Tuloksellisuus

Aluehallintovirastojen tuloksellisuus esitetään toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden otsikoiden alla ja tiedot raportoidaan vastuualuekohtaisesti kaikkien aluehallintovirastojen osalta yhteisesti. Mahdolliset suuret poikkeamat sekä aluehallintovirastojen erikoistumistehtävät ja niiden tulokselliset tavoitteet raportoidaan aluehallintovirastokohtaisesti.

Aluehallintovirastojen strategisista tavoitteista johdetut toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja niiden toteutumisen mittarit olivat vuonna 2019 seuraavat:

 1.  Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta
 2.  Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin
 3.  Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu
 4.  Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat
 5.  Muut yhteiset tavoitteet
  • Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta
  • Lastensuojelun sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan tehostaminen
  • Yhteisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto aluehallintovirastojen ja Valviran kesken
  • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi
  • Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen
  • Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta
  • Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet
  • Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet
  • Uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon koottavien ympäristötoimintojen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen
  • Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen
  • Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman laatiminen vuosiksi 2019-2020
  • Kiinteistönvälitysliikkeiden luotettavuutta koskevien tietojen toimittamisen valvonta
  • Energiatodistusten valvonta asuntojen myynti- ja vuokraustilanteissa
  • Valtakunnalliset toimintamallikokeilut

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen toiminnan painopisteinä olivat asiakaskokemuksen parantaminen (asiakas), uusien työtapojen ja työvälineiden tehokas hyödyntäminen (digi) sekä toiminnan, resurssien ja työhyvinvoinnin varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (oma työ).

Toiminnallisen tuloksellisuuden mittareiden toteumaluvut vuosilta 2017-2019 esitetään Seurantamittaristo-sivulla.