Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Opetus- ja kulttuuritoimi

Opetus- ja kulttuuritoimessa ennakoivan ohjauksen tarve kasvoi muun muassa varhaiskasvatuslain muutosten myötä. Varhaiskasvatuksen epäkohtailmoitusten ja valvontatapausten määrä lisääntyi jonkin verran. Lisääntyneen varhaiskasvatuksen henkilöresurssin myötä mahdollisuus ennakoivaan ohjaukseen kuitenkin parantui. Aluehallintovirastot laativat yhteistyössä Valviran kanssa varhaiskasvatuksen valvontaohjelman vuosiksi 2019-2020. Tavoitteeksi asetettiin ennakollisen ohjauksen lisääminen ja syventäminen.

Informaatio-ohjauksen tarvetta ilmeni erityisesti oppilas- ja opiskeluhuoltoon, oppilaiden oikeuksiin, sisäilmaongelmiin, kolmiportaiseen tukeen ja vaativaan erityiseen tukeen liittyvissä kysymyksissä. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita oli entistä enemmän yleisopetuksen ryhmissä, minkä vuoksi opetushenkilöstö koki riittämättömyyttä. Aluehallintovirastot osallistuivat valtakunnalliseen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittämisverkoston toimintaan. Kehittämistoiminnan tavoitteena oli yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. 

Kulttuuritoimen toimialojen lyhytkestoinen täydennyskoulutus ja informaatio-ohjaus toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tulossopimuksen mukainen kattavuus suhteessa osallistuneiden kuntien lukumäärään vaihteli toimialoittain 80-90 prosentin välillä.

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Opetus- ja kulttuuritoimi

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli yli yhdeksän kuukautta, kun tavoite oli kahdeksan kuukautta. Tämä johtui sekä oikeusturva-asioiden määrän lisääntymisestä että vuodelta 2018 siirtyneen ruuhkautumisen purkamisesta.  Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli kuitenkin jonkin verran lyhentynyt verrattuna vuoteen 2018 ja tuloksellisuus näin ollen parantui. Huomioitavaa on, että opetustoimessa jouduttiin priorisoimaan opetustoimen erityislainsäädännön mukaisten oikaisuvaatimusten käsittely kantelujen edelle, koska oikaisuvaatimukset oli opetustoimen säädösten mukaan käsiteltävä kiireellisinä. Aluehallintovirastoissa henkilöstöresurssi kantelujen ja oikaisuvaatimusten käsittelyssä kohdentui usein samoille henkilölle. Oikaisuvaatimusten määrän kasvu aiheutti ruuhkaa myös kantelujen käsittelyissä. Oikaisuvaatimusten käsittelyaikatavoite 2,5 kk ylittyi jonkin verran.   

Varhaiskasvatuksen kantelujen käsittelyaikoja alettiin seurata erikseen ensi kertaa vasta vuoden 2019 aikana. Varhaiskasvatuksen kanteluja ratkaistiin huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna johtuen lisätalousarviossa myönnetystä lisääntyneestä henkilöstöresurssista.

Oikeusturvaprosessia tehosti merkittävästi kanteluprosessin valtakunnallinen kehittäminen. Kanteluprosessia kehitettiin ja yhdenmukaistettiin opetus- ja kulttuuritoimen oikeusturvaa käsittelevässä toimintamalliryhmässä.

Oikeusturva-asioiden ruuhkan purkuun annettiin virka-apua jonkin verran eri aluehallintovirastojen kesken ja lisäksi rekrytoitiin määräaikaisesti lisää henkilöstöä.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Opetus- ja kulttuuritoimi

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella lupa-asioina käsiteltiin kaikissa aluehallintovirastoissa yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien rekisteröinnit, Itä-Suomen avissa hautaustoimilain mukaiset lupa-asiat ja Etelä-Suomen avissa yleissivistävän koulutuksen opettajien ja rehtoreiden erivapaudet. Varhaiskasvatuksen yksityisen toiminnan ilmoitus- ja rekisterimenettelyn digitalisointi ei edennyt. Varhaiskasvatuksen lupa-asioiden käsittelyaikatavoite saavutettiin useammissa aluehallintovirastoissa.  

Sähköinen asiointipalvelu VaDi vakiintui ja tehosti kulttuuritoimen avustushakemusten käsittelyä. Sähköisen käsittelyn ulkopuolella olivat maksatukset ja mahdolliset takaisinperinnät ja niitä koskevat päätökset. Ulkopuolelle jäi kertaluontoisesti myönnettävä avustus vähävaraisten lasten liikunnan tukemiseen.

Valtionavustuksen yhtenäistä viestintää varten avattiin uusi aviavustukset.fi sivusto sekä laadittiin opas valtionavustusten hakijoille. 

Kirjastotoimen valtionavustusmenettelyä kehitettiin valtakunnallisesti yhdenmukaisemmaksi opetus- ja kulttuuritoimen kirjastotoimea käsittelevässä toimintamalliryhmässä.

Muut yhteiset tavoitteet

Opetus- ja kulttuuritoimi

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston toimintamuodot vakiintuivat alueen tarpeet ja toimijat huomioiden. Toimintaa päätettiin kehittää edelleen ja perustettiin oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostoja kehittävä toimintamalliryhmä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

Täydennyskoulutusten näkyvyyttä lisättiin valtakunnallisesti luomalla AVI kouluttaa brändi sosiaalisessa mediassa ja kehitettiin monikanavaista viestintää tilaisuuksista. Striimattuja tilaisuuksia ja tallenteita lisättiin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Täydennyskoulutuksen määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin.

Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen

Varhaiskasvatuksen yksityisen toiminnan ilmoitus- ja rekisterimenettelyä kehitettiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa, mutta prosessin digitalisointi ei edennyt toivotulla tavalla. Menettelyä kehitettiin valtakunnallisesti yhdenmukaisemmaksi varhaiskasvatusta käsittelevässä toimintamalliryhmässä laatimalla mm. rekisteröintiopas palveluntuottajille ja järjestämällä valtakunnallinen ohjaustilaisuus.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman laatiminen vuosiksi 2019-2020

Aluehallintovirastot laativat yhteistyössä Valviran kanssa vuosiksi 2019-2020 varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, joka hyväksyttiin joulukuussa 2019.

Valtakunnalliset toimintamallikokeilut

Opetus- ja kulttuuritoimialueelle perustettiin viisi toimintamallityöryhmää, joiden tavoitteena oli valtakunnallisen yhdenmukaisuuden lisääminen ja yhtenäisten toimintamallien luominen. Niillä tavoiteltiin toimintaan lisää laatua ja tehokkuutta. Toimintamallityöryhmiä olivat:

  • oikeusturvaryhmä
  • täydennyskoulutusryhmä
  • varhaiskasvatusryhmä
  • kirjastoryhmä
  • valtionavustusten viestintäryhmä

Aluehallintovirastojen OKT -vastuualueet pyrkivät aktiivisesti rakentamaan yhteistyötä virastojen välille järjestämällä muun muassa valtakunnalliset OKT-päivät ja oikeusturvapäivät sekä rohkaisemalla substanssiasiantuntijoita yhteistyöhön muissa valtakunnallisissa työryhmissä.

Suuret poikkeamat

Opetus- ja kulttuuritoimi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Varhaiskasvatuksen yksityisen toiminnan ilmoitusmenettelyyn liittyen tavoitteelliseen käsittelyaikaan 3 kk ei päästy (ESAVI 5,4 kk). Ratkaisuaikojen osalta vuosien 2017-2018 ruuhka on pidentänyt käsittelyn kokonaisaikaa. Vuonna 2019 purettiin aiempina vuosina kertynyttä ruuhkaa, joka saatiin purettua htv-lisäresurssilla ja töiden järjestelyillä kevään 2019 aikana. Rekisteröintipäätöksiä tehtiin 560 kpl, joista vuoden 2019 rekisteröintejä oli 302 kpl. Vuonna 2019 vireille tulleet rekisteröinnit ovat toteutuneet alle tavoiteajan.

Varhaiskasvatuksen kanteluiden osalta käsittelyajat olivat huomattavan pitkät, tavoitteelliseen aikaan 8 kk ei päästy (ESAVI 12,4 kk). Poikkeama johtui vuosina 2017-2018 kasaantuneesta ruuhkasta. Tämä tulee edelleen rasittamaan vuoden 2020 tulosta/tavoitetta, kunnes ruuhka saadaan purettua myös varhaiskasvatuksen kanteluiden ratkaisujen osalta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Ei poikkeamia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kantelujen käsittelyaikaa saatiin merkittävästi lyhennettyä edellisestä vuodesta, joskin se ylittyi edelleenkin jonkin verran. Edellisiltä vuosilta kertynyttä ruuhkaa purettiin rekrytoimalla kantelujen käsittelyyn määräaikaista lisäresurssia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ei poikkeamia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kantelujen keskimääräinen käsittelyaika ylitti tulossopimuksessa asetetun tavoitteen, koska vuoden aikana ratkaistiin muutamia pitkään vireillä olleita kanteluja. Kanteluruuhka saatiin purettua vuoden loppuun mennessä.

Yksityisten varhaiskasvatuksen rekisteröinti

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen rekisteröintien käsittelyajat ylittivät tulossopimuksessa asetetun tavoitteen. Ruuhkaa, joka on syntynyt mm. palvelukentässä tapahtuneiden yritysostojen seurauksena, ei saatu työjärjestelyjen avullakaan purettua vuoden loppuun mennessä.

Lapin aluehallintovirasto

Ei poikkeamia.