Pelastustoimi ja varautuminen

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Pelastustoimi ja varautuminen

Aluehallintovirastojen pelastustoimea koskevassa ohjauksessa ja valvonnassa pyrittiin lisäämään ennakoivaa ohjausta toteuttamalla ohjaus- ja valvontakäyntejä pelastuslaitoksiin. Tapaamisissa käytiin läpi muun muassa toimintavalmiuteen, palvelutasopäätöksiin ja pelastuslain 47 §:ssä säädettyä pelastustoimen suunnitelmien laatimisvelvoitetta ja -aikataulua.

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Pelastustoimi ja varautuminen

Pelastustoimea koskevien hallintokanteluiden määrä pysyi vuoden aikana edellisten vuosien tasolla ja hallintokantelut pystyttiin käsittelemään pääsääntöisesti tavoiteajassa.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Pelastustoimi ja varautuminen

Aluehallintovirastoissa käynnistyi syksyllä 2019 kanteluiden käsittelyn digitalisointi -projekti osana ATOMI-hanketta, jonka myötä pelastustoimea koskevien hallintokanteluiden käsittely digitalisoituu.  

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Pelastustoimi ja varautuminen

Aluehallintovirastot järjestivät alueellisia maanpuolustuskursseja yhteistyössä puolustusvoimien kanssa suunnitelman mukaisesti. Alueelliset valmiusharjoitukset yhteistyössä Pelastusopiston kanssa pystyttiin järjestämään, mutta harjoitusten yhteiseen valmisteluun ja kehittämiseen ei kyetty riittävällä tavalla. Aluehallintovirastot laativat keväällä 2019 virastoittain varautumisen vuosiraportin sisäministeriölle sekä tuottivat Huoltovarmuuden alueelliset tilannekatsaukset.

Aluehallintovirastojen varautumista yhteensovitettiin sisäministeriön asettamassa varautumisen yhteistyöryhmässä, joka kokoontui säännöllisesti vuoden 2019 aikana.

Alueellisen valmiustoimikuntatyöskentelyn lisäksi aluehallintovirastot osallistuivat kukin toimialueellaan aloittaneiden alueellisten varautumisrakenteiden (turvallisuus-/varautumisfoorumit ja vastaavat) toimintaan sisäministeriön ohjeiden mukaisesti niiden pelastuslaitosten ja maakuntien alueella, joissa varautumisrakenteet toimivat.

Aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueille tuli vuoden 2019 alusta alkaen uutena tehtävänä öljyvahinkojen torjuntaan liittyvä valvontavelvollisuus, joka on seurausta asiaan liittyvistä laki- ja vastuumuutoksista. Tähän liittyvät yhteistyörakenteet ovat osittain vielä tarkentumatta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti metsäpalojen tähystyslentotoiminnan koko Suomen alueelle.

Muut yhteiset tavoitteet

Pelastustoimi ja varautuminen

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

Pelastustoimen nopean avun saatavuuden (toimintavalmiusaika) osalta aluehallintovirastot kokosivat yhteisen tarkasteluraportin.

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet

Suomalaisessa ja eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä viime vuosina nopeasti tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen tehtäväkentän muuttumiseen alueellisella tasolla. Aluehallintovirastojen varautumiseen liittyvät tehtävät jatkoivat laajentumistaan ja monimuotoistumistaan vuoden 2019 aikana.

Toimintaympäristön ja turvallisuusympäristön muutokset edellyttivät lisätoimenpiteitä aluehallintovirastoissa. Keskeiseksi kehitettäviksi kohteiksi tunnistettiin muun muassa pelastustoimen palvelutason proaktiivisen valvonnan ja yhteistoiminnan edistäminen, sisäministeriön tukeminen pelastuslain ja valmiuslain tarkoittamissa väestönsuojelutehtävissä sekä muissa poikkeusoloja koskevissa kansallisissa järjestelyissä ja valmiuksissa, kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa, alueellisen varautumisen yhteensovittamiseen liittyvissä tehtävissä sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuus- ja valmiussuunnittelun edistämiseen liittyvissä tehtävissä. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset tuli huomioitavaksi myös alueellisissa valmiusharjoituksissa ja alueellisilla maanpuolustuskursseilla. Aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueilla jatkui tilanne, jossa pelastustoimen valvontaan ja varautumisen yhteensovittamiseen liittyvissä tehtävissä on ollut ongelmia saavuttaa tulostavoitteita.

Suuret poikkeamat

Pelastustoimi ja varautuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei resurssivajeen vuoksi pystynyt edistämään alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua. Alueellisen varautumisen yhteensovittamisessa ja pelastustoimen valvonnassa ei myöskään riittäviltä osin päästä kokonaisvaltaiseen tavoitteeseen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki tarkastuksen myönnettyjen pelastustoimen valtionavustusten käytöstä. Lounais-Suomen aluehallinvirasto ei resurssivajeesta johtuen pystynyt riittävästi yhteensovittamaan alueellista varautumista. Aluehallintovirastolla oli myös vaikeuksia järjestää alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämiseen tarkoitettuja tilaisuuksia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Ei poikkeamia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston suorittama pelastustoimen valvonta ei ollut kattavaa resurssitilanteen takia. Paikallisen turvallisuussuunnittelun tukemiseen ei pystytty panostamaan riittävästi. Matti-hankkeen tukemisen kautta pystyttiin edistämään alueellisen ennakoivan turvallisuustilannekuvan kehittämistä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ei ole ollut pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueelle suunnattuja henkilöresursseja alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämiseen eikä tähän liittyvää työtä ole vastuualueella kyetty tekemään. Alueellisen varautumisen yhteensovittamisessa ja valmiusharjoitusten järjestämisessä ei ole kyetty riittävän tavoitteelliseen ja kattavaan työhön. Sote- ja maakuntavalmistelun takia aluehallintovirasto ei järjestänyt valmiusharjoitusta vuonna 2019. Pelastustoimen valvonnassa ei myöskään kyetty riittävään tasoon ja kattavuuteen, mikä on johtunut pääasiassa henkilöresurssivajeesta pitkäaikaisen pelastusylitarkastajan eläköidyttyä ja uuden virkamiehen rekrytointiprosessin lykkäännyttyä. Osasyynä on lisäksi ollut vilkas metsäpalolentokesä ja toiminnan kehittämisen vaatima työ, joka on ollut pois muista vastuualueen pelastustoimen tehtävistä.

Lapin aluehallintovirasto

Ei poikkeamia.