Toiminnan taloudellisuus

Toiminnan taloudellisuudelle ei asetettu tavoitearvoja vuodelle 2019. Taloudellisuus parani kanteluissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon luvissa ja pysyi samalla tasolla ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa. Alkoholilupien osalta taloudellisuus laski edellisen vuoden tasosta, mikä oli ennakoitavissa vuoden 2018 alkoholilain muutoksen jälkeen.

Kanteluiden käsittelyn resursseista noin 80 % kohdistui sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupien kustannuksiin sisältyvät lupien käsittelyn kustannusten lisäksi ilmoituksenvaraisten asioiden, sekä itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan rekisteröimisen kustannukset. (Taulukko 1.4.2.)

Taloudellisuuden kehitystä selittävät pääpiirteissään samat asiat, kuin tuottavuuden kehitystäkin (ks. kappale 1.4.1. Toiminnan tuottavuus).

Taulukko 1.4.2. Toiminnan taloudellisuuden tunnusluvut ja perustiedot

Työajan jakautuminen ja toiminnan kustannukset

Kuvioissa 1.4.1.–1.4.4. esitetään sijaissuureina työajan ja kustannusten jakautumiset toiminnoittain ja substanssitehtävittäin. Työaikajakaumat sisältävät aktiivisen työajan osuuden ja toimintojen kustannuksiin on vyörytetty yhteiskustannukset.

Ohjaukseen ja valvontaan kohdistuneissa resursseissa suurin muutos tapahtui sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen valvonnassa, johon kohdistuva työpanos kasvoi noin 40 % (noin 10 henkilötyövuotta) edellisestä vuodesta. Kasvua selittävät pääosin sosiaalihuollon reaktiivisen valvonnan sekä lastensuojelun valvonnan lisääntyneet resurssit.

Opetus- ja kulttuuritoimeen kohdistunut työpanos kasvoi noin 13 % (noin 10 henkilötyövuotta) edellisestä vuodesta. Merkittävin resurssin käytön kasvu tapahtui ohjaukseen ja valvontaa sekä kanteluihin liittyvissä tehtävissä. Myös varautumiseen, sekä työsuojelun asiakasaloitteiseen valvontaan kohdistuneen työajan määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden toimintojen osalta pysyttiin lähellä edellisen vuoden tasoa.

Ympäristöterveydenhuoltoon kohdistuvat kunnille maksettavat eläinlääkintähuollon menot kasvoivat n. 11 % (600 000 euroa) edellisen vuoden tasosta. (Kuviot 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. ja 1.4.4.)

Kuvio 1.4.1. Työajan jakautuminen toiminnoittain vuosina 2017-2019

Kuvio 1.4.2. Työajan jakautuminen substanssitehtäville vuosina 2017-2019

Kuvio 1.4.3. Kustannukset toiminnoittain vuosina 2017-2019

Kuvio 1.4.4. Kustannukset substanssitehtävittäin vuosina 2017-2019