyvä valvonta säilyvät hyvällä tasolla

Lapin aluehallintoviraston erikoistumistehtävänä olevan poronlihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan osalta vuoden 2019 alusta käyttöön otetussa ympäristöterveydenhuollon keskitetyssä toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä VATIssa esiintyneet tekniset vaikeudet aiheuttivat viiveitä poroteurastamojen tarkastuskertomusten ja Oiva-raporttien laatimiseen, mutta varsinainen lihantarkastus hoidettiin edelleen säännösten edellyttämällä tavalla.