Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden vireille tulleiden kantelujen ja valvonta-asioiden määrä kasvoi 27,1 % vuoteen 2018 verrattuna. Vuonna 2018 laskua oli 0,7 % vuoteen 2017 verrattuna. Vireille tulleiden kantelu- ja valvonta-asioiden kokonaismäärä oli 9 266 kappaletta vuonna 2019. Vuonna 2018 vastaava luku oli 7 290 kappaletta ja vuonna 2017 luku oli 7 338 kappaletta. Vuoden 2019 aikana vireille tulleiden kantelujen ja valvonta-asioiden kappalemäärissä kasvua oli kaikissa aluehallintovirastoissa. Luvut eivät sisällä aluehallintovirastojen työsuojelun ja alkoholihallinnon valvonta-asioita.

Vuonna 2019 aluehallintovirastoissa ratkaistiin 3 761 kanteluasiaa. Ratkaistujen kantelujen määrä nousi 398 kappaleella vuodesta 2018, joka on 16,1 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2018 ratkaistiin 3 240 kantelua. Vuonna 2019 tuli vireille 4 069 kantelua, mikä on 16,5 % enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 vireille tulleiden kantelujen määrä oli 8,2 % enemmän kuin samana vuonna ratkaistujen kantelujen määrä. Kantelujen osalta suurimmat volyymit olivat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanteluissa. Muiden kantelujen ryhmään lasketaan mukaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston erikoistumistehtävän, vankien ja puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevat kantelut, joita ratkaistiin 34 kappaletta. Kanteluasioita tuli vireille enemmän kuin mitä pystyttiin ratkaisemaan saman vuoden aikana pl. varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kantelut, joissa pystyttiin tekemään ratkaisuja enemmän kuin asioita tuli vireille saman vuoden aikana.

Aluehallintovirastojen yhtenä tavoitteena on asiakkaiden oikeusturvaa koskevien asioiden ratkaiseminen aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin. Tilinpäätöksessä esitetään vireillä olevien kantelujen, valvonta-asioiden ja lupien määrät. Vuoden 2019 lopussa oli vireillä 2 450 kantelua. Vireillä olevien kantelujen määrä nousi 13,9 % vuoteen 2018 verrattuna. Vuoden 2018 lopussa oli vireillä 2 151 kantelua. Verrattuna vuoden lopussa 2019 vireillä olleiden kantelumäärien kehitystä vuoden 2018 lopun tilanteeseen, oli määrä noussut kaikissa kanteluluokissa (sosiaalihuollon kantelut 33,0 %, terveydenhuollon kantelut 0,5 %, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kantelut 8,1 % ja muut kantelut 17,1 %). Muihin kanteluasioihin luetaan hallinto- ja kunnalliskantelut sekä pelastustointa, poronhoitoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä vankien ja puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevat kantelut. (Kuvio 1.5.1. ja kuvio 1.5.2.)

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelukäsittelyssä muistutusmenettelyyn siirrettyjen kantelujen hyödyntämisen prosenttiosuus nousi 1,7 % kasvaen kappalemääräisesti 180 kappaleella vuoteen 2018 verrattuna. Sen sijaan aluehallintovirastojen kesken oli suuria muutoksia siirroissa, suhteellinen osuus vaihteli aluehallintovirastojen kesken 20,2-35,4 %.

Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimuksia ja lausuntoja ratkaistiin 734 kappaletta vuonna 2019. Ratkaistuksi tuli 17 ratkaisua enemmän kuin edellisenä vuotena. Vireille tulleiden asioiden määrä on noussut hieman, nousua oli 2,8 % vuoteen 2018 verrattuna. Kasvua oli kolmella aluehallintovirastolla, joista suurin kasvu oli Itä-Suomen aluehallintovirastolla 51,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti laskua oli kolmella aluehallintovirastolla, joista suurin lasku oli Lapin aluehallintovirastolla 42,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asioita oli vuoden 2019 lopun tilanteessa vireillä 56 kappaletta, joka oli 7,7 % vireille tulleiden oikaisuvaatimusten ja lausuntojen määrästä. Käsittelytilannetta voidaan pitää hyvänä.

Vuonna 2019 ratkaistiin ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita 1 132 kappaletta, joka on 1,0 % (11 kpl) päätöstä vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin ratkaistuja lupa-asioita oli 1 143 kappaletta. Vuonna 2019 vireille tuli 1 063 lupa-asiaa, joka on 9,0 % (105 kpl) lupa-asiaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2019 lopussa oli vireillä 971 lupa-asiaa, kun niitä vastaavasti oli vireillä vuoden 2018 lopussa 1 017 kappaletta. (Kuvio 1.5.3. ja kuvio 1.5.4.)

Aluehallintovirastot antoivat 9 919 alkoholilupa-ratkaisua vuonna 2019. Vuonna 2018 vastaava luku oli 12 810 ratkaisua. Luparatkaisujen määrä on laskenut 2 891 kappaleella, joka vastaa 22,6 % laskua verrattuna edelliseen vuoteen. Laskua oli kaikissa aluehallintovirastoissa muutosprosentin vaihdellessa 19,5-26,1 %. Vuonna 2019 tuli vireille 2 744 alkoholilupa-asiaa vähemmän kuin vuonna 2018. Laskua oli 21,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2019 vireille tulleiden alkoholilupa-asioiden kappalemäärissä oli laskua kaikissa aluehallintovirastoissa muutosprosentin vaihdellessa 16,4-28,4 %. Vuoden 2019 lopussa oli vireillä 433 hakemusta, joka oli 4,3 % vireille tulleiden hakemusten määrästä. Alkoholilupa-asioiden käsittelytilannetta voidaan pitää hyvänä. Vuonna 2018 voimaan tullut uusi alkoholilaki nosti aluehallintovirastojen alkoholilupamääriä voimakkaasti vuoden 2018 aikana. Laki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018, ja osa sen uusista säännöksistä (alkoholijuomien anniskelu, vähittäismyynti ja markkinointi) tuli voimaan jo 1.1.2018. Vuoden 2018 lakiuudistus mahdollisti mm. vähittäismyyntiluvanhaltijoille alkoholijuomien myynnin 1.1.2018 alkaen luvan saaneissa vähittäismyyntipaikoissaan koskien kaikkia korkeintaan 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia.

Aluehallintovirastojen peruspalvelut, luvat ja oikeusturva –vastuualueet ratkaisivat vuonna 2019 yhteensä 303 yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajaa koskevaa lupa-asiaa ja 1 293 yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajaa koskevaa lupa-asiaa. Verrattuna edelliseen vuoteen on sosiaalihuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita ratkaistu 5,9 % enemmän ja yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita 4,9 % enemmän. Vuonna 2019 on tullut vireille 5,9 % vähemmän yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita ja 4,1 % vähemmän yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2019 lopussa oli vireillä 58 sosiaalihuollon ja 165 terveydenhuollon yksityisen palveluntuottajan lupa-asiaa. Vuoden 2019 lopussa vireillä olevien yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia koskevien lupa-asioiden määrä on laskenut 75 kappaleella verrattuna vuoden 2018 lopun tilanteeseen.

Hintamerkintöjen valvontatarkastusten määrä väheni vuodesta 2018 kaikkiaan 85 tarkastuksella. Vuoden 2019 määrä on 4,1 % vähemmän kuin vuonna 2018. Kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeiden valvonnassa tehtiin 516 valvontatoimenpidettä, joka on 202 toimenpidettä enemmän kuin vuonna 2018. Kasvua oli 64,3 % edelliseen vuoteen.

Opetus- ja kulttuuritoimen –vastuualueen ja ruotsinkielisen opetustoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksia pidettiin 328 tilaisuutta ja osallistujamäärä oli 19 353 osallistujaa. Varhaiskasvatuksen osalta täydennyskoulutustilaisuuksien määrä oli 88 tilaisuutta ja osallistujamäärä oli 6 869 osallistujaa. Vuonna 2018 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen seurantamittarit esitettiin yhdessä ja vastaavat luvut olivat 333 täydennyskoulutustilaisuutta ja 22 473 osallistujaa. Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön täydennyskoulutukset muuttuivat omaksi seurantamittarikseen vuoden 2019 tulossopimuksessa. Nuorisotoimen henkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksia pidettiin 224 tilaisuutta ja tilaisuuksien määrä kasvoi 28 tilaisuudella vuodesta 2018. Kirjastotoimen henkilöstölle pidettyjen täydennyskoulutustilaisuuksien määrä oli 72, joka on vastaavaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Liikuntatoimen henkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksien määrä oli 62 ja pidettyjen tilaisuuksien määrä kasvoi 18 tilaisuudella edellisestä vuodesta.

Aluehallintovirastojen kaikkien tulostavoitteiden toteumat virastoittain vuosilta 2017-2019 esitetään Seurantamittaristo-sivulla. Mukana ovat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurantaindikaattorit, toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit, seurantamittarit (vireille tulleet, ratkaistut ja 31.12. vireillä olevat keskeiset suoritteet) sekä muut seurantamittarit.

Kuvio 1.5.1. Aluehallintovirastojen vireille tulleet ja ratkaistut kantelut vuosina 2012-2019

Kuvio 1.5.2. Kantelut aluehallintovirastoittain, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2017-2019

Kuvio 1.5.3. Aluehallintovirastojen vireille tulleet ja ratkaistut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa-asiat vuosina 2013-2019

Kuvio 1.5.4. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa-asiat aluehallintovirastoittain, vireille tulleet ja ratkaistut vuosina 2017-2019

Työsuojelu

Tehdyillä 23 900 tarkastuksella annettiin määrällisesti edellisvuotta vuotta vähemmän velvoitteita, mutta suhteessa tarkastusmääriin velvoitteita annettiin miltei yhtä paljon kuin vuonna 2018. Työsuojelun käsittelemien lupa- ja pätevyyshakemusten määrä oli sama kuin vuonna 2018. Työsuojelu käsitteli vuonna 2019 noin 890 lupa- ja pätevyyshakemusasiaa. (Taulukko 1.5.1.)

Taulukko 1.5.1. Työsuojelun suoritteet vuosilta 2016-2019