Ympäristöluvat

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Ympäristöluvat

Ympäristölupavastuualueet ovat kokonaisuutena arvioiden selvinneet erittäin hyvin laadukkaan ratkaisutoiminnan turvaamisessa nopeasti lainsäädännön ja sen soveltamisen, mutta myös ympäristöarvojen osalta muuttuvassa tehtäväkentässä.  Kiireellisiin investointihankkeisiin ja merkittävää pilaantumisen vaaraa aiheuttaviin hankkeisiin liittyvät lupa-asiat on saatu ratkaistua ilman ylimääräisiä viivytyksiä. Ympäristölupavastuualueet saavuttivat suurimman osan käsittelyaikatavoitteista. Lupatulotavoite jäi pääosin toteutumatta. Lainsäädäntömuutosten seurauksena ympäristölupavastuualueilla on käsiteltävänä aiempaa suurempia ja vaikeampia asioita. Helpoimmat asiat ovat poistuneet. Myös päätösten laadulle asetetaan entistä suurempia vaatimuksia. Aluehallintovirastojen prosesseista, toiminnasta ja tuloksellisuudesta laadittiin VM:n ja YM:n toimesta selvitys, ja ympäristölupavastuualueet ovat aloittaneet siinä esitettyjen toimenpiteiden/ehdotusten toteuttamisen. Luova-valmistelun yhteydessä aloitettua Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhanketta (OHKE I) jatkettiin uudella hankkeella (OHKE II) . Hankkeiden tarkoituksena on uusien toimintatapojen luominen aluehallintovirastojen ja Ely-keskusten kesken. Y-vastuualueet osallistuivat sähköisen asioinnin mahdollistavan eLupa-järjestelmän kehitystyöhön merkittävällä työpanoksella.

Yhteensä vesi- ja ympäristölupa-asioita tuli vireille 1 063 kpl ja ratkaisuja annettiin 1 132 kpl. Ennakkoneuvotteluja käytiin yhteensä 180 kpl, joka kasvoi edellisvuodesta 34 kpl. Tulokertymä kokonaisuutena oli 4 509 164,08 euroa.

Muut yhteiset tavoitteet

Ympäristöluvat

Valtakunnalliset toimintamallikokeilut

OHKE II kokeilut on pääosin saatu päätökseen ja tällä hetkellä on meneillään tulosten analysointi.

Suuret poikkeamat

Ympäristöluvat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tavoitteet saavutettiin muutoin kuin vesilain mukaisten hakemusten mediaanikäsittelyaikatavoitteen osalta. Lisäksi huomionarvoista on, että ESAVIssa saavutettiin 10 kk käsittelyaikatavoite ensimäistä kertaa BAT-tarkistusten osalta eli kaikki hakemukset käsiteltiin tavoiteajassa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Käsittelyaikatavoitteita ei saavutettu kaikilta osin, mihin osasyynä olivat useat pitkät poissaolot vuonna 2019. Lupatulokertymä jäi tästä huolimatta vain alle 10 % tavoitteesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

LSSAVI saavutti ainoana vesilain mukaisten asioiden mediaanikäsittelyaikatavoitteen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lupatulokertymä ylitettiin noin 25 prosentilla.