Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Palvelukykyä ja laatua seurataan aluehallintovirastoille yhteisten palvelutavoitteiden toteumina. Palvelukyvyn toteutumista mitataan aluehallintovirastoissa suoritteiden käsittelyaikoina (keskimääräinen käsittelyaika, mediaani) ja toiminnan kattavuus- ja toteutumisasteina. Strategiakauden 2016-2019 tavoitteiden määrittelyssä on tapahtunut pieniä muutoksia kuluneen kauden aikana, joten kattavaa seurantatietoa ei kaikilta osin ole vielä kertynyt riittävästi.

Aluehallintovirastoille on asetettu kantelujen käsittelyajan tavoitetasoksi keskimäärin 8 kuukautta. Vuonna 2019 aluehallintovirastoissa kanteluasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,9 kuukautta ollen samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Käsittelyajat olivat eri aluehallintovirastoissa 4,5-8,8 kuukautta. Aluehallintovirastossa kantelujen keskimääräiset käsittelyajat on saatu pidettyä tavoiteajassa, vaikka vireille tulleiden kantelujen määrä on kasvanut 16,5 % vuodesta 2018. Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittelyajoissa tulee huomioida muistutusmenettelyyn siirrettyjen kantelujen määrän vaihtelut aluehallintovirastoittain. Muistutusmenettelyyn siirrettyjen kantelujen suhteellinen osuus oli 25,0 % vireille tulleiden sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen määrästä. Eri aluehallintovirastojen kesken oli merkittäviä eroja siirrettyjen kantelujen prosenttiosuuksissa, jotka vaihtelivat 20,2-35,4 %:n välillä.

Sote-valvontaohjelman vuoden 2019 painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, alueelliset tilaisuudet ja muut valvontatoimenpiteet toteutuivat kaikissa aluehallintovirastoissa annetun tavoitteen mukaisesti.

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa lupahakemuksissa painotettu käsittelyajan keskiarvo ylitti asetetun tavoiteajan (keskimäärin 10 kk) Etelä-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta. Vuoteen 2018 verrattuna keskimääräinen käsittelyaika on parantunut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 2,3 kuukautta, kun taas muilla aluehallintovirastoilla (Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi) keskimääräiset käsittelyajat pitenivät 0,5-4,4 kuukautta. Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevissa ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-asioissa aluehallintovirastojen mediaanikäsittelyaika 10,5 kuukautta oli 10 kuukauden tavoiteaikaa 0,5 kuukautta lyhyempi. Merkittävin ylitys oli Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla, joka ylitti tavoiteajan 14,7 kuukaudella. Vesilain mukaisissa lupa-asioissa 6 kuukauden mediaanikäsittelyajan ylitti kolme aluehallintovirastoa.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa asiat käsiteltiin asetetussa tavoiteajassa. Muissa aluehallintovirastoissa mediaanikäsittelyajan tavoite ylittyi (Etelä-Suomi 1,7 kk, Itä-Suomi 3,8 kk ja Pohjois-Suomi 4,3 kk).

Alkoholiluvat käsiteltiin vuonna 2019 kaikissa aluehallintovirastoissa asetetussa tavoiteajassa (keskimääräinen käsittelyaika 1 kk) edellisvuoden malliin. Painotetut keskiarvot olivat kaikki tavoitteeksi asetetun käsittelyajan mukaisia vaihdellen 0,5-0,8 kuukauteen.

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat käsiteltiin aluehallintovirastoissa asetetussa tavoiteajassa (keskimääräinen käsitttelyaika 2 kk) Etelä-Suomen aluehallintovirastoa lukuun ottamatta, jossa tavoiteaika ylitettiin 0,4 kuukaudella. Kun näitä palveluntuottajien lupien käsittelyaikoja tarkastellaan erikseen, niin yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien lupa-asioissa kaikkien aluehallintovirastojen yhteinen tavoiteaika ylitettiin 0,7 kuukaudella. Käsittelyaikojen tavoite ylitettiin 0,2-1,9 kuukaudella Lapin aluehallintovirastoa lukuun ottamatta, jossa asiat pystyttiin käsittelemään annetussa tavoiteajassa.

Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelmien (toteutetut selvitykset, tarkastukset) toteutumisasteen tavoitteeksi asetettu 100 % saavutettiin täysin viidessä aluehallintovirastossa Itä-Suomea lukuun ottamatta, jossa toteutumisaste oli 90 %.

Taulukko 1.5.3. Aluehallintovirastojen toiminnallisten tulostavoitteiden toteumat vuodelta 2019