Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Aluehallintoviraston julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tulot olivat 14,5 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa v. 2018). Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 65,7 %. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille luville asetettu kustannusvastaavuustavoite oli 50 % ja alkoholiluville 100 % sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luville 100 %. Toteutuneet kustannusvastaavuudet olivat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille luville 36,2 % (37,9 % v. 2018), alkoholiluville 128,3 % (118,0 % v. 2018), sosiaalihuollon luville 122,3 % (93,2 % v. 2018) ja terveydenhuollon luville 105,3 % (101,9 % v. 2018).

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien kustannusvastaavuuden aleneva trendi jatkui edelleen. Lupamaksutulot heikkenivät edelleen vertailuvuosista, kustannustason pysyessä aikaisemmalla tasolla.

Alkoholijuomien anniskelupaikkojen määrä on lisääntynyt noin tuhannella vuonna 2018 tehdyn alkoholilain uudistuksen jälkeen. Uudistus kasvatti myös jatkoaikapaikkojen määrää. Anniskelupaikkojen määrän kasvu johti vuonna 2019 merkittävään alkoholivalvonnan vuosimaksutulojen nousuun. Vuosimaksutulot olivat noin 3,5 milj. euroa (2,7 milj. euroa vuonna 2018). Lupamaksutulot olivat noin 1,7 milj. euroa (2,1 milj. euroa vuonna 2018). Alkoholivalvonnan vuosimaksut poistuvat aluehallintoviraston tuloista vuonna 2020.

Sosiaali – ja terveydenhuollon lupatuotot kasvoivat noin 300 000 eurolla edellisestä vuodesta, joka johti merkittävään kustannusvastaavuuden nousuun sosiaalihuollon luvissa. Raportointivuonna sosiaali- ja terveydenhuollon lupatuloihin sisältyivät vuosimaksut, jotka poistuvat aluehallintoviraston tuloista vuonna 2020. Tämä tulee alentamaan sosiaalihuollon lupatuloja n. 200 000 eurolla ja terveydenhuollon lupatuloja noin 500 000 eurolla.

Muista merkittävästi kokonaiskustannusvastaavuuteen vaikuttavista suoritteista elinkeinovalvonnan tulot olivat noin 390 000 euroa ja kustannusvastaavuus 100 %, ympäristöterveydenhuollon tulot olivat noin 450 000 euroa kustannusvastaavuuden ollessa noin 55 % ja talletusten (alennetun omakustannusarvon mukainen suorite) tulot olivat noin 90 000 euroa ja kustannusvastaavuus noin 18 %.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisiin lupiin kohdistunutta työaikaa korjattiin raportointi- ja vertailuvuosina siten, että muiden, kuin Etelä-Suomen aluehallintoviraston maksullisen toiminnan työaikaosuudeksi on oletettu 90 %. Em. työaikakorjaus vaikutti ympäristölupiin kohdistuvaan kustannusosuuteen alentaen sitä n. 300 000 - 500 000 euroa ko. vuosina. Korjaukset työaikaosuuksiin tehtiin, koska ympäristöluvat-vastuualueella arvioitiin kohdennetun liikaa työaikaa maksulliseen toimintaan, joka tosiasiassa olisi kuulunut maksuttomaan ennakkoneuvottelu-toimintaan. Korjausmenettelystä luovutaan vuoden 2020 laskelmissa. (Taulukko 1.4.3.)

Alkoholilupien, sosiaali- ja terveydenhuollon lupien ja muiden lupien kustannusvastaavuuslaskelmat ovat liitteenä 5.2.2. Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat aluehallintovirastoittain ovat liitteenä 5.2.3.

Taulukko 1.4.3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, aluehallintovirastot yhteensä