Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Ennakoivaa ohjausta lisättiin alueellisia tilaisuuksia järjestämällä, osana normaalia asiakasohjausta, kuntien ja palveluntuottajien ohjaus- ja arviointikäynneillä sekä ohjauskirjeillä. Omavalvontaa tuettiin koulutustilaisuuksin sekä ohjauksellisin toimenpitein mm. seudullisilla tilaisuuksilla. Edellä mainitusta huolimatta jälkikäteisvalvonta lisääntyi sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Tämä näkyi kantelujen ja reaktiivisen valvonnan määrien lisääntymisenä. Suunnitelmallista valvontaa tehtiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaisesti. Valvontakäyntejä kohdennettiin riskiperusteisesti.

Vireille tulleiden sosiaalihuollon kantelu- ja valvonta-asioiden lukumäärä kasvoi merkittävästi kaikissa aluehallintovirastoissa vuoden 2019 aikana verrattuna aiempiin vuosiin. Ilmoituksista suurin osa kohdentui vanhustenhuoltoon, mutta asioita tuli vireille myös muilta toimialoilta aiempaa enemmän. Mielenterveys- ja päihdepalveluista tuli vähän asiakkaiden ja omaisten yhteydenottoja, mutta tehdyissä valvonnoissa havaittiin valvonnan tarvetta ja vastaavia epäkohtia kuin vanhus- ja vammaispalveluissa. (Kuviot 1.2.1., 1.2.2. ja 1.2.3.)

Vuoden 2019 aikana vanhustenhuollon ja lastensuojelun valvontaan saatiin lisäresursseja, mutta sosiaalihuollon lisääntyneiden kanteluiden ja reaktiivisen valvonnan määrät painottivat toimintaa edelleen näiden asioiden käsittelyyn ennakollisen ohjauksen kustannuksella. Suunnitelmaperusteista valvontaa pystyttiin lisäämään jonkin verran LAAVIssa ja LSSAVIssa, samaan aikaan sosiaalihuollon reaktiivinen valvonta lisääntyi kaikissa aluehallintovirastoissa. (Kuvio 1.2.4.)

Terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioiden osalta vireille tulleiden asioiden trendissä oli hieman vaihtelua. Osassa aluehallintovirastoja lukumäärät pysyivät lähes ennallaan, mutta ESAVIn kanteluiden määrässä, ISAVIssa sekä kanteluasioissa että reaktiivisen valvonnan asioissa ja LSSAVIssa valvonta-asioissa näkyi nouseva trendi edellisiin vuosiin verrattuna. Terveydenhuollon valvonta-asioissa pysyttiin lähes edellisen vuoden tasolla. (Kuviot 1.2.5. ja 1.2.6.)

Terveydenhuollossa suunnitelmaperusteista valvontaa pysyttiin kasvattamaan jonkin verran lukuun ottamatta ESAVIa ja ISAVIa. Reaktiivinen valvonta lisääntyi kaikilla alueilla. (Kuvio 1.2.7.)

Valtakunnallisen vanhustenhuollon keskustelun myötä toimintayksiköiden henkilökunta teki useita epäkohtailmoituksia ja kanteluita henkilöstön riittävyydestä ja sen seurauksena asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Sosiaalihuollossa vanhustenhuollon epäkohtailmoitukset ja kantelut koskivat useimmiten henkilöstömitoitusta ja -rakennetta, vastuuhenkilökysymyksiä, puutteita hoidon laadussa sekä ruuan laadussa ja tarjoilussa, lääkehoitoa, asiakasturvallisuutta ja sairaan- ja terveydenhoidon puutteita asumispalveluyksiköissä, kehitysvammahuollossa itsemääräämisoikeuksiin liittyviä asioita ja lastensuojelussa määräaikoja. Lisäksi kanteluissa esitettiin tyytymättömyyttä mm. kunnan kotihoidon toimintaan ja päätöksentekoon palveluista sekä hoivan ja palvelujen laatuun ja asiakkaiden kohteluun sekä kotihoidossa että tehostetun asumispalvelun yksiköissä.

Kuntavalvonnoissa havaittiin, että osa kunnista ei tiedostanut valvontavelvoitettaan ostopalveluiden osalta, esimerkiksi palvelujen asianmukaisuutta ei valvottu.  Kuntien vähäinen valvonta näkyi aluehallintovirastoon tulleiden epäkohtailmoitusten ja kantelujen määrässä. 

Vanhustenhuollon, vammaispalvelujen ja lastensuojeluasioita oli vireillä aiempia vuosia enemmän ja henkilöstö työskenteli paineisissa tilanteissa. Aluehallintovirastoissa oli henkilövaihdoksia ja vuoden aikana rekrytoitiin runsaasti sekä uusia vakinaisia, että määräaikaista henkilöitä mm. vanhustenhuollon ja lastensuojelun ohjaukseen ja valvontaan.  Uusien perehdyttäminen hidasti osaltaan kantelu- ja valvonta-asioiden käsittelyä. Saadut lisäresurssit nopeuttavat tulevaisuudessa asioiden käsittelyä. Vuoden 2019 aikana useita aluehallintovirastojen viranhaltijoita osallistui myös LUOVA-viraston valmisteluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vireillä olevat asiat olivat osittain aiempaa vaativampia ja monimutkaisempia. Erityisesti suuret organisaatiot toivat haasteita valvontaan eikä tieto kantelu- ja valvontapäätöksistä aina kulkeutunut organisaation johdolta toimintayksiköihin saakka. Aluehallintovirastot joutuivat myös käyttämään aiempaa vahvempia valvonnan keinoja.

Valvonnan painopisteen siirtämisessä omavalvontaa korostavaksi oli ongelmia. Ohjauksen ja neuvonnan tarvetta esiintyi edelleen. Omavalvonnan tarkoitusta ja merkitystä oman toiminnan laadun ja valvonnan välineenä ei mielletty osaksi liiketoimintaa. Ongelma näyttäytyi omavalvontasuunnitelmien puuttumisena ja vajavaisuuksina, erityisesti alkoholihallinnossa ja joillakin sosiaalihuollon erityisaloilla. Sosiaalihuollossa suunnitelmat olivat hyvin yleisellä tasolla. Puutteita oli myös omavalvonnan toimimisessa kehittämisen ja nopean reagoinnin välineenä. Alkoholihallinnossa omavalvontasuunnitelmat olivat edelleen monessa anniskelupaikassa heikolla tasolla ja niihin jouduttiin pyytämään korjauksia ja täydennyksiä. Valvovalta viranomaiselta puutteet vaativat suunniteltua enemmän panostusta ohjaukseen.

Alkoholihallinnossa panostettiin luvanhaltijoiden omavalvonnan tukemiseen ja ohjaamiseen. Luvanhaltijoita ja -hakijoita ohjeistettiin asianmukaisen ja laadullisen omavalvontasuunnitelman laatimisessa luvan haku- tai muutosvaiheessa. Alkoholihallinnon riskiarvioon perustuva valvontakäyntien osuus valvontakohteista oli valtakunnallisesti 27 %. Omavalvontaa tukevien, neuvovien riskiperusteisten tarkastuskäyntien osuus kaikista tarkastuksista oli valtakunnallisesti 38,5 %. Paikallisia ohjaus ja koulutustilaisuuksia järjestettiin valvontaohjelman mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollossa painopiste oli ennakoivassa ohjauksessa. Terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan arviointi- ja ohjauskäynnit toteutettiin valvontayksiköihin. Terveydensuojelun kantelu- ja valvonta-asioiden määrissä ei edellisiin vuosiin verrattuna ollut merkittäviä muutoksia. Vireille tulleet kantelut olivat monimutkaisempia ja liittyivät usein koulujen sisäilmaongelmiin. Kanneltiin yleensä koko koulun asioista mukaan lukien opetuksen järjestäminen.

Aluehallintovirastot toteuttivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä omien verkostojensa kanssa.

MMMn hallinnonalan lainsäädännössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toimintaympäristössä maatalouselinkeinon ahdinko heijastui eläinten hyvinvointiin ja vakavat eläinsuojelutapaukset työllistivät myös aluehallintovirastoa.  Kunnallisten valvontaeläinlääkäreiden vaihtuvuus ja pitkät virkavapaudet heikensivät joillakin alueilla paikallista eläinsuojeluvalvontaa. Aluehallintovirastoihin myös viestitettiin valvontaeläinlääkäreiden lisäresurssitarpeesta. Aluehallintovirastot pyrkivät tukemaan valvontaeläinlääkäreitä tarpeen ja resurssien mukaan.

Lemmikkien liikkuvuus sekä sisämarkkinoilla että rajojen yli on vakiintunutta. Huolimatta aikaisempien vuosien tehovalvonnasta ja aktiivisesta tiedottamisesta lemmikkieläinten sisämarkkinakaupassa todettiin toistuvasti puutteita. Eläinten laittoman tuonnin viranomaisyhteistyö edistyi hyvin vuoden aikana. Vireille tulleiden asioiden ja vireillä olevien asioiden määrissä oli vaihtelua aluehallintovirastoittain. Eläintautivalmius oli voimakkaasti esillä. Varautuminen afrikkalaiseen sikaruttoon ja joidenkin aluehallintovirastojen alueilla lisääntyneet eläintautitapaukset työllistivät normaalia enemmän kyseisiä aluehallintovirastoja.  Kanteluiden määrä myös lisääntyi joidenkin aluehallintovirastojen toimialueella. Tietojärjestelmien kehittäminen ja toimimattomuus (VATI ja Ruokaviraston rekisterit) vaikeuttivat työskentelyä.  Elintarvikevalvonnan asioiden määrä pysyi vakaana.  Arviointi- ja ohjauskäynnit vakiintuivat osaksi ohjausta.

Tehtäviä priorisoitiin tulossopimuksen mukaisiin kohteisiin. Maakuntauudistusvalmistelun päättyminen selkeytti tilannetta jonkin verran, kun resursseja voitiin hyödyntää virastojen olemassa oleviin substanssitehtäviin. Henkilöstön tehtävänkuvia tarkistettiin ja suunnattiin resursseja tehtäviin, joissa oli eniten tarvetta. Otantatarkastuksia varten tarvittavia tietoja saatiin Ruokavirastolta edelleen viiveillä. ELY-keskukset saivat tiedot huomattavasti AVI:ja aiemmin, joten tarkastusten yhteensovittaminen ei kaikissa aluehallintovirastoissa toteutunut optimaalisesti.

Kilpailu- ja kuluttajahallinnossa keskityttiin toimintasuunnitelmaan kirjattujen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) käynnistämien valvonta- ja selvityshankkeiden toteuttamiseen. Kuluvan vuoden aikana joissakin aluehallintovirastoissa henkilöstöresurssit vähenivät aiempaan verrattuna. Vuoden tavoitteet asetettiin aiempaa matalammalle tasolle ja esimerkiksi oma-aloitteisia hinnan ilmoittamisen ja mittauslaitelain mukaisia valvontatarkastuksia ei juurikaan tehty. Myöskään AVIen tulostavoitteena vuonna 2019 olevaa energialuokkien ilmoittamisen valvontaa asuntojen markkinointiaineistoissa ei voitu toteuttaa kaikissa aluehallintovirastoissa täysipainoisesti.

Avien kilpailu- ja kuluttajahallinnon toimintaa suunnattiin viime vuosina uudelleen ennakoiden muuttuvia toimintatapoja ja tilannetta, jossa nämä tehtävät siirtyisivät KKV:lle vuoden 2021 alusta. Kilpailu- ja kuluttajatehtävien toimintasuunnitelmaan kirjattiin hankkeita ja koulutusta, jotka huomioivat uudet osaamisen kehittämistarpeet. Aluehallintouudistuksen raukeamisen myötä Luova-viraston valmistelu päätettiin. Tämä aiheutti myös sen, että AVIen kilpailu- ja kuluttajatehtävien siirtyminen KKV:oon ei toteudu suunnitellun mukaisesti.

Kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden luotettavuuden arviointi lisäsi vireillä olevien asioiden määrää ja rekisteri-ilmoitusten käsittelyyn menevää aikaa lähes kaikissa aluehallintovirastoissa. Ennakoivan ohjauksen, omavalvonnan ja riskiperusteisen valvonnan osuus vaihteli aluehallintovirastoittain. Toisissa aluehallintovirastoissa tehtiin valvontaa enemmän ennakoivasti ja vuorovaikutteisesti, toisissa tällainen toiminta taas oli vähäisempää ja tapauskohtaista.

Aluehallintovirastojen yhteistyötä kiinteistönvälitysliikkeiden rekisteröinti- ja valvontatehtävässä lisättiin viime vuosien aikana onnistuneesti (mm. valtakunnallisia skype-kokouksia, yhteisiä tiedotteita ja linjauksia sekä uudistettiin ja yhtenäistettiin valvonnan toimintatapoja).

Tulossopimukseen oli kirjattu valtakunnallisiin toimintamallikokeiluihin liittyvä TEM:n ja AVIen selvitystehtävä siitä, miten kiinteistönvälitysliikkeiden rekisteröinnin ja -valvonnan tehtävät tulisi valtakunnallisesti järjestää. ESAVI kokosi selvityksen, jonka käsittely aluehallintovirastossa oli käsittelyprosessissa vuoden päättyessä.

Kuvio 1.2.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut, vireille tulleet vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.2. Sosiaalihuollon kantelut, vireille tulleet vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.3. Sosiaalihuollon valvonta-asiat, vireille tulleet vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.4. Sosiaalihuollon suunnitelmaperusteinen ja reaktiivinen valvonta vuosina 2017-2019

Kuvio 1.2.5. Terveydenhuollon kantelut, vireille tulleet vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.6. Terveydenhuollon valvonta-asiat, vireille tulleet vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.7. Terveydenhuollon suunnitelmaperusteinen ja reaktiivinen valvonta vuosina 2017-2019

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Alkuvuodesta vireille tulleiden asioiden kasvu ja samaan aikaan lisääntyneet median tietopyynnöt hidastivat asioiden valmisteluprosessia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluissa saavutettiin kuitenkin valtakunnallisesti käsittelyaikatavoite (8 kk) sen ollen 6,6 kk. Yli kahdeksan kuukauden käsittelyaika oli ESAVIssa ja LSAVIssa.

Sosiaalihuollossa km. käsittelyaika oli valtakunnallisesti 7,2 kk ja terveydenhuollossa 6,3 kk. Sosiaalihuollon kanteluissa määräajan (8 kk) ylityksiä oli ESAVIssa (12,9 kk) ja terveydenhuollossa LSAVIssa (9,6 kk). Lastensuojelun kanteluiden käsittelyaika oli km. 8,2 kk. Määräajan ylityksiä oli ESAVIssa (13,2 kk), ISAVIssa (8,8 kk) ja PSAVIssa (9,8 kk).

Osassa aluehallintovirastoja sote-kanteluiden lukumäärät pysyivät lähes ennallaan, mutta ESAVIssa, ISAVIssa ja LSSAVIssa vireille tulevien kanteluiden määrät lisääntyivät edellisiin vuosiin verrattuna. PSAVIssa nämä laskivat.

Vaikka vireillä olevat asiat olivat aiempaa vaativampia, aveissa ratkaistiin ennätyksellinen määrä kanteluasioita ja suurimmassa osassa aveja lyhennettiin kanteluiden ratkaisuaikoja, mihin päästiin mm. siirtämällä sote-kanteluita muistutuksena käsiteltäväksi. Kaikkien kanteluiden siirtoprosentti oli 25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden siirtoprosentit aveittain olivat: ISAVI 35 %, PSAVI 30 %, ESAVI 26 %, LSSAVI 34 %, LSAVI 34 % ja LAAVI 28 %. Tapauksia arvioitiin tarkemmin ja lisättiin kevennettyä tai tiivistettyä käsittelyä mm. kirjevastauksina. (Kuvio 1.2.8. ja 1.2.9.)

Kuvio 1.2.8. Terveydenhuollon kantelujen käsittelyajat vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.9. Sosiaalihuollon kantelujen käsittelyajat vuosina 2015-2019

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Sosiaali- ja terveydenhuollon vireille tulleiden lupa-asioiden kasvu taittui edellisestä vuodesta. Sosiaalihuollon lupamäärissä kasvua oli ESAVIn alueella, terveydenhuollon osalta uusien vireille tulevien lupamäärien kasvu kääntyi laskuun koko maassa. (Kuviot 1.2.10. ja 1.2.11.)

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien lupien tavoitekäsittelyaika 2 kk toteutui valtakunnallisesti. Pisimmät käsittelyajat olivat ESAVIlla (2,4 kk) ja lyhimmät käsittelyajat PSAVIlla (1,4 kk). Erikseen tarkasteltuna sosiaalihuollon osalta tavoitetta kahden kuukauden käsittelyajasta ei saavutettu. Sosiaalihuollon palvelutuottajien lupien käsittelyaika oli 2,7 kk. Ylitystä oli lähes kaikilla aveilla. LAAVI pysyi käsittelyajassa. 

Terveydenhuollon lupahallinnossa lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 1,9 kk eli tulostavoitteessa pysyttiin valtakunnallisesti. ESAVIssa käsittelyaika oli hieman yli tavoitteen (2,5 kk), lyhyin käsittelyaika oli PSAVIssa (1,1 kk). Kliinisen mikrobiologian lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 4,2 kk. Tämä johtui pääsiassa THLn lausuntojen pitkistä käsittelyajoista. Tartuntatautilain muutoksen myötä kliinisen mikrobiologian laboratorioiden lupaprosessi uusittiin.

Itsenäisten ammatinharjoittajien ilmoitusten käsittelyä hidasti sähköisen asioinnin toimimattomuus sekä USPAn lisääntynyt käyttö. Ajoittain myös kirjaamo oli niin ruuhkainen, että hakemusten/ilmoitusten vireilletulo viivästyi. Huonosti toimivien tietojärjestelmien lisäksi lupahallintoa työllisti joustamaton lainsäädäntö. Sähköisen lupapalvelun kattavuustavoitteeseen (60 %) ei päästy. Kattavuus nousee kuitenkin vuosittain. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikki toiminnanharjoittajat eivät vielä laittaneet asioita sähköisesti vireille. Alkoholihallinnossa vain puolivuosi- ja vuosi-ilmoituksissa oli sähköinen asiointimahdollisuus.

Alkoholihallinnossa aluehallintovirastot käsittelivät alkoholilain kokonaisuudistusta edeltävinä vuosina keskimäärin alle 9 000 asiaa vuodessa. Alkoholilain uudistus kasvatti vuonna 2018 alkoholijuomien anniskeluun ja vähittäismyyntiin liittyvää työmäärää 4 629 käsitellyn asian verran.  Vuonna 2019 suurin piikki oli ohi, mutta asioita käsiteltiin edelleen yli 1 500 enemmän kuin lain uudistusta edeltävinä vuosina. Määrällisesti eniten työllistivät uudet anniskeluluvat. Alkoholihallinnon lupa-asiat hoidettiin nopeasti. Keskimääräinen käsittelyaika oli 0,6 kk. (Kuvio 1.2.12. ja 1.2.13.)

Valvonta-asioiden määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Alkoholihallinnossa otettiin käyttöön alkoholijuomien anniskelupaikkojen ja vähittäismyyntipaikkojen valvontaa tukemaan sähköinen Wirta-tarkastuspöytäkirjaohjelma. Valvira ja aluehallintovirastot aloittivat myös hankkeen alkoholielinkeinorekisterin uudistamiseksi. Uudistettu alkoholielinkeinorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2021. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alkoholilupien ja -ilmoitusten tekeminen sähköisesti. Uudistuksessa huomioidaan myös asiakkaiden ääni palvelumuotoilun keinoin. Alkoholihallinnossa hyödynnettiin yhteistyöverkostoja ja kehitettiin toimintoja yhteistyössä aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa.

Kiinteistö- ja vuokranvälitysliikkeiden rekisteröinneissä ylitettiin kaikkialla määräaikatavoite (1 kk) käsittelyajan ollessa km. 2,6 kk.

Ympäristöterveydenhuollossa (terveydensuojelu) lupamäärät olivat vähäisiä eivätkä merkittävästi lisääntyneet. Vireillä olevat asiamäärät pysyivät entisellä tasolla. Erityisesti työllistivät sisäilma-asiat, Terveet tilat 2028 hankkeen toimeenpano, valmius- ja varautumisasiat sekä tietojärjestelmien kehittäminen. Kunnallisten valvontaviranomaisten ohjaamiseen VATI-ohjelman käytössä panostettiin.

Kuvio 1.2.10. Sosiaalihuollon luvat, vireille tulleet vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.11. Terveydenhuollon luvat, vireille tulleet vuosina 2015-2019

Kuvio 1.2.12. Aluehallintovirastoissa käsitellyt anniskelu- ja vähittäismyyntiasiat vuosina 2013-2019

Kuvio 1.2.13. Alkoholiluvat, vireille tulleet vuosina 2016-2019

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Aluehallintovirastoissa osallistuttiin aktiivisesti sekä valmiustoimikuntien toimintaan että valmiusharjoituksiin (mm. Kymi19, Lappi19, LSSAVI).  Näissä harjoiteltiin mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvan luomista pitkäkestoisen sähkökatkon tilanteessa.

Muut yhteiset tavoitteet

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta

Asiakkaiden oikeusturvan parantamisen kannalta mennyt vuosi oli sosiaalihuollossa haasteellinen, kun vanhuspalveluja koskenut valtakunnallinen keskustelu lisäsi vireille tulleiden kanteluiden ja valvontailmoitusten määrää ja ruuhkautti käsittelyä. Vuoden aikana saatujen lisäresurssien avulla kanteluruuhkia pystyttiin purkamaan ja valtakunnallisesti käsittelyaikatavoitteessa pysyttiin lukuun ottamatta ESAVIa.  Lastensuojelua koskevien kanteluiden käsittelyaika oli valtakunnallisesti 8,2 kk. Tuo käsittelyaika ylittyi ESAVIssa ja PSAVIssa .

Terveydenhuollon kanteluiden osalta vireille tulleiden asioiden trendissä oli vaihtelua. Osassa aluehallintovirastoja lukumäärät pysyivät ennallaan. LSSAVIn, ESAVIn ja ISAVin kanteluiden määrä kasvoi. Valtakunnallisesti käsittelyaikatavoitteessa pysyttiin lukuunottamatta LSAVIa.

Lastensuojelun sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan tehostaminen

Lastensuojelun ohjaukseen ja sijaishuollon valvontaan saatiin lisäresursseja kaikkiin aluehallintovirastoihin. Ohjausta ja valvontaa suunniteltiin yhdessä sekä rekrytoitiin uusia vakinaisia ja määräaikaisia henkilöitä. Ohjausta ja valvontaa pystyttiin tekemään enemmän ja suunnitelmallisemmin aikaisempaan verrattuna. Mahdollisuudet lasten kuulemiseen käynneillä parantuivat. Ohjausta ja valvontaa tehtiin yhdessä kuntien kanssa sekä järjestettiin kuntatapaamisia, joissa annettiin ohjausta lastensuojelun palvelujen järjestämiseen. Lastensuojelussa nousi voimakkaasti esille se, että lastensuojelun sijaishuollon yksiköt olivat täynnä. Tammikuussa 2020 voimaan tulleita lastensuojelulain muutoksia ennakoitiin ja varauduttiin ajoissa suunnittelemalla valvontamenetelmien kohdentamista niin suunnitelmallisen kuin reaktiivisen valvonnan osalta.

Yhteisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto aluehallintovirastojen ja Valviran kesken

Luova-valmistelu yhtenäisti osaltaan avien toimintatapoja. Atomi-hanke, sen kokeilut ja tuotteet yhtenäistivät toimintaa. Mm. chatbot Aldo ohjasi yhdenmukaisesti lupa-asiakkaita alkoholihallinnossa.  Chatbot suunniteltiin myös soten toimintakertomusasioihin. Vuoden aikana käynnistettiin myös kanteluiden sähköisen käsittelyn hanke. Siihen sisältyi mm. yhteisen ratkaisutietopankin suunnittelu.

Valviran ja avien yhteinen valvontaohjelma, koordinaatioryhmä sekä teemakohtaiset ryhmät ja niissä sovitut menettelytavat yhtenäistivät ja yhdenmukaistivat toimintaa (mm. lupaklinikat, erikoissairaanhoidon ja keskittämisasetuksen sekä perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn valvonta, opiskeluterveydenhuolto, valvontahavaintoraportin valmistelu, lastensuojelun määräaikaisvalvonnat ja vanhustenhuollon valvonta). Erityisesti lupaklinikoiden aloittamista pidettiin hyödyllisenä ja toimintatapoja yhdenmukaistavana tekijänä. Sosiaalihuollossa yhteistyö Valviran kanssa tiivistyi viime vuoden aikana erityisesti vanhuspalvelujen valvontatyössä ja ohjauksessa, jossa uutena toimintatapana luotiin vahva, vuorovaikutteinen yhteistyö reaaliaikaisessa valvonnassa yksiköissä ja valvontakohteissa.  Yhteiset koulutukset ja tiedotteet myös lisääntyivät viime vuoden aikana.

Aluehallintoviraston henkilöstöä osallistui myös tuotekehittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutuksessa kehitettiin uusia ja yhtenäisiä toimintatapoja.

Luova-valmistelussa suunniteltujen keskittämis- ja kohdentamistoimien valmistelua tulee jatkaa AVIen kesken ja kohdentaa tätä kautta osaamista tiettyihin teemoihin, millä taas varmistetaan menettelyjen ja päätösten yhdenmukaisuus koko valtakunnassa. AVI-lain 6a§:n käyttöä tulee edelleen jatkaa.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

Aluehallintovirastot ovat valvoneet perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä yhdenmukaisesti ja käynnistäneet alueilla tarvittavat valvontatoimenpiteet. Yli 7 vuorokautta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus lisääntyi hieman kaikilla alueilla. Valtakunnallisesti 62 % asiakkaista odotti hoitoon pääsyä yli tuon määräajan (v. 2018 ylityksiä 51 %).  Myös lastensuojelun ilmoitusten käsittelyn määräaikoja valvottiin. Aluehallintovirastot tuottivat Valviralle valvontaviranomaisen raportit alueiltaan toimitettavaksi soveltuvin osin THL:n alueellisiin sosiaali- ja terveydenhuollon arviointiraportteihin.

Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta

Monialaiset hyvinvointityöryhmät toimivat hieman eri tavoin eri aluehallintovirastoissa. Joissakin ryhmien toiminta on vakiintunut esim. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toimintana. Ryhmien toimintaa pidettiin kokonaisturvallisuusnäkökulmasta tärkeänä.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön työryhmät kokoontuivat säännöllisesti ja panostivat alueellisen työn ohjaamiseen, suunnitteluun ja yhteistyön kehittämiseen järjestämällä mm. kuntakoordinaattoreiden kokoontumisia, verkostopäiviä, seminaareja sekä ohjaus- ja arviointikäyntejä. Painopiste oli ennakoivassa, informaatio-ohjauksellisessa työssä. Haasteita työhön toivat alueiden erilaisuus, avien maantieteellinen laajuus, kuntamäärä, vahva kaksikielisyys ja alueiden hyvin erilaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön sisällöt ja rakenteet sekä vaihtuvat viranhaltijat kunnissa.

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

Avien edustajat ovat osallistuneet vaihtelevasti ELY-vetoisten alueellisten maahanmuuttoasian yhteistyöryhmien työskentelyyn.

Kiinteistönvälitysliikkeiden luotettavuutta koskevien tietojen toimittamisen valvonta

Selvitystyö viivästyi, koska välitysliikkeet eivät voineet tehdä kyseistä ilmoitusta asian vaatiman sähköisen lomakkeen puuttuessa. Sähköisen lomakkeen valmistuttua helmikuussa 2019 AVIt ilmoittivat välitysliikkeille, että tiedot luotettavuudesta tuli ilmoittaa aluehallintovirastoille 31.5.2019 mennessä. Kaikkia tietoja ei kuitenkaan saatu. Lapin avissa asia hoidettiin määräajassa v. 2018.

Välitysliikerekisteröintiasioita tuli joissakin aluehallintovirastoissa vireille lukumääräisesti aiempaa enemmän. Käsittelyajat pidentyivät mm. siitä syystä, että rekisteröinnin edellytyksenä oleva luotettavuusselvitys tehdään huomattavasti aiempaa laajemmasta henkilöjoukosta ja yritysten ilmoitukset olivat osin puutteellisia. Täydennysten pyytäminen hidasti asian käsittelyä. Välitysliikkeiden kaikille rekisteröintipäätöksille asetettua tavoiteaikaa (1 kk) ei kaikissa aluehallintovirastoissa saavutettu.

Aluehallintovirastoilla oli haasteita tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti kiinteistönvälitysliikkeiden luotettavuutta koskevien tietojen toimittamisen valvonnan ja rekisteröinnin tavoiteaikataulun saavuttamisen osalta. Sen sijaan KKV:n käynnistämät hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti. KKV peruutti taksimarkkinoiden kilpailuolosuhteita koskevan selvityshankkeen ja kotimarkkinoiden kilpailuselvityksen (markkinaselvitys).

Energiatodistusten valvonta asuntojen myynti- ja vuokraustilanteissa

Energiatodistusten osalta valvottiin tehostetusti sitä, että välitysliikerekisteriin merkityt välitysliikkeet noudattivat välitystoiminnassa rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia. Välitysliikkeiden markkinointia valvottiin erityisesti Etuovi.com, Oikotie.fi ja Vuokraovi.com -verkkosivustoilta ja välitysliikkeiden omilta verkkosivuilta löytyvistä kohdeilmoituksista. Lisäksi osa aveista seurasi lehti-ilmoituksia. ISAVIn osalta tämä valvonta ei toteutunut suunnitellusti. ESAVIssa  energiatodistusvalvonta toteutui lähes täysimittaisesti.

Valtakunnalliset toimintamallikokeilut

AVIen yhteistyötä kiinteistönvälitysliikkeiden rekisteröinti- ja valvonta-asioissa lisättiin onnistuneesti (mm. pidettiin valtakunnallisia Skype-kokouksia, laadittiin yhteisiä tiedotteita ja linjauksia sekä uudistettiin ja yhtenäistettiin valvonnan toimintatapoja).

Suuret poikkeamat

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön vireille tulleiden kantelujen määrä lisääntyi 150 kantelulla (20 %:lla) edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä huolimatta kantelujen keskimääräinen käsittelyaika pysyi alle asetetun tavoitteen 8 kuukautta. Osin tavoite saavutettiin siirroilla muistutuksena käsiteltäväksi kantelujen kohdeorganisaation (26 % ratkaistuista kanteluista v. 2019) ja kirjevastausten määrällä (14 % ratkaistuista kanteluista). Kantelujen käsittelyn sisältöä kehitettiin ja prosessi päivitettiin.

Yksityisen terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintiasioiden käsittelyaika ylitti kahden kuukauden tavoitteen, ollen vuoden lopussa keskimäärin 2,4 kuukautta. Syynä tähän olivat mm. odottamattomat poissaolot. Tilannetta korjattiin uusimalla työnjakoja ja päivittämällä käsittelyprosessia.

Asiakkaiden oikeusturvan parantamisen kannalta vuosi oli sosiaalihuollossa haasteellinen, kun vanhuspalveluja koskenut mittava valtakunnallinen keskustelu lisäsi vireille tulleiden kanteluiden ja valvontailmoitusten määrää ja ruuhkautti käsittelyn. Vuodenvaihteessa kaikkia kanteluja oli vireillä 64 % enemmän ja valvonta-asioita 117 % enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kanteluiden käsittelyaikatavoite ei toteutunut ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi ja se oli 12,9 kk. Kantelu- ja valvonta-asioiden lisääntymisen ohella myös tietopyynnöt moninkertaistuivat aikaisempaan nähden. Vuosi oli vaativa henkilökunnalle merkittävästi lisääntyneen työmäärän vuoksi.

ESAVIn rahanpesuvalvontaan vuodesta 2019 suunnitellut uudet virat saatiin täytettyä loppukeväästä toukokuussa. Lisäksi ryhmässä on vuoden 2019 aikana ollut merkittäviä henkilövaihdoksia. Tarkastuskäyntien tavoitetta ei saatu 2019 täytettyä, mutta loppuja 2019 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuskäyntejä jatketaan talvella 2020.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Yksityisen sosiaalihuollon palvelutuottajien lupahakemukset olivat vireille tullessaan usein niin keskeneräisiä, että niistä jouduttiin pyytämään täydennyksiä, mikä viivästytti prosessia. Kun toimitetut asiakirjat ovat riittävät ja asianmukaiset yksityisen sosiaalihuollon luvan saamiseksi, pyrittiin lupa myöntämään viipymättä. Asianhallintajärjestelmästä saatava tieto ei siten täysin kuvaa aluehallintovirastosta riippuvaa tuloksellisuutta.

Aluehallintovirastoon tehtyjä terveydenhuollon kanteluja ja valvontoja kyettiin ratkaisemaan saman verran kuin vuonna 2018. Terveydenhuollon valvontojen määrät lisääntyivät vuonna 2019 lähes 40 % sosiaalihuollon valvontojen määrän kaksinkertaistuessa. Terveydenhuollon kanteluasioita käsittelevää resurssia jouduttiin siirtämään niin sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon valvonta-asioihin. Samalla pyrittiin panostamaan vanhojen vireillä olevien terveydenhuollon kanteluiden ratkaisemiseen, mikä nosti kanteluiden käsittelyajan pituutta siitä huolimatta, että aluehallintovirasto siirsi aktiivisesti asioita muistutuksena käsiteltäväksi.

Kesäkuun 2019 loppuun mennessä tehtyjen alkoholijuomien vähittäismyynnin valvontahavaintojen perusteella havaittiin erityinen syy selvittää alkoholilain 56 §:n vaatimusten mukaisen omavalvonnan toteutuminen vähittäismyynnissä ja tarkastuksia tehtiin suunnitellusta poiketen kaksinkertainen määrä (riskiperusteisesti). Tarkastushavainnot edellyttivät noin 50 %:ssa kohteista vastinepyyntöä ja johtivat ohjaukseen, huomautuksiin sekä seuraamusmaksun asettamisiin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Aluehallintovirastoon tuli poikkeuksellisen paljon epäkohtailmoituksia erityisesti vanhustenhuollon asumispalveluista, mutta myös vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluista. Tämä johti valvontaresurssien uudelleen kohdentamiseen erityisesti sosiaalihuollossa, mutta osittain myös terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa myös kanteluiden määrä kasvoi. Sosiaali- ja terveydenhuollossa valvontaohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta kotihoidon alueellista tilaisuutta, jota ei voitu resurssien puutteen vuoksi toteuttaa.

Kilpailu- ja kuluttajahallinnossa toteutettiin kaikki KKV:n kanssa sovitut selvitykset ja hankkeet. Energiatodistusvalvontahanke jäi toteuttamatta.

Täydentävien ehtojen otantatarkastukset ja eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastukset toteutettiin tavoitteen mukaisesti, kaikkia eläinten hyvinvoinnin otantatarkastuksia ei saatu toteutettua.

Lastensuojelussa purettiin tehokkaasti aikaisempina vuosina kertynyttä kanteluruuhkaa, mikä näkyi edelleen hieman muita kanteluita pidempinä käsittelyaikoina.

Sosiaalihuollossa lupa-asioiden käsittelyaikaa pidensi vanhojen vireillä olleiden asioiden päättäminen.

Kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeiden rekisteröintipäätöksiä viivästytti henkilöstön vaihtuvuus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Suurena poikkeamana voi pitää vireille tulleiden sosiaalihuollon valvonta-asioiden merkittävää, kolminkertaista kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä kaksinkertaistui. Sosiaalihuollon kantelujen määrä lisääntyi 60 %:lla ja terveydenhuollon kantelujen määrä lisääntyi 20 %:lla verrattuna edelliseen vuoteen.

Välitysliikerekisteröintiasioita tuli vireille lukumääräisesti huomattavasti aiempaa enemmän. Tämä vaikutti myös rekisteröintiasioiden käsittelyaikoihin. Käsittelyajat olivat pidempiä kuin aiemmin johtuen myös siitä, että rekisteröinnin edellytyksenä oleva luotettavuusselvitys tehtiin huomattavasti aiempaa laajemmasta henkilöjoukosta ja välitysliikkeiden ilmoitukset olivat osin puutteellisia. Täydennysten pyytäminen hidasti asian käsittelyä. Ensimmäistä kertaa välitysliikeasioiden kaikille rekisteröintipäätöksille asetettua tavoiteaikaa (1 kk) ei edellä mainituista syistä saavutettu LSSAVIssa. Aloitusilmoitusten käsittelyaika oli tavoitteen mukainen (0,6 kk). Tilannetta saatiin hieman parannettua loppuvuoden aikana, kun elinkeinovalvontayksikköön saatiin palkattua lisäresursseja.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Aluehallintovirastoon tuli erityisen paljon uusia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioita vireille.  Sosiaalihuollon valvonta-asioiden määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna mikä ruuhkautti vireillä olevien sosiaalihuollon kanteluasioiden käsittelyä. Myös terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä kasvoi selkeästi aiemmasta.

Valtakunnallinen hoivapalveluihin liittyvä keskustelu lisäsi aluehallintovirastoon tulleiden, erityisesti vanhuspalveluihin liittyvien, epäkohtailmoitusten määrää. Vireille tulleiden valvontatehtävien ja tehtyjen valvontatarkastusten, myös ennalta ilmoittamattomien, määrä lisääntyi huomattavasti. Myös vammaispalvelujen osalta uusien vireille tulevien valvonta-asioiden määrä kasvoi.

Valtakunnalliseksi laajentunut keskustelu lastensuojelun sijaishuollon valvonnasta ja asian saama julkisuus lisäsi sijaishuollon toimintayksiköiden valvontatarvetta alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusia kanteluja tuli edelleen vireille aiempaan tapaan runsaasti. Terveydenhuollossa purettiin kanteluruuhkaa vuoden aikana erityisen tehokkaasti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon käsittelyajat alittivat tulostavoitteet ja olivat AVIen parhaimmat.

PSAVIssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan toiminta on vakiintunutta ja viides toimikausi käynnistyi vuonna 2019. Neuvottelukunnassa on jäseniä (34) laajasti PSAVIn alueen eri toimijasektoreilta.  Yksi neuvottelukunnan keskeisimmistä tavoitteista on tuottaa lisäarvoa alueen kunnille ja kuntayhtymille jakamalla ulkoista ja jäsenten välistä informaatiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaisista asioista ja hyvistä käytänteistä.

Valvonnan painopisteen siirtymisessä omavalvontaa korostavaksi on jossain määrin ongelmia ja puutteita. Ohjauksen ja neuvonnan tarvetta esiintyy edelleen. Omavalvonnan tarkoitusta ja merkitystä oman toiminnan laadun ja valvonnan rutiinivälineenä ei ole vielä täysin mielletty osaksi liiketoimintaa. Ongelma näyttäytyy suunnitelmien puuttumisena ja vajavaisuuksina, erityisesti paikoin alkoholihallinnossa kuin myös joillakin sosiaalihuollon erityisaloilla. Sosiaalihuollossa suunnitelmat ovat hyvin yleisellä tasolla. Puutteita on myös omavalvonnan toimimisessa kehittämisen ja nopean reagoinnin välineenä. Alkoholihallinnon osalta omavalvontasuunnitelmat ovat edelleen monessa anniskelupaikassa heikolla tasolla ja niihin joudutaan tällöin vaatimaan täydennyksiä. Alkoholijuomien vähittäismyynnissä omavalvontasuunnitelmien taso on selvästi paremmalla tolalla. Valvovalta viranomaiselta puutteet ovat vaatineet jossain määrin enemmän panostusta ohjaukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusia kanteluja tuli edelleen vireille aiempaan tapaan runsaasti. Vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta yhteistyössä Valviran kanssa

Terveydenhuollossa purettiin kanteluruuhkaa vuoden aikana erityisen tehokkaasti.

Lapin aluehallintovirasto

LAAVIn osalta poikkeamana voidaan todeta kantelu- ja valvonta-asioiden määrän lisääntyminen sosiaalihuollossa. Määräajoissa kuitenkin pysyttiin käsittelyaikojen osalta. Yksi valvontaohjelman mukainen koulutustilaisuus peruttiin osallistujien puutteen vuoksi.